Public policy jako narzędzie interwencji państwa w rynek pracy na przykładzie Polski po 1989 roku

Main Article Content

Renata Popiołek

Abstrakt

The article describes the public policy as a tool of state’s intervention in the policy of the labour market. The main example is Poland 25 years after the transformation of the political system. This article is an attempt to reflect on the phenomenon of public policy in free Poland. It’s the analysis of definitions, sectorial policies created to solve the sectoral problems and the process of intervention in the labour market policy in Poland over the last 25 years.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Popiołek, R. (1). Public policy jako narzędzie interwencji państwa w rynek pracy na przykładzie Polski po 1989 roku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 135-146. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8139
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Danecki J. (1998), Kwestie społeczne – istota, źródła, zarys diagnozy, [w:]
 2. Polityka społeczna, Katowice.
 3. Evans J. (2008), Public Policy Issues. Research, Trends, New York.
 4. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Warszawa.
 5. Hrynkiewicz J. (1992), Koncepcje polityki społecznej w Polsce 1989 – 1991,
 6. [w:] Koncepcje polityki społecznej w Polsce 1989 – 1991, Raport Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Nr 12, Warszawa.
 7. Kowalak T., Leś E. (1998), Kwestie ubóstwa, [w:] Polityka społeczna, Katowice.
 8. Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007 – 2013 (2005), www.mpips.
 9. gov.pl, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/ksz.pdf, 21.04.2013.
 10. Kwiatkowska W. (2007), Zmiany strukturalne na rynku pracy, Łódź.
 11. Meller J., Zieliński M. (1994), Rola państwa w kształtowaniu rynku pracy,
 12. [w:] Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej: materiały konferencyjne, red. E. Okoń-Horodyńska, Katowice.
 13. Możdżeńska-Mrozek D., Szyłko-Skoczny M. (1998), Kwestia bezrobocia, [w:] Polityka społeczna, Katowice.
 14. Opracowania tematyczne OT-160 (2012), Program walki z bezrobociem
 15. na poziomie Unii Europejskiej i w wybranych państwach – Polsce, Finlandii, Irlandii i Niemczech, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 16. Orczyk J. (2012), Ewolucja polityki społecznej w Polsce po 1990 r., [w:]
 17. Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej, Katowice.
 18. Peters B. G. (2004), American Public Policy. Promise and Performance,
 19. Washington.
 20. Suwaj P. J., Szczepankowski R., (2009), Wokół pojęcia polityki publicznej,
 21. [w:] Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B. Guy Peters, P. J. Suwaj,
 22. Warszawa.
 23. Szarfenberg R. (2013), Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej –
 24. kontekst europejski, krajowy, lokalny, Mazowieckie Centrum Polityki
 25. Społecznej, Warszawa.
 26. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
 27. rynku pracy, Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001.
 28. Weber M. (1998), Polityka jako zawód i powołanie, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków.
 29. Wiśniewski Z. (2010), Ewolucja polskiej polityki rynku pracy, [w:] Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Toruń.
 30. Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach
 31. Unii Europejskiej, UMK Toruń.
 32. Woźnicki J. (2012), Nowa dyscyplina: „nauki o polityce publicznej” – usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka” 1/2012, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, Warszawa.
 33. Zybała A. (2012), Polityki publiczne, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa