Transformacja ustrojowa a zjawisko globalizacji na przykładzie Polski

Main Article Content

Mateusz Rozmiarek

Abstrakt

The systemic transformation in Poland was part of globalization. Although this process has many positive virtues, Polish transformation was happening sort of besides the globalization, because it often didn’t include its crucial requirements and mechanisms. Poland didn’t work out a consistent, properly functioning model of economy. Systemic transformation of the economy enabled to reduce the civilization gap in relation to The West. On the other hand, it also caused a lot of problems. It led to ineffective privatization, monopolies in the economy and problems regarding a working institutional infrastructure in the country.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rozmiarek, M. (2018). Transformacja ustrojowa a zjawisko globalizacji na przykładzie Polski. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 11-125. https://doi.org/10.14746/r.2015.7.
Dział
Artykuły
Biogram autora

Mateusz Rozmiarek, Akademia Wychowania Fizycznego im Bolesława Czecha w Krakowie

– absolwent stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa narodowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, współpracujący z Olympic Studies Centre w Lozannie w zakresie badań na temat wpływu polityki oraz stosunków międzynarodowych na sport i ruch olimpijski.

Bibliografia

 1. Bell D. (1994), Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa.
 2. Budnikowski A. (2001), Globalizacja a integracja europejska, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 10, Warszawa.
 3. Budnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa.
 4. Centrum Badania Opinii Społecznej (2012), Korzystanie z internetu. Komunikat badań, Warszawa.
 5. Dach Z. (2009), Globalizacja – wyzwania i zagrożenia, [w:] Polska wobec procesów globalizacji, pod red. Dach Z., Kraków.
 6. Eurostat (2014), R&D expenditure just over 2% of GDP in the EU28 in 2013, Luksemburg.
 7. Gereffi G. (1989), Development factories and the Global Factory, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, nr 525.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., Warszawa.
 9. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, Warszawa.
 10. Griffin R. (2007), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa.
 11. Jarczewska-Romaniuk A. (2003), Korporacje w procesie globalizacji, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1.
 12. Jurkowska B. (2009), Analiza poziomu innowacyjności polskiej gospodarki a polityka innowacyjna państwa, „Studia Lubuskie”, t. 5, Sulechów.
 13. Kołodko G. (2001), Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość, Warszawa.
 14. Kołodko G. (1999), Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Warszawa.
 15. Kołodko G. (2007), Polska z globalizacją w tle, Toruń.
 16. Kołodko G. (2007), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, „Ekonomista”, nr 6. Kołodko G. (2008), Wędrujący świat, Warszawa.
 17. Komisja Europejska (2010), Poverty and Social Exclusion Report, Luksemburg.
 18. Kozłowski P. (2003), Perspektywy globalizacji, „Studia Europejskie”, nr 1, Warszawa.
 19. Kuniński M. (2002), Słabe fundamenty, etatystyczne ściany, „Przegląd Politologiczny”, nr 54.
 20. Kuźniar R. (2003), Globalizacja i porządek międzynarodowy, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1.
 21. Liberska B. (2002), Globalizacja a korporacje transnarodowe, [w:] Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa.
 22. Liberska B. (2000), Polska w procesie globalizacji gospodarki światowej, [w:] Wzrost gospodarczy w Polsce, pod red. Lipiński J., Orłowski W., Warszawa.
 23. Liberska B. (2002), Udział Polski w procesach globalizacji, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, pod red. Liberska B., Warszawa.
 24. Łoś-Nowak T. (2002), Encyklopedia politologii, Kraków.
 25. Maśloch P. (2005), Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji, [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Pod red. Rachwał T., Zioło Z.,Kraków.
 26. McGrew A. (1992), Conceptualizing Global Politics, [w:] Global Politics, Cambridge, McGrew A.
 27. Micał M. (2008), Proces globalizacji we współczesnym świecie, Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nr 3 (8).
 28. Niedzielski P., Rychlik K. (2007), Kreatywność a rozwój technologii informacyjnych – nowe obszary innowacyjności, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, nr 1, Warszawa.
 29. Nowak P. (2012), Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 19, Warszawa-Kraków.
 30. Pawełczyk B., Pawłowska M. (2006), Szanse dla Polski w procesie globalizacji i integracji z Unią Europejską, MSN Working Papers, Warszawa.
 31. Piasecki R. (2003), Rozwój gospodarczy a globalizacja. Ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością, Warszawa.
 32. Polak E. (2013), Międzynarodowe organizacje gospodarcze wobec kryzysu finansowego – na przykładzie MFW, [w:] Woźniak M. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów.
 33. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (2012), List of Major Foreign Investors in Poland – December 2012 – Introduction, Warszawa.
 34. Poon J. (1997), The Cosmopolitanization of Trade Regions: Global Trends and Implications 1965–1990, „Economic Geography”, nr 73.
 35. Porter M. (1992), Strategia konkurencji, metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa.
 36. Puślecki Z. (2000), Europa Środkowa i Wschodnia, Unia Europejska i Globalizacja, „Przegląd Politologiczny”, nr 3-4, Poznań.
 37. Rother J. (2004), Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji, [w:] Wpływ globalizacji na procesy rozwojowe współczesnego świata, Malendowski W., Poznań.
 38. Rzepka A. (2013), Globalizacja w teorii i praktyce, Poznań.
 39. Sadowski Z. (2003), Społeczne aspekty systemu rynkowego w Polsce, [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, Mączyńska E., Pysza P.,Warszawa.
 40. Szarpiel J. (2012), Państwo w warunkach globalizacji ekonomicznej, „Ekonomia i Prawo”, t. 8, nr 1.
 41. Szymańska A. (2012), Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rola przedsiębiorczości w edukacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 8, Rachwał T., Zioło Z., Warszawa.
 42. Szymański W. (2007), Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Warszawa.
 43. Szymański W. (2004), Przyczyny i skutki nadmiernego uzależnienia się gospodarki od kapitału zewnętrznego, [w:] Polska transformacja ustrojowa, Pomykało W. (red.), Warszawa.
 44. Wielecki K. (2004), Globalizacja, geopolityka i rynek, „Studia Europejskie”, nr 1, Warszawa.
 45. Zagóra-Jonszta U. (2005), Globalizacja o rola państwa w tworzeniu ładu instytucjonalnego, [w:] Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian, Ćwikliński H. (red.), Gdańsk.
 46. Zagóra-Jonszta U. (2008), Konsekwencje globalizacji i transformacji gospodarki a rola państwa, [w:] Zagadnienia teorii ekonomii i polityki gospodarczej w ujęciu mikro i makroekonomicznym, „Studia Ekonomiczne”, nr 48. Zagóra-Jonszta U. (red.), Zorska A. (2000), Integracja europejska w kontekście globalizacji, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 9, Warszawa.