Samorząd gospodarczy w państwach Unii Europejskiej
PDF

Jak cytować

KMIECIAK, R. (2013). Samorząd gospodarczy w państwach Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 63–74. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.5

Abstrakt

Najbardziej znanymi organizacjami samorządu gospodarczego są izby przemysłowo-handlowe. Mają one określony przez ustawę zakres zadań, które wykonywane są samodzielnie i niezawiśle od innych podmiotów administracji publicznej. Zakres tych zadań jest miarą decentralizacji administracji państwa w sferze gospodarczej; jest też wyrazem zaufania państwa do obligatoryjnie zorganizowanego w izbach czynnika obywatelskiego, a także przekonania, że jest on w sprawach gospodarki lokalnej bardziej kompetentny od urzędników administracji rządowej. Dzięki samorządowi gospodarczemu społeczność przedsiębiorców ze zbiorowości indywidualnych, rozproszonych jednostek staje się zorganizowaną zbiorowością publicznoprawną, czyli wspólnotą samorządową, wyposażoną we władztwo administracyjne. Charakteryzując pozycję ustrojową i zakres zadań samorządu gospodarczego wielce zasadne jest odwołanie się do doświadczeń państw Unii Europejskiej, gdzie od lat izby przemysłowo-handlowe są ważnym reprezentantem interesów środowiska przedsiębiorców.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.5
PDF

Bibliografia

Bernardin J. F. (2004), A quoi ser tune chamber de commerce et d ’industrie?, L’Archipel.

Bundesgesetz zur vorläufigen Regulung des Rechts der Industrie-und Handelskammern von 18. December 1956, w: Deutscher Industrie-u. Handelstag - DIHT, Oktober 2000, s. 16.

Code de commerce (Kodeks handlowy), http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGI ARTI000023160647&idSectionTA=LEGISCTA000006178961&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20120110, z dnia 15.12.2011 r.

Cyganek S. (2004), Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech, Poznań.

Cyganek S. (2007), Izby przemysłowo-handlowe w Republice Federalnej Niemiec, w: Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, Poznań.

Francuskie izby handlowe i przemysłowe - prezentacja ogólna, w: Izby przemysłowo-handlowe instrumentem rozwoju gospodarczego państwa, materiały z konferencji zorganizowanej przez

Krajową Izbę Gospodarczą oraz Izbę Przemysłowo-Handlową w Grenoble przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji, Warszawa 15 lutego 2002 r.

Izdebski H. (2009), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa.

Jeżewski J. (1998), We Francji, w: Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, (red.) J. Jeżewski, Wrocław.

Kmieciak R., Antkowiak P., Walkowiak K. (2012), Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa.

Leoński Z. (1998), Samorząd terytorialny w RP, Warszawa.

LOI no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l ’artisanat et aux services (1), NOR: ECEX0913300L, 24 juillet 2010, JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Texte 17 sur 169, z dnia 15.12.2011 r.

Panejko J. (1926), Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż.

Pietrzyk I. (2002), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa.

Puaux P. (1998), Les Chambres de commerce et d ’industrie, Paris.

Rajca L. (2010), Modele samorządu terytorialnego, w: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, (red.) L. Rajca, Warszawa.

Walkowiak K. (2011), Działania izb przemysłowo-handlowych na rzecz rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.

Walkowiak K. (2012), Izby przemysłowo-handlowe a kształcenie kadr zawodowych dla gospodarki polskiej, w: Być albo nie być dla Polski? Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, (red.) S. Wykrętowicz, Poznań.