Miasto atraktycjne – miastem konkurencyjnym

Main Article Content

Joanna Jancz

Abstrakt

The purpose of this paper is to show that modern cities must be attractive to be competitive for investors, tourists and residents. The pivotal question is how they build their attraction and what factors are important for investors. The article characterizes the term cities and problems which will be a barrier to the development in the cities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jancz, J. (1). Miasto atraktycjne – miastem konkurencyjnym. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 39-51. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8132
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Top promocji polskich miast, powiatów i regionów 2013 (2013), Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, http://www.gruparmf.pl/_files/Upload/Files/MiR/PDFy/RAPORT2013.pdf, 22.12.2014.
 2. European Cities Monitor 2011 (2011), Cushman & Wakefield, http://www. berlin-partner.de/fileadmin/user_upload/01_chefredaktion/02_pdf/studien-rankings/2011/Cushman%20&%20Wakefield%20-%20European%
 3. Cities%20Monitor%20%282011%20english%29.pdf, 22.12.2014.
 4. Duczkowska-Piasecka M. (2013), Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Warszawa.
 5. Filar P. (2012), Zrównoważony transport, [w:] Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, red. P. Filar, P. Kubicki, Warszawa.
 6. Karta lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (2007), Lipsk.
 7. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej (2011),
 8. Miasta przeszłości. Wyzwania, wizje perspektywy, Bruksela.
 9. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komisja Europejska, Bruksela.
 10. Kowalski J. K. (2013), Kiedyś ze wsi do miasta, dzisiaj odwrotnie, http://
 11. wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/429907,kiedys-ze-wsi-do-miasta-dzisiaj-odwrotnie.html, 01.05.2015.
 12. Przyszłość miast - miasta przyszłości (2013), THINKTANK, Warszawa.
 13. Rutkowska-Gurak A. (2011), Miasta jako produkty lokalizacyjne, [w:] Glokalizacja, red. K. Kuciński, Warszawa.
 14. Sagan I. (2009), Polityka miejskiego współzarządzania. Walory koncepcji
 15. i ograniczenia praktyki, [w:] Człowiek – miasto – region związki i interakcje, red. G. Gorzelak, M. S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir, Warszawa.
 16. Smętkowski M., Płoszaj A. (2011), Duże miasta Polski – wyzwania rozwojowe a interwencja w ramach polityki spójności 2004 – 2006, http://www.academia.edu/2351755/Du%C5%BCe_miasta_Polski_wyzwania_rozwojowe_a_interwencja_w_ramach_polityki_sp%C3%B3jno%C5%9Bci_2004_2006, 23.12.2014.
 17. Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Kraków.
 18. Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 (2010), Urząd Miasta Poznania, Poznań.
 19. Ustawa z dn. 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Dz.U.2003.166.1612.