Tolerancja jako fundament europejskiej tożsamości

Main Article Content

Arkadiusz Mirosław Jasiński

Abstrakt

Muslim culture in Europe (mainly in the European Union) and the issue of tolerance, which plays a major role in the relationship between different cultures. The main point of this article is to isolate and describe the types of tolerance (and their incentive substrate). What is more an indication of their use in solving problems arising in multicultural societies, as well as outline the substance of the European cultural identity (its advantages and disadvantages, the ratio of “their” and “foreign” to her - consequences resulting from this). An important aspect of this paper is the influx of immigrants from Africa and Near East countries - related problems, conflicts, threats and the perspective of coexistence. The whole discussion is conducted in relation to the position on the “Other” occupied by modern liberal democracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jasiński, A. M. (2018). Tolerancja jako fundament europejskiej tożsamości. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 149-164. https://doi.org/10.14746/r.2015.10.
Dział
Artykuły
Biogram autora

Arkadiusz Mirosław Jasiński, Uniwersytet Opolski

– studiuje psychologię i filozofię na Uniwersytecie Opolskim. Kieruje tam Studenckim Kołem Filozoficznym i Kołem Naukowym Psychologii Społeczności, jest członkiem m.in. Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego. Interesuje się głównie filozofią egzystencjalną i psychologią osobowości, szczególnie zagadnieniem tożsamości, skutkami doświadczania stresu i koncepcją cnót rozumianych jako cechy psychiczne. Laureat m.in. Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Opola.

Referencje

 1. Arystoteles (2010), Zachęta do filozofii, przeł. K. Leśniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bauman Z. (1996), Socjologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 3. Dupréel E. (1932), Traité de Morale, t. II, Bruksela.
 4. Francuz G. (2005), Liberalizm: racjonalność autonomii czy racjonalnośćinstrumentalna, [w:]: Oblicza racjonalności, red. Z. Ambrożewicz, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 5. Kazimierczak M. Misja u wroga, 04.02.2005, „Gazeta Wyborcza”.
 6. Kiciński K. (2007), Moralność prywatna a moralność publiczna, [w:] Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Wyd. WAM, Kraków.
 7. Kiciński K. (2010), Różne oblicza tolerancji – wokół problemu kulturowej tożsamości Europy. [w]: O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, red. I. Jakubowska-Branicka, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 8. Kisielewski T.A. Otwórzmy drzwi dla wschodniej Europy, 26-27.02.2005, „Gazeta Wyborcza”.
 9. Król M. (2010), Tolerancja w teorii i praktyce liberalizmu, [w:] O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, red. I. Jakubowska-Branicka, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 10. Krzysztofek K. (2010), Tolerancja i nietolerancja: kilka pytań i hipotez badawczych, [w:] O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, red. I. Jakubowska-Branicka, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 11. Leszczyński S. (1964), Niedowiarstwo zdrowym rozumem pokonane, [w:] Polska myśl filozoficzna. Oświecenie i romantyzm, Wyboru dokonali oraz wstępem i przypisami opatrzyli H. Hinz, A. Sikora, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 12. Linder W., (1996), Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie wielokulturowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
 13. Parezja.pl. Po stronie Polski, (2016), 70% imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu pobiera zasiłki w Holandii, źródło: http://parezja.pl/70-imigrantow-afryki-bliskiego-wschodu-pobiera-zasilki-holandii/, dostęp 04.05.2016.
 14. Perelman Ch. (1959) O sprawiedliwości, przeł. W. Bieńkowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 15. Popper K.R. (2012), Epistemologia bez poznającego podmiotu. [w:] Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, przeł. A. Chmielewski, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 16. Pryce-Jones D., Islamska Europa, 12-13.02.2005, „Gazeta Wyborcza”.
 17. Rawls J. (1998), Liberalizm polityczny, przeł. A. Romaniuk, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 18. Rosół A. (2001), Perspektywy wielokulturowości w demokratycznym państwie narodowym, [w:] Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja? red. A. Śliz, M.S. Szczepański, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 19. Schlette H.R. (1979), Zum Thema Toleranz, Hannower.
 20. Spencer H. (2011), Jednostka wobec państwa, Wyd. Hachette, Warszawa 2011.
 21. Walzer M. (2007), Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i wolności, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 22. Wiśniewska-Paź B. (2011), Tygiel językowy Szwajcarii. Szwajcaria jako przykład osobliwej wielokulturowości kooperacyjnej, [w:] Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja? red. A. Śliz, M.S. Szczepański, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.