Zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców Unii Europejskiej
PDF

Jak cytować

BABIAK, J. (2013). Zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 39–48. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.3

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę zróżnicowania poziomu życia mieszkańców Unii Europejskiej. W pierwszej części zaprezentowano zagadnienia teoretyczne dotyczące mierzenia różnych wymiarów jakości życia w ramach badań prowadzonych przez Unię Europejską (EU-SILC, EQLS) oraz międzynarodową organizację HelpAge Intermational (GAWI). W drugiej zasadniczej części artykułu analizie poddano wybrane obiektywne i subiektywne wskaźniki: poziomu ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji (współczynnik Giniego), sytuacji gospodarstw domowych w poszczególnych państwach, a także jakości życia mieszkańców w wieku 60 lat i więcej. Trzecia część artykułu przedstawia analizę oceny poziomu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.3
PDF

Bibliografia

Eurostat news release, 21/2012 - 8 February 2012.

Eurostat news release, 171/2012 - 3 December 2012.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2013), The State o f Food Insecurity in the World. The multiple dimensions o f food security, Rome. HelpAge International (2013), Global AgeWatch Index 2013. Insight Report.

Eurofund, http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/3eqls/index.EF.php?locale=EN, dostęp 23.10.2013.

Eurostat (2013a), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction, dostęp 23.10.2013.

Eurostat (2013b), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)/pl, dostęp 23.10.2013.

Eurostat (2013c), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_mclusion_living_conditions/data/main_tables, dostęp 29.10.2013.

Eurostat (2013d), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/main_tables, dostęp 29.10.2013.