Rola Parlamentu Europejskiego w procesie kształtowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE po zawarciu Traktatu z Lizbony

Main Article Content

ARTUR STASZCZYK

Abstrakt

Artykuł porusza problem roli PE w kształtowaniu WPZiB po zmianach dokonanych w tym obszarze integracji przez Traktat Lizboński. Kwestie wchodzące w zakres WPZiB nie należą w przeciwieństwie do zagadnień ekonomicznych do tradycyjnych obszarów integracji, gdyż dotyczą istoty suwerenności państwa narodowego, które ciągle pozostaje najważniejszym aktorem procesu integracji europejskiej. Dominacja międzyrządowych mechanizmów współpracy w ramach WPZiB determinuje ograniczoną rolę PE w kształtowaniu tej polityki. Jednakże należy podkreślić, że PE mimo ograniczonych traktatowych kompetencji w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa stara się w nim odgrywać istotną rolę, często wykraczając poza swoje formalne uprawnienia. Wynika to z faktu bycia jedyną instytucją unijną mającą demokratyczną legitymację  i potrafiącą wpływać na kształtowanie europejskiej opinii publicznej dzięki posiadaniu całego spektrum instrumentów oddziaływania. Na wzrost znaczenia PE w dziedzinie WPZiB wpływa również ustanowienie przez Traktat Lizboński jednolitych stosunków zewnętrznych UE, w których to wielu obszarach PE ma istotne kompetencje. Dalszy rozwój prerogatyw PE w dziedzinie WPZiB jest jednak uzależniony od postępów w procesie przekształcania UE w strukturę o większych kompetencjach ponadnarodowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
STASZCZYK, A. (2013). Rola Parlamentu Europejskiego w procesie kształtowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE po zawarciu Traktatu z Lizbony. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 251-264. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.17
Dział
MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Referencje

 1. Cini M. (2007), Podejście międzyrządowe, w: Unia Europejska - organizacja i funkcjonowanie, (red.) idem, Warszawa.
 2. K. Czubocha, M. Paszkowska, Finansowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, http://www.e-finanse.com/artykuly/70.pdf, 24.02.2010.
 3. Deklaracje dołączone do Aktu Końcowego Konferencji Międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r., Dz. U. C 83/343 z 30.03.2010.
 4. Jarecki M., Zmiany systemowe wprowadzone przez Traktat z Lizbony, http://www.psz.pl/index.php7option=content&task=view&id=33876, 21.09.2010.
 5. Kurczewska U., Budżet wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 15.02.2005, http://www.pism.pl/biuletyny/files/257.pdf, 14.05.2010.
 6. Łoś-Nowak T. (2005), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy Polski, „Przegląd Europejski”, nr 1.
 7. Miszczak K. (2008), Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa,w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, (red.) J. Barcz, UKiE Warszawa.
 8. Ogonowska A. (2006), Dokumenty i publikacje instytucji i organów Unii Europejskiej, „Zeszyty OIDE”, nr 6.
 9. Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, Dz. U. C 139 z 14.06.2006.
 10. Regulamin Parlamentu Europejskiego, 22.07.2013, www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=PL&reference=TOC, 22.09.2013.
 11. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r w sprawie rocznego sprawozdania z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006 oraz polityki UE w tej dziedzinie, 26.04.2007, http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:074E:0753: 0775:PL:PDF, 21.06.2009.
 12. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki, 26.09.2007, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA 2007-0413+0+DOC+XML+V0//PL,24.09.2009.
 13. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB, 5.06.2008, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0254+DOC+XML+VO/P1, 24.09.2009.
 14. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB w 2007 r„ Dz. U. C 76 E z 25.03.2010.
 15. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2010 r w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB w 2008 r., Dz. U. C 349 E z 22.12.2010.
 16. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. dotycząca rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB w 2009 r., 11.05.2011, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pub-Ref=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0227+0+DOC+XML+VO//PL, 21.07.2013.
 17. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 12.09.2012, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0334+0+D0c+XML+V0//PL, 21.08.2013.
 18. Romaniuk-Całkowska E. (2004), Rola Francji w integracji politycznej Europy Zachodniej, Toruń.
 19. Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Dz. U. L 310 z 9.11.2006.
 20. Ruszkowski J. (2007), Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2007.
 21. Świętochowska U. (2002), Idea integracji europejskiej w cywilizacji przełomu X X i XXI wieku, Gdańsk.
 22. Turczyński P. (2007), Aspekty polityczno-prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski”, nr 1. UE w świecie i granice UE a dobrze prosperująca Europa bez konfliktów i barier. Stanowisko Parlamentu Europejskiego, http://www.futureofeurope.europarl.europa.eu/future/webdav/site/myjahiasite/shared/import/Home/EP_PE/chambre1/.../613642PL.pdf, 26.07.2009.
 23. Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. C 83/144 z 30.03.2010.
 24. Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. U. C 83/30 z 30.03.2010.
 25. Wiaderny-Bidzińska K. (2002), Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń.
 26. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, http://europa.eu/legislation_ summaries/mstitutional_affairs/treaties/lisbon_treaty, 14.09.2013.
 27. Zięba R. (2003), Wspólnotowa polityka zagraniczna Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4.
 28. R. Zięba R. (2005), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa.
 29. The role of the European Parliament in the process of shaping of the Common Foreign and Security Policy after the conclusion of the Treaty of Lisbon.