O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

„Res Facta Nova” publikuje przede wszystkim artykuły dotyczące współczesnej twórczości muzycznej (polskiej i światowej), a także artykuły problemowe poświęcone m.in. semiotyce, estetyce, filozofii, socjologii czy psychologii muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuki współczesnej.
Oprócz oryginalnych artykułów naukowych w piśmie publikowane są także przekłady ważnych zagranicznych tekstów muzykologicznych, wokół których toczą się międzynarodowe dyskusje, oraz polemiczne artykuły recenzyjne.

Po roku 2000 w piśmie pojawiły się publikacje w języku angielskim, ważną rolę pełnią wśród nich artykuły zagranicznych autorów zajmujących się polską muzyką współczesną.

Polityka antyplagiatowa

W celu zminimalizowania ryzyka plagiatu od roku 2022 redakcja stosuje program antyplagiatowy iThenticate.

Polityka otwartego dostępu

Res Facta Nova to czasopismo o otwartym dostępie, co oznacza, że ​​wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników. Przesyłając swój tekst, autorzy wyrażają zgodę na publikację  tekstów zgodnie z klauzulą ​​otwartego dostępu: teksty przechodzą pełny proces recenzji naukowej,  są bezpłatnie udostępniane na platformie PRESSto, można je bezpłatnie pobrać ze strony na platformie PRESSto, są udostepniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Zasady etyczne. Ghostwriting

Aby zminimalizować zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” każdy autor tekstu publikowanego na łamach Res Facta Nova (nie dotyczy autorów tekstów przedrukowanych oraz przekładów) będzie musiał złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie.

Oświadczenie autora

Etyka publikacyjna

Res Facta Nova respektuje zasady Core practices promowane przez Committee of Publication Ethics. Czasopismo stosuje także wytyczne zawarte w COPE Guidelines.

Zasady edytorskie

Redakcja uprzejmie prosi Autorów, aby zgłaszać propozycje tekstów zgodnie z opisanymi zasadami edytorskimi. Tekst złożony do redakcji Res Facta Nova powinien zawierać:

1. numer ORCID autora/ki
2. afiliację autora/ki
3. streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
4. słowa kluczowe w języku angielskim (5-7 słów kluczowych)
5. bibliografię

Procedura recenazji

Redakcja Res Facta Nova respektuje zasadę recenzowania oryginalnych tekstów autorskich przez dwóch recenzentów, przestrzegając trybu określanego jako double-blind peer-review process:

1. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
2. Z tekstu kierowanego do recenzji usuwane są dane wskazujące na tożsamość autora.
3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie wchodzą z autorem w konflikt interesów.
4. Obowiązuje jednolity formularz recenzencki (w języku polskim lub angielskim).
5. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Warunkiem publikacji tekstu jest otrzymanie dwóch recenzji z pozytywną konkluzją.

Wzór formularza recenzenckiego

Lista recenzentów

Historia czasopisma

Historia „Res Facta (Nova)” sięga 1967 roku, a w gronie założycieli pisma znaleźli się Michał Bristiger, Stefan Jarociński, Józef Patkowski i Mieczysław Tomaszewski. Redaktorzy założyciele oraz kontynuatorzy myśli przewodniej pisma, jaką było udostępnienie polskiemu odbiorcy ważnych i rzadkich tekstów najszerzej rozumianej współczesnej myśli o muzyce, nie stroniącej również od odniesień do tradycji Europy i kultur pozaeuropejskich, mieli na uwadze rosnącą potrzebę konfrontacji polskiego środowiska muzykologicznego (i nie tylko) z tym, co poza granicami Polski publikowano i o czym szeroko dyskutowano. To właśnie na łamach „Res Facta” i „Res Facta Nova” (od 1994) pojawiali się po raz pierwszy w Polsce kompozytorzy, muzykolodzy, krytycy i filozofowie, którzy odcisnęli swoją twórczością ślad także na kolejnych pokoleniach rodzimych artystów i intelektualistów, tacy jak John Cage, Olivier Messiaen, Witold Lutosławski, Carl Dahlhaus, Paul Ricoeur, Hans Georg Gadamer, Theodor Adorno a współcześnie Karol Berger, Reinhold Brinkmann, Eero Tarasti, Gérard Grisey, Paweł Szymański czy Paweł Mykietyn.

Po 1989 roku, m.in. dzięki zaangażowaniu Macieja Jabłońskiego, czasopismo zaczęło być wydawane jako „Res Facta Nova” w Poznaniu, najpierw w Ars Nova, a od drugiego numeru (1994 rok) w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Począwszy od roku 2016 pismo wydawane jest przez swego pierwotnego wydawcę, Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Redaktorami naczelnymi pisma byli kolejno:
Michał Bristiger (1967-2010)
Marcin Gmys (2010-2020)
Ewa Schreiber (od 2020)