Napływ osób poszukujących ochrony międzynarodowej do Polski na tle państw UE w okresie kryzysu migracyjnego w UE (2014–2016)

Main Article Content

ANITA ADAMCZYK

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia związane z kryzysem migracyjnym w UE w latach 2014–2016. W artykule została dokonana analiza ilościowa zjawiska uchodźctwa do państw UE, w tym i Polski. W artykule przedstawiono reakcję społeczeństw poszczególnych państw unijnych na napływ osób poszukujących ochrony międzynarodowej po 2014 roku oraz próby rozwiązania problemu imigracyjnego na poziomie UE. Uwypuklono w nim zjawisko napływu do Polski osób szukających schronienia oraz przeanalizowano pochodzenie i stan liczebny osób, które w badanym okresie otrzymały ochronę międzynarodową na podstawie różnych decyzji prawnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
ADAMCZYK, A. (2018). Napływ osób poszukujących ochrony międzynarodowej do Polski na tle państw UE w okresie kryzysu migracyjnego w UE (2014–2016). Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 329-342. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.23
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Adamczyk A. (2016), Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania, “Przegląd Politologiczny”, nr 3.
 2. Adamczyk A. (2017a), Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka imigracyjna, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 1.
 3. Adamczyk A. (2017b), Solidarność europejska a relokacja osób wymagających ochrony międzynarodowej, “Przegląd Zachodni”, nr 2.
 4. Adamczyk A. (2012), Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989–2007, Poznań.
 5. Annexes to Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece (2015), Official Journal EU L 2015.248.80.
 6. Annex to the Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Fourteenth report on relocation and resettlement, Brussels, 26.07.2017, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_annex_3_en.pdf, 10.08.2017.
 7. Asylum and new asylum applicants – annual aggregated data (2016a), Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00191&language=en, 17.02.2016.
 8. Asylum in the EU. The number of asylum applicants in the EU jumped to more than 625 000 in 2014.20% were Syrians (2015), Eurostat Newsrelease, 53/2015, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b, 15.07.2017.
 9. Asylum in the EU. Member States record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015. Syrians, Afghans and Iraqis: top citizenship (2016c), Eurostat Newsrelease, 44/2016, 4 March 2016, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6, 20.03.2016.
 10. Asylum in the EU Member States. 1.2 million first time asylum seekers registered in 2016. Syrians, Afghans and Iraqis continued to be the top citizenship (2017), Eurostat Newsrelease, 46/2017, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1, 20.07.2017.
 11. Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa.
 12. Beata Szydło na zakończenie. To ważna debata dla Polski i dla Parlamentu Europejskiego. Serdecznie dziękuję [Beata Szydło in closing. A crucial debate for Poland and the European Parliament. Thank you so much] (2016), http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/parlamenteuropejski-o-polsce-debata-w-strasburgu,612043.html, 20.07.2017.
 13. Consolidated versions of the Treaty of the European Union and the Treaty on the functioning of the European Union (2012), Official Journal EU C 2012.326.1.
 14. Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2016 roku, Urząd ds. Cudzoziemców [Statistics on proceedings involving foreign nationals in 2016], https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/, 20.07.2017.
 15. Global Migration Trends 2015. Factsheet, IOM’s Global Migration, Data Analysis Centre, GMDAC, http://gmdac.iom.int/global-migration-trends-factsheet, 20.07.2017.
 16. Irregular Migration via the Central Mediterranean (2017), European Political Strategy Centre, 2 February 2017, http://ec.europa.eu/germany/sites/germany/files/pepsc_strategic_notes_irregular_migration.pdf, 12.07.2017.
 17. Kontrowersyjne plakaty w Mińsku Mazowieckim. „Nie krzycz zbyt głośno, gdy gwałci cię uchodźca” [Controversial posters in Mińsk Mazowiecki. “Do not scream too loud when a refugee rapes you”] (2016), http://wawalove.pl/Kontrowersyjne-plakaty-w-Minsku-Mazowieckim-Niekrzycz-zbyt-glosno-gdy-gwalci-Cie-uchodzca-a21507, 23.02.2016.
 18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 19. Mediterranean Migrant Arrivals Top 363,348 in 2016; Deaths at Sea: 5,079 (2017), https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-top-363348-2016-deaths-sea-5079, 6.01.2017.
 20. Mediterranean Situation (2017), http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean, 6.07.2017.
 21. Migrant Deaths and Disappearances Worldwide: 2016 Analysis (2017), https://www.iom.int/news/migrant-deaths-and-disappearances-worldwide-2016-analysis, 17.03.2017.
 22. Minister Mariusz Błaszczak podpisał odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmu relokacji [Minister Mariusz Błaszczak signs response to European Commission charges regarding relocation mechanism] (2017), https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16327,Minister-Mariusz-Blaszczak-podpisal-odpowiedz-na-zarzuty-Komisji-Europejskiej-w-.html?search=510346, 13.07.2017.
 23. Najpierw Szydło, a teraz Morawiecki: „350 tys. uchodźców z Ukrainy”. Wpadka czy świadoma narracja rządu? Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Republiki Czeskiej i Węgier [First Szydło, now Morawiecki: “350,000 refugees from Ukraine”. Blooper or deliberate narrative by government?] (2016), http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19515665,najpierw-szydlo-a-terazmorawiecki-350-tys-uchodzcow-z-ukrainy.html?lokale=poznan#BoxNewsImg, 5.06.2017.
 24. Nancy J. (2017), Two years until the 2019 European elections. Special Eurobarometer of the European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/599336/EPRS_STU(2017)599336_EN.pdf, 6.07.2017.
 25. Outcome (2015) of the Council Meeting. 3405th Council meeting – Justice and Home Affairs, Brussels, 20 July 2015, Council of the European Union 11097/15.
 26. Over 3,770 Migrants Have Died Trying to Cross the Mediterranean to Europe in 2015 (2015), IOM, http://www.iom.int/news/over-3770-migrants-have-died-trying-cross-mediterraneaneurope-2015, 5.02.2016.
 27. Quinn B., Migrant Death Toll passes 5 000 after two boats capsize off Italy, “The Guardian” 23 December 2016, https://www.theguardian.com/world/2016/dec/23/record-migrant-death-tolltwo-boats-capsize-italy-un-refugee, 13.07.2017.
 28. Relokacja (2017): Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Polski, Republiki Czeskiej i Węgier [European Commission launches proceeding on member state commitment violations against Poland, the Czech Republic and Hungary], Brussels, June 14, 2017, European Commission Press Release, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_pl.htm, 16.06.2017.
 29. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców (2017), Głowacki A., CBOS Komunikat z badań nr 1, Warszawa.
 30. The main challenges for the EU, migration and the economic and social situation, Parlemeter 2015 – Part I (2015), Brussels 14.10.2015, European Parliament Eurobarometer (EB/EP 84.1), http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2015/2015parlemeter/EB84.1_synt_conso_pl.pdf, 2.02.2016.
 31. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (2013), Dz. U. 2016, poz. 1990.
 32. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (2003), Dz. U. 2016, poz. 1836.
 33. W Davos o kryzysie migracyjnym. Debata z udziałem ministra Waszczykowskiego (2016), http://fakty.interia.pl/raporty/raport-imigranci-z-afryki/informacje/news-w-davos-o-kryzysie-migracyjnym-debata-z-udzialem-ministra-wa,nId,2078571, 17.06.2017.
 34. Zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2016 roku [Statistics on proceedings involving foreign nationals conducted in 2016], Urząd ds. Cudzoziemców, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/, 17.06.2017.