Implikacje akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej dla stosunków polsko-chorwackich

Main Article Content

RENATA PODGÓRZAŃSKA

Abstrakt

Dotychczasowe doświadczenia w kontekście polityki Polski wobec Chorwacji wskazują na jej drugoplanowy charakter i podporządkowanie aktywności polskiej dyplomacji kwestiom zasadniczym z punktu widzenia polityki zagranicznej. Państwa dawnej Jugosławii, w tym Chorwacja, nie należały do strategicznych w założeniach polskiej polityki zagranicznej, bowiem polskie interesy ulokowane były przede wszystkim w obszarze euroatlantyckim. Wprawdzie poziom współpracy Polski z Chorwacją był znaczący na tle pozostałych państwa dawnej federacji, aczkolwiek nie należała ona do istotnych partnerów politycznych i gospodarczych Polski. Dziś, pomimo możliwości, jakie pojawiają się w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE raczej nie należy się spodziewać awansu Chorwacji do grona państw o istotnym znaczeniu dla polskiej polityki zagranicznej. Równocześnie jednak należy rozważyć czy akces Chorwacji do UE będzie determinować politykę Polski wobec tegoż państwa? Jakie szanse i jakie wyzwania wiążą się z członkostwem Chorwacji w UE dla Polski w wymiarze politycznym i gospodarczym? Czy istnieją możliwości pogłębienia współpracy, a jeśli tak to w jakich obszarach?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
PODGÓRZAŃSKA, R. (2013). Implikacje akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej dla stosunków polsko-chorwackich. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 207-224. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.14
Dział
MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Referencje

