Zielone zamówienia publiczne: instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast

Main Article Content

Konrad Różowicz

Abstrakt

The concept of sustainable development is an important element of the legal system of modern states. According to the concept of sustainable development, all the elements of the triad, society – economy – environment, should develop as evenly as possible. At the moment, the idea of sustainable development has its local dimension and as such should be a key component in the functioning of cities. One of the instruments to implement this concept are green public procurement. Supporting the environment through the implementation of public procurement allows to extend measures to achieve these objectives. Many cities have recognized the need to implement green public procurement so that it is possible to achieve the sustainable development.The concept of sustainable development is an important elementof the legal system of modern states. According to the concept of sustainabledevelopment, all the elements of the triad, society – economy– environment, should develop as evenly as possible. At the moment,the idea of sustainable development has its local dimensionand as such should be a key component in the functioning of cities.One of the instruments to implement this concept are green publicprocurement. Supporting the environment through the implementationof public procurement allows to extend measures to achieve theseobjectives. Many cities have recognized the need to implement greenpublic procurement so that it is possible to achieve the sustainabledevelopment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Różowicz, K. (1). Zielone zamówienia publiczne: instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 147-160. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8140
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Agenda 21 (1992), http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
 2. Agenda21.pdf, 10.12.2014.
 3. Chruchill K. (2014), London Boroughs Consolidation Centre (LBCC) Project, Londyn.
 4. Corlowitz H. von (2013), Sylvicultura oeconomica: haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, Monachium.
 5. Defranceschi P., Hidson M. (2007), Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe, Part 3: The Potential of GPP for the Spreading of
 6. New/Recently Developed Environmental Technologies – Case Studies
 7. ICLEI – Local Governments for Sustainability, Freiburg.
 8. EIPRO (2006), Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, Oddziaływanie produktów na środowisko naturalne, Bruksela.
 9. Encyklopedia Powszechna PWN (1975), Warszawa.
 10. ESMAP (2011), Good practices in city energy efficiency Vienna, Austria (European Union) – Municipal Eco-Purchasing, Bruksela.
 11. GUS (2013), Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.,
 12. Warszawa.
 13. Janikowski R. (2006), Zrównoważony rozwój lokalny. Teoria i praktyka,
 14. Warszawa- Katowice.
 15. Karta Lipska (2007), http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/
 16. Documents/Karta%20Lipska_PL_tlumaczenie_Komitetu_Regionow.pdf,
 17. 12.2014.
 18. Komisja Europejska (2003), Komunikat Komisji KOM (2003) 302 – Zintegrowana Polityka Produktowa, Bruksela.
 19. Komisja Europejska (2008), Komunikat Komisji KOM (2008) 400 – Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, Bruksela.
 20. Komisja Europejska (2011), Ekologiczne zakupy!, Bruksela.
 21. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483.
 22. Kronenberg J., Bergier T. (2010a), Wyzwania Zrównoważonego rozwoju
 23. w Polsce, Kraków.
 24. Kronenberg J., Bergier T. (2010b), Nowe podejście do zamówień publicznych: zamówienia publiczne a MŚP, innowacje i zrównoważony rozwój, [w:] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków.
 25. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2015), https://administracja.
 26. mac.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html,
 27. 03.2015.
 28. Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju trwałego i zrównoważonego Polski,
 29. Warszawa.
 30. Renda A., Pelkmans J., Egenhofer Ch., Schrefler L., Luchetta G., Selçuki
 31. C. (2012), The uptake of green public procurement in the EU27, Bruksela.
 32. Różowicz K. (2014a), Aspekty ekoinnowacyjne jako kryterium oceny ofert
 33. w prawie zamówień publicznych, „Przegląd prawa ochrony środowiska”
 34. nr 3/2014.
 35. Różowicz K. (2014b), http://blog-zamowienia-publiczne.blogspot.
 36. com/2014/07/przykad-zastosowania-zielonych-zamowien.html,
 37. 12.2014.
 38. Różowicz K. (2015), Ustrojowe podstawy realizacji polityki zielonych zamówień publicznych, „Przegląd prawa ochrony środowiska” nr 3/2014.
 39. Szabelski P., Indykiewicz P., Napieraj K. (red.) (2013), Potencjał ekologiczny obszarów metropolitalnych w Polsce, Bydgoszcz.
 40. Kocowski T. (2012), Zorganizowanie uczestników procesu zamówień publicznych, a efektywność wykorzystania środków publicznych, [w:] Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków
 41. unijnych, E. Adamowicz, J. Sadowy (red.), Gdańsk–Warszawa.
 42. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości
 43. i obiektów fizjograficznych, Dz. U. Nr 166 poz. 1612, z późn. zm.
 44. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U.
 45. z 2013 r. poz. 907 t.j. z późn. zm.
 46. UZP (2013), Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień
 47. publicznych na lata 2013 – 2016, Warszawa.
 48. UZP (2014), Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r., Warszawa.
 49. Waligórski M. (2012), Interes publiczny w działalności gospodarczej, [w:]
 50. Jakość prawa administracyjnego, D. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko (red.), Warszawa.
 51. WNP.PL (2014), http://energetyka.wnp.pl/najwieksza-inwestycja-w-oswietlenie-drogowe-led-w-polsce,223931_1_0_0.html, 13.12.2014.