Gminowładztwo czy miejskość? Meandry polskiej irredenty przed powstaniem styczniowym

Main Article Content

Piotr Kuligowski

Abstrakt

The article discusses the role of the cities in reflections of polish revolutionaries in the 19th century (before the January Uprising). Though social struggles which were ongoing in the first decades of the 19th century in the cities in the Polish lands, the majority of radical democrats and socialists of this time addressed a political message to the peasants. The necessity of inclusion of townspeople in the uprising movement was noticed merely by A. Gurowski, J. Czyński and Fr. Piotr Ściegienny who turned out to be visionaries in this aspect.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuligowski, P. (1). Gminowładztwo czy miejskość? Meandry polskiej irredenty przed powstaniem styczniowym. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 69-80. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8134
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Baczko B. (1955), Poglądy społeczno-polityczne i filozoficzne Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Warszawa.
 2. Ciołkosz A., Ciołkosz L. (1972), Zarys dziejów socjalizmu polskiego, t. II, Londyn.
 3. Czubaj M. (2000), Żeromski a sprawy miejskie, „Twórczość”, nr 4.
 4. Czyński J. (1835), Polacy, których nazywają Niemcami, „Północ”, nr 10.
 5. Czyński J. (1843a), Do mieszkańców miast polskich, „Echo Miast Polskich”, nr 1.
 6. Czyński J. (1843b), Handel, przemysł, „Echo Miast Polskich”, nr 3.
 7. Dzwonkowski W. (1862), Uwagi w kwestyi włościańskiej, ruskiej i żydowskiej z powodu obecnych wypadków, Paryż.
 8. Engels F. (2014), The Frankfurt Assembly Debates the Polish Question, „Neue Reinische Zeitung”, nr 86, http://www.marxists.org/archive/marx/ works/1848/08/09.htm#86, 15.12.2014.
 9. Głębocki H. (2012), „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Kraków.
 10. Gurowski A. (1834), O ruchu europejskim, „Przyszłość”, nr 1, Paryż.
 11. Haecker E. (1933), Historia socjalizmu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. T. 1, 1846 – 1882, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Kraków.
 12. Halicz E. (1956), Rola nurtu plebejskiego w polskich powstaniach narodowych XVIII i XIX w., Warszawa.
 13. Heltman W. (1965), Stany, [w:] Demokracja polska na emigracji, red. H. Rzadkowska, Warszawa.
 14. Karpiński F. (1884), Pamiętniki, Poznań.
 15. Królikowski L. (1842), Cel modlitwy, „Polska Chrystusowa: pismo poświęcone zasadom społecznym”, t. I, zeszyt pierwszy, Paryż.
 16. Leśnodorski B. (1960), Polscy jakobini. Karta z dziejów insurekcji 1794 roku, Warszawa.
 17. Do redakcji „Północy”, „Północ”, nr 3.
 18. Łepkowski T. (2003), Polska – narodziny nowoczesnego narodu: 1764-1870, Poznań.
 19. Odpowiedź Dziennikowi Narodowemu, „Echo Miast Polskich”, nr 3.
 20. Podolecki J.K. (1955), O demokratyzmie polskim, [w:] Wybór pism z lat 1846 – 1851, red. A. Grodek, Warszawa.
 21. Siermięga (1889), Krótki rys historii poddaństwa w Polsce, „Pobudka: czasopismo narodowo-socjalistyczne”, nr 2.
 22. Stęk J. (Dąbrowska M.) (1913), O jedność ludową, „Zaranie”, nr 31.
 23. Ściegienny P. (1925), List Ojca Św. Grzegorza papieża, „Robotnik”, nr 165.
 24. Twoi wrogowie (1981), „Pobudka: czasopismo narodowo-socjalistyczne”, nr 9/1891.
 25. Zbrodnie ludu są skutkiem źle urządzonego społeczeństwa, (1835) „Północ”, nr 5.
 26. Żychowski M. (1976), Polska myśl socjalistyczna XIX i XX wieku (do 1918 r.), Warszawa.