 1. Babic M. (2012), Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej. Problemy konstytucyjne, w: Integracja
 2. Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, Wydawnictwo Polteks, (red.) A. Nowak-Far, Warszawa.
 3. Balcer A., Gromadzki G., Doceńmy wreszcie Bałkany, http://www.demoseuropa.eu/index.php7option=com_content&view=article&id=520%3Adocemy-wreszcie bakany&catid=128%3A2010kom&Itemid=153&lang=pl, 24.01.2013.
 4. Baurski J. i in. (2003), Stosunki dwustronne Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003”, Warszawa.
 5. Bilski R. (1997), Jesteśmy państwem Europy Środkowej. Rozmowa z M. Graniciem, „Rzeczpospolita”, nr 66.
 6. Bułgaria i Rumunia w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, prawne i ekonomiczne procesu akcesyjnego (2009), red. J. Barcz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 7. Chorwacja wchodzi do Unii Europejskiej, https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/aktualnosci/premier-na-uroczystosciach-wstapienia-chorwacji-do-unii-europejskiej.html, 25.08.2013.
 8. Croatia’s accession to the European Union, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-593_en.htm, 20.08.2013.
 9. Czachór Z. (2012), Opinia na temat trybu ratyfikacji traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze”, nr 3.
 10. Dorn do Kaczyńskiego: Zablokujmy wejście Chorwacji do UE - zaszkodzimy Tuskowi, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114884,11786916,Dom_do_Kaczynskiego__Zablokujmy_wejscie_Chorwacji.html, 22.08.2013.
 11. „Dyplomacjagospodarcza”-wykładAmbasadoraIvanaDel Vechio,http://pl.mfa.hr/?mv=2397&mh=404, 25.08.2013.
 12. Gajewski J. (2005), Polityka Polski wobec regionu środkowoeuropejskiego, „Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2005”, PISM, Warszawa.
 13. General Affairs Council, Council conclusions on enlargement and stabilisation and association process, Brussels, 3210* General Affairs Council Meeting, Brussels, 11 December 2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/134234.pdf, 9.08.2013.
 14. Informacja na temat polsko-chorwackich stosunków gospodarczych, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+ miedzynarodowa/Wspolpraca+gospodarcza+z+krajami+Europy, 25.08.2013.
 15. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2006 r (podczas prezydencji austriackiej), Druk nr 1061, Sejm RP, Warszawa 2006.
 16. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2006 r. (podczas prezydencji fińskiej), Druk nr 1495, Sejm RP, Warszawa 2007.
 17. Informacja o konsultacjach podsekretarza stanu MSZ I. Byczewskiego w Republice Chorwacji w dniach 9-10 czerwca 1994, AKPRM, Urząd Rady Ministrów, Gabinet Prezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka, Notatki informacyjne MSZ, t. II, 2781/36.
 18. Łakota-Micker M. (2011), Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
 19. Notatka z konsultacji dwustronnych pomiędzy Polską i Rep. Chorwacji w Warszawie, w dn. 11 maja 2005 r., AKPRM, Współpraca z zagranicą. Notatki informacyjne MSZ, listopad 2004-czerwiec 2005, 611/25.
 20. Notatka z rozmowy z ambasadorem Republiki Chorwacji w Warszawie, AKPRM, Notatki informacyj - ne MSZ, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sekretariat Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka, Leszka Millera, 4516.
 21. Nowak-Far A. (2012), Bałkany Zachodnie a Unia Europejska-prawidłowościprocesu integracji, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, (red.) A. Nowak-Far, Wydawnictwo Polteks, Warszawa.
 22. Nowak-Far A. (2012), Podstawowe mechanizmy akcesu do Unii Europejskiej - typowość i specyfika procesu akcesyjnego państw Bałkanów Zachodnich, w: Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, (red.) A. Nowak-Far, Wydawnictwo Polteks, Warszawa.
 23. Orzelska A. (2000), Chorwacja, „Europa Środkowo-Wschodnia 1997-1998”, PAN ISP, Warszawa.
 24. Oświadczenie MSZ ws. otwarcia negocjacji akcesyjnych z Chorwacją, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/dla_mediow/oswiadczenia/page_4554, 15.02.2013.
 25. Paterek A. (2009), Polityka Unii Europejskiej wobec Bałkanów Zachodnich, w: Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, (red.) I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 26. Pisarski M. i in. (2001), Stosunki dwustronne, „Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2001”, PISM, Warszawa.
 27. Podgórzańska R. (2013), Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 28. Polska i Chorwacja mają wspólne interesy w UE, http://eastbook.salon24.pl/519203,polska-i-chorwacja-maja-wspolne-interesy-w-ue, 25.08.2013.
 29. Priorytety polskiej prezydencji, http://www.ceo.org.pl/pl/map/priorytety-polskiej-prezydencji, 9.08.2013.
 30. Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Raport końcowy z przygotowania i sprawowania prezydencji złożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa, kwiecień 2012.
 31. Rubik-Reczek N. (2011), Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO (Analiza porównawcza), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 32. Smyk K. (2008), Konsekwencje polityczne i w obszarze bezpieczeństwa, w: Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 33. Spotkanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Republiki Chorwacji Gordanem Jandrokovicem, http://www.msz.gov.pl/Spotkanie,z,Ministra, Spraw,Zagranicznych,Radoslawa,Sikorskiego,z,Mmistrem,Spraw,Zagranicznych,Republiki, Chorwacji,Gordanem,Jandrokovicem,23356.html, 15.10.2010.
 34. Sprawozdanie stenograficzne z 21. posiedzenia Sejmu RP w dniu 14 września 2012, VII kadencja, Warszawa 2012.
 35. Sprawozdanie stenograficzne z 21. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 września 2012, VII kadencja, Warszawa 2012.
 36. Tezy do rozmów pana premiera Marka Belki z ministrem SZ Republiki Chorwacji Miomirem Zuźulem, Warszawa, 1 lipca 2004 r., AKPRM, Rozmowy delegacji rządowych 13.01-31.12.2004, t. III, 763/5/III.
 37. Tezy do rozmów plenarnych podczas wizyty premiera Chorwacji Zlatko Mateszy w Polsce (9-10 lipca 1996 r), Archiwum Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urząd Rady Ministrów. Gabinet Prezesa Rady Ministrów Józefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza, Przyjazdy delegacji zagranicznych,
 38. t. I, 3045/25/2.
 39. Tezy do rozmów prezesa Rady Ministrów RP L. Millera z premierem Chorwacji Ivo Sanderem, Warszawa, 29 kwietnia 2004, AKPRM, Rozmowy delegacji rządowych 13.01 31.12.2004, t. II, 763/5/II.
 40. Tokarz G. (2003), Polska polityka zagraniczna wobec krajów byłej Jugosławii od Dayton do konfliktu w Kosowie, w: Polityka Polski wobec i organizacji i państw europejskich 1990 2002, (red.) M. S. Wolański, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 41. Węc J. J. (2012), Bilans polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni”, nr 2.
 42. Wizyta minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej w Chorwacji, http://zagrzeb.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/archiwum_aktualnosci/2010_10_15_wizyta_elzbiety_bienkowskiej, 15.01.2013.
 43. Wizyta premiera Donalda Tuska w Chorwacji, http://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/wizyta-premiera-w-chorwacji.html, 15.01.2013.
 44. Wywiad premiera Leszka Millera dla tygodnika chorwackiego „Globus”, http://www.kprm.gov.pl/archiwum/2130_10040.html, 22.08.2013.
 45. Żornaczuk T. (2011), Polityka Polski wobec Bałkanów Zachodnich, „Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2010”, PISM, Warszawa.
 46. Żornaczuk T. (2013), Wpływ rozszerzenia o Chorwację na funkcjonowanie Unii Europejskiej, „Biuletyn”, PISM, nr 18.