Austria wobec procesu integracji europejskiej
PDF

Jak cytować

KRUK, A. (2013). Austria wobec procesu integracji europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 239–250. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.16

Abstrakt

Autorka prezentuje motywy integracji Austrii z WE/UE akcentując przede wszystkim kwestie polityczne. W oparciu o kryterium chronologiczno-problemowe omawia najważniejsze etapy i rozstrzygające zagadnienia towarzyszące procesowi wstępowania Austrii do UE. Szczególna sytuacja tego państwa wynikała z geopolitycznego położenia oraz statusu neutralności. Czynniki te determinowały proces negocjacyjny. Z artykułu wynika także, że obecność Austrii w strukturach Unii Europejskiej wzbudza dyskusje, bywa kłopotliwa i wymusza potrzebę tworzenia rozwiązań prawnych oraz podejmowania decyzji politycznych, które przyczynią się do omijania raf w funkcjonowaniu UE.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.16
PDF

Bibliografia

Austria w Unii Europejskiej, http://ue.sarr.com.pl/panstwa/pdf/austria.pdf (27.08.2013).

Bachmann K. (2002), Którędy do Europy?, Warszawa.

Barcz J. (2001), Austria w Unii Europejskiej. Problemy prawne w procesie akcesyjnym, Opole.

Busse Ch. (2000), Österreich contra Europäische Union. Eine rechtliche Beurteilung der Reaktionen der EU und ihrer Mitgliedstaaten auf die Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich,

„Basler Schriften zur europäischen Integration”, Bassel.

Dulak M. (2009), Prezydencja austriacka - styczeń-czerwiec 2006 roku, w: K. Szczerski, Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, Kraków.

EU-Ratspräsidentschaft in der Halbzeit (2006), „Österreich Journal”, nr 35.

EU-Vorsitz beendet (2006), „Österreich Journal”, nr 38, http://www.eu2006.at/de/.

Feldner J. (1994), Österreich in die EU! Der Falsche Weg nach Europa, Graz.

Fiedor K. (2000), Austria. Zarys dziejów politycznych (wydanie uzupełnione), Łódź.

Funk B.-Ch. (1996), Österreich und die Europäische Union, „Leipziger Juristische Vorträge”, nr 14.

Frölich-Steffen S. (2004), Die Identitätspolitik der FPÖ: Vom Deutschnationalismus zum Österreich-Patriotismus, „Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft” (ÖZP), nr 3.

Gehler M. (2000), Österreichs Weg nach Brüssel bis zum Stellen der Beitrittsgesuche, w: Österreich und Europa. Beiträge zu Geschichte und Problematik der europäischen Einigung und drei Jahrtausenwende, (wyd.) R. Kriechbaumer, Wien.

Heigel A., Hacker P. (2009), Österreich und die EU, tom 3.

Judt T. (2008), Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań.

Korybut Woroniecki A. (1998), Austria wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2.

Koszel B. (2003), Austria w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nr 59.

Krejci J., Roraff S. (2007), Spokojnie, to tylko Austria, Warszawa.

Kukier K., Cziszak T., Referendum w sprawie członkostwa w UE - doświadczenia Austrii i krajów nordyckich, http://www.cie.gov.pl/publikacje/cd2/dokumenty/05_opracowania/analizy/analiza_6_7.pdf (27.08.2013).

Längle A. (1993), Bilans 3 lat członkostwa Austrii w Unii Europejskiej, „Zbliżenia”, nr 2 (23).

Martinez-Reyes V. (2000), Reguły gry czyli o negocjacjach akcesyjnych i łączeniu się Europy, Warszawa.

Murphy A. (Bradford), The Rise o f theAustrian Freedom Party in the 1990s: A Culturalist Approach, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (ÖZP), 33 Jg. (2004) H. 3.

Muszyński Ł. (2005), Droga Austrii do Unii Europejskiej, Wrocław (maszynopis pracy doktorskiej).

Muszyński M. (1998), Neutralność a integracja. Austriacki pomysł na zjednoczenie z Europą, Toruń.

Muszyński M. (1998a), Neutralność Austrii a udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, „Studia i Materiały”, nr 12.

Nagorski A. (2000), The politics o f Guilt. Austria’s Bigot, Europe’s Burden, „Foreign Affairs”, May/June.

Negocjacje akcesyjne - Wnioski z doświadczeń Austrii, Finlandii, Norwegii i Szwecji (1999), „Kolegium Europejskie”, Natolin.

Österreich in Europa/ausländische Medien berichten (2006), „Österreich Journal”, nr 38.

Österreich und die neuen Herausforderungen in Europa. Das Gespräch führte in Wien Eduard Gloeckner (2011), „Die politische Meinung”, nr 375.

Philippi T. (1995), The Preparation of Austria for Its Accession to the European Union with Respect to Constitutional and Administrative Reforms, „Eipascope” nr 1.

Planowa-Latanowicz J. (red.) (1998), Dokumenty dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii i Szwecji, tom 3, Warszawa.

Popławski D. (2009), Perspektywy państw neutralnych w XXI wieku, w: M. Sułek, J. Symonides, Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa.

Pramberger P. (1996), 40 Jahre Neutralität Österreichs - Erfahrungen und Perspektiven, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 18.

Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, http://agso.uni-graz.at/marienthal/biografien/coudenhove_kalergi_richard_nikolaus.html (1.08.2013).

Romejko A. (2009), Austriacka droga do Unii Europejskiej, „Studia Gdańskie”, nr XXIV.

Rydel J. (2003), Traktat pokojowy z Austrią, w: A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc, Najnowsza historia świata, tom 1, Kraków.

Rydel J. (2003), Neutralna Austria, w: A. Patek J. Rydel, J. J. Węc, Najnowsza historia świata, tom 1, Kraków, tom 2.

Schaller Ch. (1996), Zum Diskussion um den Österreichischen EU-Beitritt, w: E. Tálos, G. Falkner, EU-Mitglied Österreich. Gegenwart du Perspektiven: Eine Zwischenbilaz, Wien.

Scheich M. (2000), Das Brechen lines politischen Tabus - Österreichs Weg in die EU, w: R. Österreich und Europa. Beiträge zu Geschichte und Problematik der europäischen Einigung und drei Jahrtausenwende, (Hrsg.) Kreichbaumer, Wien.

Skrzypek A. (2010), Wybory europejskie 2009 - jutrzenka czy zmierzch demokracji europejskiej?, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 11.

Szymański A. (2008), Austria. Prawie pełna kontynuacja, w: L. Jesień, Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej, Warszawa.

Szymczyński T. (2009), Negocjowanie granic: Od „dwunastki” do „piętnastki”. Rozszerzenie północne Unii Europejskiej (1995). Austria, Szwecja, Finlandia w UE, tom III, Poznań.

Zaręba Z., Wolnościowa Partia Austrii (FPÖ) wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2000_Zareba.pdf. 2000 - Sturm im Wasserglas (2010), „Österreich Journal”, 26.02.