Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki

Main Article Content

Rafał Kamprowski

Abstrakt

For a long time, history of women was not in the mainstream of interest. The interest for this topic was not shown untill the twentieth century. The aim of this paper is to present a long and difficult struggle to gain the status similar to the one women have nowadays. It is difficult to understand the present reality without going back to the past. The role of women is undergoing a lot of changes all the time. This subject is a huge field for research. The article attempts to give a summary of publications which deal with women’s issues.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kamprowski, R. (2018). Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 33-41. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.03
Dział
Artykuły
Biogram autora

Rafał Kamprowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 roku ukończył Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu w stopniu licencjata. Obecnie doktorant na tymże wydziale. Przewodniczący Koła Naukowego Historii Najnowszej przy WNPiD UAM w Poznaniu.

Referencje

 1. I. Gieysztorowa, Rodzina staropolska w świetle badań demograficznych. Zarys problematyki, [w:] Społeczeństwo staropolskie, t. 2., red. A. Wyczański, Warszawa 1979
 2. Encyklopedia Socjologii, t.3., red. Z. Bokszański, A. Kojder, Warszawa 2000
 3. Arystoteles, Polityka, Warszawa 2008
 4. M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, Warszawa 2006
 5. S. Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007
 6. S. Litak, Historia wychowania, t. 1.: Do wielkiej Rewolucji Francuskiej, Kraków 2005,
 7. M. Crawford, Rzym w okresie Republiki, Warszawa 2004
 8. R. Krajewski, Prawa i obowiązki seksualne małżonków, Warszawa 2009
 9. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009
 10. M. Babik, Słownik biblijny. Małżeństwo – rodzina – seksualność, Kraków 2009
 11. Z. Majchrzyk, Kiedy kobieta zabija, Warszawa 2009
 12. M. Alexandre, Early Christian Women, [w:] A history of women in the West: From ancient goddes to Christian saints, red. G. Duby, M. Perrot, Harvard 2002
 13. Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wiek, Łódź 1975
 14. D. Herlihy, Land, Family, and Women in Continental Europe, 701-1200, [w:] Women in medieval society, red. B. Bolton, S. Stuard, Pennsylvania 1976
 15. D. Pauluk, Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego, Kraków 2005,
 16. L. E. Mitchell, Family life in the Middle Ages, Westport 2007
 17. M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce, Warszawa 1998
 18. M. Aquilina, C. Bailey, Tajemnica Graala, Kraków 2008
 19. M. Weber, Żywoty świętych jako źródło informacji o kontaktach dynastycznych węgiersko-polsko-turyngskich, [w:] Nasze Historie, t. 7., (2002), Poznań 2005
 20. A. Szulc, Ojciec w mrokach Średniowiecza, [w:] Przekrój, 37/2008, http://www.przekroj.pl/wydarzenia_kraj_artykul,2776.html, 2.05.2009
 21. Medieval memories: men, women and the past, 700-1300, red. E. Van Houts, Essex 2001,
 22. J. Ward, Women in medieval Europe, 1200-1500, Essex 2002
 23. S. McSheffrey, Marriage, sex, and civic culture in late medieval London, Pennsylvania 2006
 24. An account of England by an Italian visitor, [w:] Women in England, c. 1275-1525: documentary sources, red. P. J. Goldberg, Manchaster 1995
 25. K. Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu dynastii piastowskiej w średniowieczu, Poznań 2005
 26. W. Dworzaczek, O badaniach genealogicznych nad dawną rodziną, [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, red. A. Wyczański, Warszawa 1979
 27. K. Schatz, Sobory powszechne – punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001; L. Ranke, Dzieje papiestwa w XVI-XIX w, Warszawa 1981
 28. S. Głowa,
 29. I. Bueda, Breviarium Fidfei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 2000
 30. A. Baron, H. Pietras, Dokumenty soborów powszechnych, Kraków 2001-2004.
 31. Odpowiedź Króla Zygmunta Augusta (1548), [w:] Wybór mów staropolskich świeckich, sejmowych i innych, red. A. Małecki, Kraków 1860
 32. Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumeau, D. Roche, Warszawa 1995
 33. U. Augustyniak, Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2008
 34. Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa 2001
 35. Z. Kuchowicz, Obyczaje..., op. cit., s. 214; J. Tazbir jest zdania, iż „w świetle tego co wynika ze źródeł, rodzina staropolska raczej mało nadaje się do idealizacji oraz stawiania jej za wzór współcześnie żyjącym Polakom”, J. Tazbir, Polska na zakrętach dziejów, Warszawa 1997
 36. M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994
 37. M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975
 38. Dokument dostępny pod adresem: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=77369&dirids=1, 20.12.2010 r.
 39. A. Zadrożna, Przemoc wobec kobiet, http://zowmlawa.home.pl/przemoc%20wobec%20kobiet.doc, 03.05.2009 r
 40. W. Korzeniowska, Edukacja i wychowanie różnych warstw społecznych na ziemiach polskich – od drugiej połowy wieku XIX do roku 1918, Kraków 2004
 41. C. Kraft, Państwo wobec rodziny – polityka państw europejskich w XIX i XX wieku, s. 12, tekst dostępny pod adresem: http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/kraft.pdf, 30.12.2010 r
 42. J. Wieniawski, Kartki z mego pamiętnika, t. 1., Warszawa-Kraków 1911
 43. L. Król, Wspomnienia dotyczące powstania z 1863r., Kórnik 1911
 44. Por. M. Carden, The complexity of the relationship between the family, society, and women`s status, [w:] Women and the family: two decades of change, red. B. Hess, M. Sussman, New York-London 1984
 45. M. Walters, Feminism: a very short introduction, Oxford 2005