Współczesne wyzwania dla integrującej się Europy. Problem pakietu klimatyczno-energetycznego i zaopatrzenia w surowce energetyczne.

Main Article Content

Dorota Wiśniewska

Abstrakt

The aim of this article is to highlight a major evolving problem that the European Union has long been facing: energy deficiency. The article also illustrates a long and difficult process of integrating the energy sector. The process has to this day remained problematic one due to the fact that energy availability affects a country’s economic standing. Apart from that, EU member states have started seeking alternative sources of energy. These factors combined have prevented countries from reaching a consensus about climate and energy package. To conclude, this article not only presents the main advantages and disadvantages of climate-energy package, but also lists several possiblesolutions for the energy deficiency problem, which are quite novel in the field.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewska, D. (2018). Współczesne wyzwania dla integrującej się Europy. Problem pakietu klimatyczno-energetycznego i zaopatrzenia w surowce energetyczne. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 53-69. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Dorota Wiśniewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka I roku SUM, na kierunku stosunki międzynarodowe o specjalności gospodarka światowa i biznes międzynarodowy na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Bibliografia

 1. A. Przyborowska-Klimczak, Prawne aspekty procesu integracji europejskiej – rys historyczny, [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2006
 2. C. Michelle, Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007
 3. A. J. Nehrebecki, Wspólna polityka energetyczna UE, „Stosunki Międzynarodowe” 2009, nr 3-4 (t. 40)
 4. E.Synowiec, Przyczyny powstania oraz cele funkcjonowania Wspólnot Europejskich, [w:] Unia Europejska. Przygotowanie Polski do Członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Warszawa 2001
 5. Z. Doliwa-Klepacki, Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych, Warszawa 1999
 6. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja Europejska. Rozwój rynków, Warszawa2000, MEMO/07/7, Strategia energetyczna dla Europy – Komisja stawia czoła wyzwaniom, jakie stoją przed energetyką w XXI, s. 1, http://europa.eu, 30.01.2010
 7. A. Gwiazda, Polityka energetyczna w erze malejącej podaży ropy naftowej, „Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 4 (197),
 8. Charlemegne, A change climate. European Union is struggling to deliver on its promises to cut carbon emissions, „The Economist” 18.10.2008
 9. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Ograniczenie globalnego ocieplenia do 2 stopni Celcjusza w perspektywie roku 2020 i dalszej, Bruksela, 10.01.2007, KOM (2007) 2 wersja ostateczna, s. 1 – 4, http://www.mos.gov.pl, 30.01.2010.
 10. D. Michalski, Europejski rynek energii elektrycznej po roku 2012 – w kierunku czystej energii, „Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 5 (198)
 11. K. Niklewicz, Oczy Świata zwrócone na Poznań, „Gazeta Wyborcza” 28.11.2008
 12. K. Niklewicz, UE poprawi klimat?, „Gazeta Wyborcza” 1.12.2008
 13. Y. Tebriz, Szczyt Klimatyczny w Poznaniu, http://globaleconomy.pl, 12.02.2010
 14. D. Pszczółkowska, Pakiet niezgody klimatycznej, „Gazeta Wyborcza” 20.10.2008
 15. K. Niklewicz, M. Kuźmicz, Sukces o gorzkim smaku porażki, „Gazeta Wyborcza” 15.12.2008.
 16. E. Bendyk, Kopenhaskie klimaty, „Polityka” 6.12.2009
 17. Awantura o klimat: porażka szczytu w Kopenhadze, „Rzeczpospolita” 24.12.2009
 18. Ł. Ruciński, P. Rudzki, Skandal na szczycie w Kopenhadze, „Rzeczpospolita” 9.12.2009
 19. M. Kozmana, Ochrona klimatu poległa w walce ze wzrostem PKB, „Rzeczpospolita”
 20. 12.2009
 21. Z. Karaczun, A. Kassenberg, Droga od nadziei do frustracji, „Rzeczpospolita” 21.12.2009.
 22. A. Słojewska, Unia Europejska gotowa do walki o klimat, „Rzeczpospolita” 29.01.2009
 23. P. Stefaniak, Surowce energetyczne zwiększają deficyt obrotów handlu zagranicznego UE, „Wirtualny Nowy Przemysł”, http://finanse.wnp.pl, 27.08.2009
 24. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 25. M. Bodio, Z badań nad polityką energetyczną w stosunkach miedzy UE a Rosją, „Przegląd Europejski” 2009, nr 2 (19).
 26. M. Woszczyk, Bezpieczeństwo energetyczne UE, http://www.ure.gov.pl, 30.01.2010.
 27. T. Bielecki, Polska walczy o solidarność energetyczną UE, „Gazeta Wyborcza” 28.01.2010
 28. A. Łakoma, Gazociąg Nabucco ma być gotowy za pięć lat, „Rzeczpospolita” 2.10.2009.
 29. Komunikat prasowy. 2983. posiedzenie Rady Transport, telekomunikacja i energia. ENERGIA, Bruksela, http://www.consilium.europa.eu, 7.12.2009
 30. Większe bezpieczeństwo dostaw gazu w UE, http://www.euractiv.pl/gospodarka, 17.07.2009
 31. A. Kublik, W euro parlamencie debaty nad przepisami o bezpieczeństwie dostaw gazu, „Gazeta Wyborcza” 26.01.2010