Zakres i zasięg czasopisma

„Res Facta Nova” publikuje przede wszystkim artykuły dotyczące współczesnej twórczości muzycznej (polskiej i światowej), a także artykuły problemowe poświęcone m.in. semiotyce, estetyce, filozofii, socjologii czy psychologii muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuki współczesnej.
Oprócz oryginalnych artykułów naukowych w piśmie publikowane są także przekłady ważnych zagranicznych tekstów muzykologicznych, wokół których toczą się międzynarodowe dyskusje, oraz polemiczne artykuły recenzyjne.

Po roku 2000 w piśmie pojawiły się publikacje w języku angielskim, ważną rolę pełnią wśród nich artykuły zagranicznych autorów zajmujących się polską muzyką współczesną.

Zasady etyczne. Ghostwriting

Aby zminimalizować zjawisko Ghostwriting (wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), począwszy od 2012 r. każdy/a autor(ka) tekstu publikowanego na łamach „Res Facta Nova” (nie dotyczy autorów tekstów przedrukowanych) składa własnoręcznie podpisane oświadczenie poświadczające, że napisał(a) samodzielnie.

Oświadczenie autora

Etyka publikacyjna

Res Facta Nova respektuje zasady Core practices promowane przez Committee of Publication Ethics. Czasopismo stosuje także wytyczne zawarte w COPE Guidelines.

Zasady edytorskie

Redakcja uprzejmie prosi Autorów, aby zgłaszać propozycje tekstów zgodnie z opisanymi zasadami edytorskimi. Tekst złożony do redakcji Res Facta Nova powinien zawierać:

1. numer ORCID autora/ki
2. afiliację autora/ki
3. streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
4. słowa kluczowe w języku angielskim (5-7 słów kluczowych)
5. bibliografię

Procedura recenzji

Redakcja Res Facta Nova respektuje zasadę recenzowania oryginalnych tekstów autorskich przez dwóch recenzentów, przestrzegając trybu określanego jako double-blind peer-review process:

1. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
2. Z tekstu kierowanego do recenzji usuwane są dane wskazujące na tożsamość autora.
3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie wchodzą z autorem w konflikt interesów.
4. Obowiązuje jednolity formularz recenzencki (w języku polskim lub angielskim).
5. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Warunkiem publikacji tekstu jest otrzymanie dwóch recenzji z pozytywną konkluzją.

Wzór formularza recenzenckiego

Historia czasopisma

Historia „Res Facta (Nova)” sięga 1967 roku, a w gronie założycieli pisma znaleźli się Michał Bristiger, Stefan Jarociński, Józef Patkowski i Mieczysław Tomaszewski. Redaktorzy założyciele oraz kontynuatorzy myśli przewodniej pisma, jaką było udostępnienie polskiemu odbiorcy ważnych i rzadkich tekstów najszerzej rozumianej współczesnej myśli o muzyce, nie stroniącej również od odniesień do tradycji Europy i kultur pozaeuropejskich, mieli na uwadze rosnącą potrzebę konfrontacji polskiego środowiska muzykologicznego (i nie tylko) z tym, co poza granicami Polski publikowano i o czym szeroko dyskutowano. To właśnie na łamach „Res Facta” i „Res Facta Nova” (od 1994) pojawiali się po raz pierwszy w Polsce kompozytorzy, muzykolodzy, krytycy i filozofowie, którzy odcisnęli swoją twórczością ślad także na kolejnych pokoleniach rodzimych artystów i intelektualistów, tacy jak John Cage, Olivier Messiaen, Witold Lutosławski, Carl Dahlhaus, Paul Ricoeur, Hans Georg Gadamer, Theodor Adorno a współcześnie Karol Berger, Reinhold Brinkmann, Eero Tarasti, Gérard Grisey, Paweł Szymański czy Paweł Mykietyn.

Po 1989 roku, m.in. dzięki zaangażowaniu Macieja Jabłońskiego, czasopismo zaczęło być wydawane jako „Res Facta Nova” w Poznaniu, najpierw w Ars Nova, a od drugiego numeru (1994 rok) w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Począwszy od roku 2016 pismo wydawane jest przez swego pierwotnego wydawcę, Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Redaktorami naczelnymi pisma byli kolejno:
Michał Bristiger (1967-2010)
Marcin Gmys (2010-2020)
Ewa Schreiber (od 2020)

Recenzenci tomów:

19 (28) 2018
dr Anna R. Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr Małgorzata Chmurzyńska, Uniwersytet Fryderyka Chopina, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Tadeusz Kornaś, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Bogumiła Mika, Uniwersytet Śląski, PL
dr hab. Tomasz Misiak, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, PL
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr Joanna Posłuszna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PL
dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr Małgorzata Sternal, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Marcin Trzęsiok, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr Sławomir Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Michał Wierzchoń, Uniwersytet Jagielloński, PL

20 (29) 2019
dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PL
dr hab. Agnieszka Draus, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr Agnieszka Drożdżewska, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Paweł Gancarczyk, Polska Akademia Nauk, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Małgorzata Komorowska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, PL
dr Robert Losiak, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Mateusz Salwa, Uniwersytet Warszawski, PL
dr hab. Renata Skupin, Akademia Muzyczna w Gdańsku, PL
dr Magdalena Stochniol, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr Marcin Strzelecki, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL

21 (30) 2020
dr hab. Tomasz Baranowski, Uniwersytet Warszawski, PL
dr Maria Chełkowska-Zacharewicz, Uniwersytet Śląski, PL
dr hab. Rafał Ciesielski, Uniwersytet Jagielloński, PL
Prof. Magdalena Dziadek, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Małgorzata Gamrat, Akademia Sztuki w Szczecinie, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr Eliza Krupińska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, PL
dr hab. Joanna Maleszyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
Prof. Wolfgang Marx, University College Dublin, IE
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr Weronika Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Grzegorz Piotrowski, Uniwersytet Gdański, PL
dr Magdalena Stochniol, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr hab. Jacek Szerszenowicz, Akademia Muzyczna w Łodzi, PL
dr Anna Tenczyńska, Uniwersytet Warszawski, PL