Pressto.

Nagłowek strony

Nr 11 (2015)

Refleksje: Polityka miejska i publiczna; Performatyka i polityka

Spis treści

Artykuły

Prawo do miasta jako przestrzeni wspólnej PDF
Natalia Kusa 7-9
Marketing terytorialny w zarządzaniu rozwojem miast na przykładzie Gdańska, Krakowa, Poznania oraz Wrocławia PDF
Beata Dylik 13-26
Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku wybranych polskich miast PDF
Joanna Gorączko 27-38
Miasto atraktycjne – miastem konkurencyjnym PDF
Joanna Jancz 39-51
Budżet obywatelski – chęć zwiększenia partycypacji społecznej w rozwoju miast czy narzędzie marketingu politycznego w rękach prezydentów i burmistrzów? PDF
Roksana Janicka, Patryk Jędrowiak 53-68
Gminowładztwo czy miejskość? Meandry polskiej irredenty przed powstaniem styczniowym PDF
Piotr Kuligowski 69-80
Postindustrialna tożsamość śląskiego miasta na przykładzie Siemianowic Śląskich PDF
Marcin Wądołowski 81-94
Teoria Formy Otwartej i Linearny System Ciągły. O poszukiwaniach założeń koncepcji Oskara Hansena w obecnej rzeczywistości przestrzennej Poznania PDF
Aleksandra Sulikowska 95-110
Berlin w roku 1933. Wokół reportaży Zygmunta Nowakowskiego PDF
Maksymilian Wroniszewski 111-120
Role of think tanks in context of public policies in Poland: casus of energy policy PDF PDF (English)
Dariusz Czywilis, Michał Niebylski 121-133
Public policy jako narzędzie interwencji państwa w rynek pracy na przykładzie Polski po 1989 roku PDF
Renata Popiołek 135-146
Zielone zamówienia publiczne: instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast PDF
Konrad Różowicz 147-160
Elementy demokracji deliberacyjnej jako sposób na zwiększenie partycypacji obywateli w polskim życiu publicznym PDF
Katarzyna Goworek 161-178
Czy publiczność podpali teatr? Fenomen Indignados wobec kryzysu legitymizacji i modelu demokracji deliberatywnej PDF
Hubert Kurdelski 179-199
Relacje między wyborem estetycznym a politycznym w performansach parapolitycznych, politycznych i metapolitycznych PDF
Joanna Kocemba 203-218


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo