Aksjologia Europejskiej Partii Ludowej

Main Article Content

PIOTR BURGOŃSKI

Abstrakt

Europejska Partia Ludowa nazywana jest „partią wartości” z tego powodu, iż w swoich programach i działaniu odwołuje się do chrześcijańsko-demokratycznych wartości. Analiza dokumentów programowych EPL z lat 1992–2014 ujawniła, że EPL prezentuje swoje wartości na różne sposoby. Przyjętym przez siebie wartościom nadaje ona odświętny charakter, wartości te wykorzystuje do racjonalizacji działań politycznych oraz traktuje je jako funkcjonalne składniki systemu politycznego. Dokumenty programowe EPL w miejscach, gdzie mowa jest o wartościach, zawierają również ślad gry o władzę, w jakiej uczestniczyła EPL w badanym okresie. Ponadto analiza dokumentów pokazuje, że w EPL pojawiła się tendencja do redefinicji tożsamości tego ugrupowania politycznego. Stało się to za sprawą osłabienia czy nawet zanegowania dotychczasowej metafizyki, w której zakotwiczone były wartości stanowiące podstawę tożsamości EPL.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
BURGOŃSKI, P. (2018). Aksjologia Europejskiej Partii Ludowej. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 343-354. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.24
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Dziubka K. (1999), Wartości polityczne, w: Studia z teorii polityki, t. 1, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław.
 2. EPL (1992), Basic Programme adopted by the IXth EPP Congress, Athens, November 1992, http://epp.eu/library.
 3. EPL (1997), We are all part of one world. XII Congress of the European People’s Party, Toulouse, 9–11 November 1997, http://epp.eu/library.
 4. EPL (1999), On the Way to the 21st Century. EPP Action Programme 1999–2004 adopted by the XIII EPP Congress, 4–6 February1999, Brussels, http://epp.eu/library.
 5. EPL (2001), A Union of Values – final text agreed at XIV Congress, Berlin 2001, http://epp.eu/library.
 6. EPL (2004), European People’s Party Action Programme 2004–2009 approved by EPP Congress, Brussels, of 4–5 February 2004, http://epp.eu/library.
 7. EPL (2006a), For a Europe of the Citizens: Priorities for a Better Future (“Rome Manifesto”). Adopted by the EPP Congress, Rome, 30–31 March 2006, http://epp.eu/library.
 8. EPL (2006b), Supporting the family. Resolution adopted by the EPP Congress, Rome, 30–31 March 2006, http://epp.eu/library.
 9. EPL (2009), Silni dla ludzi. Dokument wyborczy EPL przyjęty przez Kongres EPL w Warszawie 29–30 kwietnia 2009, http://epp.eu/library.
 10. EPL (2012a), Party Platform. EPP Statutory Congress, 17–18 October 2012, Bucharest, Romania, http://epp.eu/library.
 11. EPL (2012b), Manifesto. EPP Statutory Congress, 17–18 October 2012, Bucharest, Romania, http:// epp.eu/library.
 12. Gagatek W. (2007), Geneza i ewolucja frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) w Parlamencie Europejskim, „Studia Polityczne”, nr 20.
 13. Jansen T., Hecke van S. (2011), At Europe’s Service. The Origins and Evolution of the European People’s Party, Brussels.
 14. Johansson K. (1997), Transnational Party Alliances. Analysing the Hard-Won Alliance Between Conservatives and Christian Democrats in the European Parliament, Lund.
 15. Kaleta P., Karaś T. (2008), Europejska Partia Ludowa jako europejska transnarodowa federacja partii politycznych, „Przegląd Sejmowy”, nr 2.
 16. Karolczak K. (1996), Od chadecji do syjonizmu. Szkice o myśli politycznej XX wieku, Warszawa.
 17. Kołodziej J. H. (2011), Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Kraków.
 18. Lynch P., Whitaker R. (2008), A Loveless Marriage: The Conservatives and the European People’s Party, „Parliamentary Affairs”, vol. 61, no. 1.
 19. Mazurkiewicz P. (2005), Wspólne wartości w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, w: Religia – tożsamość – Europa, red. P. Mazurkiewicz, S. Sowiński, Wrocław.
 20. Piechowiak M. (2003), Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Studia Prawnicze”, nr 1.
 21. Tensen B., Novotný V., Reho F. O., Hecke van S. (2014), The Christian Democratic Origins of the European People’s Party: values and relevance for policies, „European View”, no. 13.