Retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w dobie kryzysu migracyjnego

Main Article Content

Kinga Adamczewska

Abstrakt

The main purpose of the study was to examine whether populist rhetoric was present in the statements of the leaders of five political parties (PO, PiS, PSL, Kukiz'15, KORWiN), during the parliamentary election campaign in 2015 in Poland. Analysis of political statements in the traditional media and online media in the period 11—23 October 2015 allowed positively verify the research hypothesis. Leaders of Polish political parties have used populist rhetoric — usually using the negative image of refugees, presenting them as a threat to the state and citizens.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamczewska, K. (1). Retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w dobie kryzysu migracyjnego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (14), 11-26. https://doi.org/10.14746/r.2016.2.2
Dział
Artykuły
Biogram autora

Kinga Adamczewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

— doktorantka WNPiD UAM w Poznaniu. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z komunikowaniem politycznym w mediach tradycyjnych i nowych.

Bibliografia

 1. Bralczyk J. (1999), O populizmie językowym, [w:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym: prace prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, red. H. Satkiewicz, wydawnictwo "Aspra", Warszawa.
 2. Canovan M.,(2010) Populizm, [w:] Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. De Waele J. M., Pacześniak A., (2010) Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 4. Debata liderów ośmiu komitetów wyborczych, wyemitowana 20 października 2015 r. na antenie TVP1.
 5. [Debata]Uchodźcy w mediach — walka o klienta, Polacy pod wpływem medialnego przekazu traktują cudzoziemców coraz gorzej, E. Wanat, A. Nalborczyk i B. Imiołczyk w rozmowie z M. Jędrzejkiem, Kultura Liberalna, 46/2015, 17.11.2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/11/17/debata—uchodzcy—w—mediach—walka—o—klienta/, 20.06.2016.
 6. Dobek-Ostrowska B., (2005), Profesjonalizacja kampanii wyborczych we współczesnym świecie i jej konsekwencje, [w:] Kampania wyborcza. Marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2744, Wrocław.
 7. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., (2002) Teoria komunikowania publicznego i politycznego Wprowadzenie, Astrum, Wrocław.
 8. Dzwończyk J., (2000), Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski),Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 9. Dzwończyk J., (2006), Postawy populistyczne w społeczeństwie polskim, AE „Zeszyty Naukowe”, nr 706, Kraków.
 10. Jacuński M., (2010), Populizm jako element strategii partii politycznych w Polsce, [w:] Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, red. J. M. De Waele, A. Pacześniak, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 11. Kazin M., (1998), The Populist Persuasion An American History, Cornell University Press, Londyn.
 12. Korwin-Mikke w Kielcach: Angela Merkel chce u nas zrobić zbiornik retencyjny dla imigrantów,5.10.2015, http://www.echodnia.eu/artykul/8968852,korwin—mikke—w—kielcach angela—merkel—chce—u—nas—zrobic—zbiornik—retencyjny—dla—imigrantow,id,t.html, 07.06.2016.
 13. Laclau E., (2009), Rozum populistyczny, tłum. zespół pod kierunkiem T. Szkudlarka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 14. Mazzoleni G., (2003), The media and the growth of neo—populism in contemporary democracies, [w:] The media and neo—populism: a contemporary comparative analysis, red.
 15. Mazzeloni G., J. Stewart, B. Horsfield, Praeger, Westport.
 16. Mazzoleni G., (2010), Populizm i środki przekazu, [w:] Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 17. Mudde C., (2007), Populist radical right parties in Europe, Cambridge University Press, Cambridge—New York.
 18. Mudde C.,(2007), W imię chłopów, robotników i narodu. Populizm w Europie Wschodniej, [w:] Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny, Y. Surel, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 19. Mudde C., (2010), Populistyczny Zeitgeist, [w:] Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Niebezpieczny populizm, my kontra oni, 2009, http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/PopulismLeaflet_PL.pdf, 01.06.2016.
 21. Niemieckie media komentują kampanię wyborczą w Polsce. "Nastąpiła zmiana konia", 22.09.2015,http://fakty.interia.pl/raporty/raport—wybory—parlamentarne—2015/opinie/news—niemieckie—media—komentuja—kampanie—wyborcza—w—polscenastap,nId,1889938#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome, 16.06.2016.
 22. Ożóg K. (2013), O niektórych mechanizmach retorycznych w tekstach populizmu politycznego, „Poradnik Językowy”, nr 6, s. 35-43.
 23. Pipes D., Populistyczna fala w Szwecji, 26.08.2015, „The Washington Times”,
 24. http://pl.danielpipes.org/16111/populistyczna-fala-szwecji, 12.12.2016.
 25. Potyrała A., (2015), W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015, „Przegląd Politologiczny”, nr 4/2015, Poznań.
 26. Shils E. A., (2010), Udręka tajemnicy: populizm, [w:] Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 27. Taugieff P., (2010), Nauki polityczne w konfrontacji z populizmem. Od konceptualnego mirażu do realnego problemu, [w:] Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 28. UNHCR, 2015 UNHCR subregional operations profile — East and Horn of Africa, http://www.unhcr.org/pages/49e45a846.html, 15.12.2015.
 29. UNHCR, 2015 UNHCR subregional operations profile — South—West Asia, http://www.unhcr.org/pages/49e45af26.html, 15.12.2015.
 30. UNHCR, 2015 UNHCR subregional operations profile — West Africa, http://www.unhcr.org/pages/49e45a9c6.html, 15.12.2015.
 31. UNHCR, Iraq: UNHCR IDP Operational Update, 1—31 października 2015, http://reliefweb.int/report/iraq/iraq—unhcr—idp—operational—update—1—31— october—2015, 15.12.2015.
 32. UNHCR, Syria Regional Refugee Response, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php, 15.12.2015.
 33. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r., Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, "Dziennik Ustaw" 2001, nr 46, poz. 499, art. 85 ust.1.
 34. W tym roku do Europy dotarło już milion uchodźców i migrantów, 22.12.2015, http://www.unhcr—centraleurope.org/pl/wiadomosci/2015/w—tym—roku—do—europy—dotar%C5%82o—ju%C5%BC—milionuchod%C5%BAc%C3%B3w—i—migrant%C3%B3w.html, 06.06.2016.
 35. Wiles P., (2010), Syndrom, nie doktryna: kilka podstawowych tez o populizmie[w:] Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 36. Wysocka O., (2010), Populizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 37. Żukowski A.,(1999), Systemy wyborcze. Wprowadzenie, WSP, Olsztyn.