Rola Parlamentu Europejskiego w procesie kształtowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE po zawarciu Traktatu z Lizbony
PDF

Jak cytować

STASZCZYK, A. (2013). Rola Parlamentu Europejskiego w procesie kształtowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE po zawarciu Traktatu z Lizbony. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 251–264. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.17

Abstrakt

Artykuł porusza problem roli PE w kształtowaniu WPZiB po zmianach dokonanych w tym obszarze integracji przez Traktat Lizboński. Kwestie wchodzące w zakres WPZiB nie należą w przeciwieństwie do zagadnień ekonomicznych do tradycyjnych obszarów integracji, gdyż dotyczą istoty suwerenności państwa narodowego, które ciągle pozostaje najważniejszym aktorem procesu integracji europejskiej. Dominacja międzyrządowych mechanizmów współpracy w ramach WPZiB determinuje ograniczoną rolę PE w kształtowaniu tej polityki. Jednakże należy podkreślić, że PE mimo ograniczonych traktatowych kompetencji w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa stara się w nim odgrywać istotną rolę, często wykraczając poza swoje formalne uprawnienia. Wynika to z faktu bycia jedyną instytucją unijną mającą demokratyczną legitymację  i potrafiącą wpływać na kształtowanie europejskiej opinii publicznej dzięki posiadaniu całego spektrum instrumentów oddziaływania. Na wzrost znaczenia PE w dziedzinie WPZiB wpływa również ustanowienie przez Traktat Lizboński jednolitych stosunków zewnętrznych UE, w których to wielu obszarach PE ma istotne kompetencje. Dalszy rozwój prerogatyw PE w dziedzinie WPZiB jest jednak uzależniony od postępów w procesie przekształcania UE w strukturę o większych kompetencjach ponadnarodowych.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.17
PDF

Bibliografia

Cini M. (2007), Podejście międzyrządowe, w: Unia Europejska - organizacja i funkcjonowanie, (red.) idem, Warszawa.

K. Czubocha, M. Paszkowska, Finansowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, http://www.e-finanse.com/artykuly/70.pdf, 24.02.2010.

Deklaracje dołączone do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r., Dz. U. C 83/343 z 30.03.2010.

Jarecki M., Zmiany systemowe wprowadzone przez Traktat z Lizbony, http://www.psz.pl/index.php7option=content&task=view&id=33876, 21.09.2010.

Kurczewska U., Budżet wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 15.02.2005, http://www.pism.pl/biuletyny/files/257.pdf, 14.05.2010.

Łoś-Nowak T. (2005), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy Polski, „Przegląd Europejski”, nr 1.

Miszczak K. (2008), Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa,w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, (red.) J. Barcz, UKiE Warszawa.

Ogonowska A. (2006), Dokumenty i publikacje instytucji i organów Unii Europejskiej, „Zeszyty OIDE”, nr 6.

Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, Dz. U. C 139 z 14.06.2006.

Regulamin Parlamentu Europejskiego, 22.07.2013, www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=PL&reference=TOC, 22.09.2013.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r w sprawie rocznego sprawozdania z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006 oraz polityki UE w tej dziedzinie, 26.04.2007, http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:074E:0753: 0775:PL:PDF, 21.06.2009.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki, 26.09.2007, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA 2007-0413+0+DOC+XML+V0//PL,24.09.2009.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB, 5.06.2008, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0254+DOC+XML+VO/P1, 24.09.2009.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB w 2007 r„ Dz. U. C 76 E z 25.03.2010.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB w 2008 r., Dz. U. C 349 E z 22.12.2010.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. dotycząca rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB w 2009 r., 11.05.2011, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pub-Ref=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0227+0+DOC+XML+VO//PL, 21.07.2013.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 12.09.2012, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+D0c+XML+V0//PL, 21.08.2013.

Romaniuk-Całkowska E. (2004), Rola Francji w integracji politycznej Europy Zachodniej, Toruń.

Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Dz. U. L 310 z 9.11.2006.

Ruszkowski J. (2007), Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2007.

Świętochowska U. (2002), Idea integracji europejskiej w cywilizacji przełomu X X i XXI wieku, Gdańsk.

Turczyński P. (2007), Aspekty polityczno-prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski”, nr 1. UE w świecie i granice UE a dobrze prosperująca Europa bez konfliktów i barier. Stanowisko Parlamentu Europejskiego, http://www.futureofeurope.europarl.europa.eu/future/webdav/site/myjahiasite/shared/import/Home/EP_PE/chambre1/.../613642PL.pdf, 26.07.2009.

Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. C 83/144 z 30.03.2010.

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. U. C 83/30 z 30.03.2010.

Wiaderny-Bidzińska K. (2002), Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń.

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, http://europa.eu/legislation_ summaries/mstitutional_affairs/treaties/lisbon_treaty, 14.09.2013.

Zięba R. (2003), Wspólnotowa polityka zagraniczna Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4.

R. Zięba R. (2005), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa.

The role of the European Parliament in the process of shaping of the Common Foreign and Security Policy after the conclusion of the Treaty of Lisbon.