Program TACIS w Federacji Rosyjskiej - uwarunkowania wdrażania, mechanizm instytucjonalny, efektywność
PDF

Jak cytować

NIKITINA, L. (2017). Program TACIS w Federacji Rosyjskiej - uwarunkowania wdrażania, mechanizm instytucjonalny, efektywność. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 329–346. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.22

Abstrakt

Głównym tematem niniejszej pracy jest wsparcie Unii Europejskiej dla Rosji w ramach programu TACIS. Było ono długofalowe i miało kształt programu celowego. Program pomocy technicznej trwał od 1991 po 2006 rok i stanowił bardzo ważną platformę współpracy w zakresie ekonomicznym, politycznym oraz socjalnym pomiędzy Rosją a Unią Europejską. Wnikliwe badania przeprowadzone w zakresie współpracy rosyjsko-unijnej w ramach TACIS ukazały, że bez względu na pewne trudności w procesie realizacji niektórych projektów program śmiało można uznać za pozytywny przykład współpracy na podstawie wzajemnie korzystnego partnerstwa. Dzięki programowi, z jednej strony Unia Europejska otworzyła sobie dostęp do trudnodostępnego rynku rosyjskiego, z drugiej strony Rosja uzyskała znaczne środki materialne i doświadczenie w realizacji podobnych inicjatyw. W 2007 roku europejski program TACIS realizowany w FR został zastąpiony Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa, a FR uzyskała status partnera strategicznego Unii Europejskiej.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.22
PDF

Bibliografia

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, http://www.interreg.gov.pl/20072013/mstrument+sasiedztwa/.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (2006), Sprawozdanie specjalne nr 2/2006 dotyczące rezultatów projektów finansowanych w ramach TACIS w Federacji Rosyjskiej wraz z odpowiedziami Komisji, Trybunał Obrachunkowy, Dz. Urz., C 119 z 19.05.2006.

Jankowski D. (2012), Strategiczne partnerstwo Unii Europejskiej i Rosji w polityce bezpieczeństwa: szanse, przeszkody i stan obecny, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 21.

Jelisiejewa W. (EmceeBa B.) (2003), TpaHczpaHuuHoe compydHmecmeo e Ceeepo-3anadHoM $edepaflbHoM oKpyze: XXI eeK, Kaliningrad.

Kaszkin S. (KamKHH C.) (2003), Poccun u EeponeucKuu Cow3. ffoKyMeHmu uMamepuanu, Moskwa, http://eu-law.ru/wp-content/uploads/2012/05/%D0%95%D0%A1-%D0%A0%D0%A4.pdf,data dostępu 19.6.2013.

Legucka A. (2007), Rosyjska wizja Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 3-4.

Olejnikowa O. (OneHHHKOBa O.) (2010), npozpaMMe TeMnyc 20nem, „KanecTBO 06pa30BaHHa”, nr 10, Moskwa.

Parlament Europejski (2006), DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego nr 2/2006 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego rezultatów projektów finansowanych w ramach TACIS w Federacji Rosyjskiej, Komisja Kontroli Budżetowej. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/618/618005/618005pl.pdf, data dostępu 11.08.2013.

Przybylska-Maszner B., Potyrała A. (2009), Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Poznań.

Rada (EWG/Euroatom) (1991), Rozporządzenie Rady (EWG, Euroatom) nr 2157/91 z dnia 15 lipca 1991, Dz. Urz., L 201 z 24.07.1991.

Rada (EWG/Euroatom) (1996), Rozporządzenie Rady (EWG, Euroatom) nr 1279/96 z dnia 25 czerwca 1996, Dz. Urz., L 165 z 4.07.1996.

Rada (EWG/Euroatom) (1999), Rozporządzenie Rady (EWG, Euroatom) nr 99/2000 z dnia 29 grudnia 1999, Dz. Urz. L 12 z 18.01.2000.

Sobczak D. (2002), Stosunki Unii Europejskiej z Rosją po zakończeniu „zimnej wojny”. Przemiany i perspektywa polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, Warszawa, s. 107-121.

Stępień-Kuczyńska A. (2007), Rosja: ku Europie, Toruń, s. 17.

Tabaczkow N. (Ta6a^KOB H.) (2006), A h o m u 3 3$$eKmu8Hocmu 83auModeucmeuM P o c c u u c k o u @edepaąuu u EeponeucKozo cornęa epaMKax peaauęaąuu npozpaMMU TACHC [Analiza efektywności

współdziałania Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej w ramach realizacji programu TACIS], „Biuletyn Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej” nr 3(99), („Ero-meTem CneTHOH na^arti P o c c h h c k o h ®eflepaqHH”, N 3 (99/2006)), http://www.ach.gov.ru/userfiles/bulletins/ 08-buleten_doc_files-fl-1445.pdf.

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją Rosyjską, D. Urz., L 327 z 28.11.1997, „,3,0-nnoMarmecKHH BecTHHK”, nr 15-16/1994.

Weiss C. H. (2007), Theory-based evaluation: Past, present, and future. New Directions for Evaluation, http://onlinelibrarywileycom/doi/10.1002/ev.1086/citedby

Wspólnoty Europejskie (EBponencKHe Coo6^ecTBa) (2001), OS^eduHeHue $ uHaHcupoeaHun npozpaMMTACHC M MHTEPPEr, ,HroKceM6ypr (Luksemburg).

Cmpamezux paęeumun omHoweHuu Poccuuckou Oedepaąuu c EeponeucKuM C o k >3o m Ha cped-HecpouHyrn nepcneKmuey (2000-2010 zz.), (Strategia rozwoju stosunków między Federacją Rosyjską a Unią Europejską w latach 2000-2010), „,3,Hn.ttOMaTHHecKHH BecTHHK”, nr 11/1999.