Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy

Main Article Content

ELŻBIETA KUŻELEWSKA
ADAM R. BARTNICKI

Abstrakt

Artykuł poddaje analizie ramy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, problemy jej funkcjonowania w obliczu nowych wyzwań bezpieczeństwa w Europie. Podejmuje próbę nakreślenia perspektyw organizacji w zmieniającym się środowisku geopolitycznym i wskazania obszarów, w których współpraca między państwami V4 układa się dobrze. Omawiane są kwestie wspólnego rynku gazowego i elektrycznego dla Europy Środkowej, różnice potencjałów militarnych oraz pozycji zajmowanej przez V4 w UE.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
KUŻELEWSKA, E., & BARTNICKI, A. R. (2018). Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 103-118. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.8
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bębenek B. (2014), Wyzwania inżynierii wojskowej, „Przegląd Sił Zbrojnych”, nr 2.
 2. Ciupiński R. (2014), Zdolności wojskowe Unii Europejskiej. Perspektywy grup bojowych, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 8, DOI: 10.14746/rie.2014.8.8.
 3. Czaputowicz J. (2013), Polityka bezpieczeństwa Polski – między samodzielnością a europeizacją, e-Politikon” nr 6.
 4. Czaputowicz J. (2014), Ewolucja polskiej polityki bezpieczeństwa: w kierunku strategicznej samodzielności?, „Studia Politologiczne”, vol. 34.
 5. Czyż A. (2014), Grupa Wyszehradzka – 20 lat współpracy, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 42.
 6. Gizicki W. (2014), Wybrane problemy współpracy wojskowej państw Grupy Wyszehradzkiej, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” vol. 42.
 7. Gniazdowski M. (2012), Polska polityka w Grupie Wyszehradzkiej: paradoksy skali, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2 (64), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 8. Gniazdowski M., Groszkowski J., Sadecki A. (2012), Państwa Grupy Wyszehradzkiej, w: W regionie siła? Stan i perspektywy współpracy wojskowej wybranych państw obszaru od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, red. J. Gotkowska, O. Osica, OSW, Warszawa.
 9. Gniazdowski M., Groszkowski J., Sadecki A., Wyszehradzka kakofonia wobec konfliktu rosyjskoukraińskiego, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-09-10/wyszehradzka-kakofonia-wobec-konfliktu-rosyjsko-ukrainskiego, 12.11.2014.
 10. Grodzki R. (2015), Grupa Wyszehradzka i kryzys uchodźczy: solidarnie przeciw solidarności europejskiej?, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 203, http://www.iz.poznan.pl/news/1271_Wyszegrad_uchodzcy.pdf, 12.05.2016.
 11. Grudziński P. (2008), Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli, Toruń. http://www.lex.pl/akt/-/akt/m-p-2003-16-244, 19.11.2014. http://www.msz.gov.pl/resource/ee1c8d3f-ff70-4283-87ba-8b1cc2c388cb, 10.11.2014.
 12. Jankowski D. (2013), W stronę skutecznego minilateralizmu w dziedzinie polityki bezpieczeństwa: przykładzie aktywności Polski w Grupie Wyszehradzkiej, „Biuletyn” PISM, nr III (27). Joint Communiqué of the Ministers of Defence of the Visegrád Group, Litomierzyce, 4 maja 2012 r., http://www.mon.gov.pl/pliki/File/dok1.pdf, 13.09.2014.
 13. Kałan D. (2014), Mieć czy być: unijne sankcje wobec Rosji jako dylemat V4, „PISM Biuletyn”, nr 103 (1215).
 14. Kubin T. (2014), Grupa Wyszehradzka – perspektywy dalszej współpracy, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 42.
 15. Kupiecki R. (2016), Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa.
 16. Kużelewska E., Bartnicki A. R., Skarzyński R. (2015), Origins of and perspectives for the future for the Visegrad Group, w: Ten Years of the Visegrad Group Members States in the European Union, red. A. Piekutowska, I. Wrońska, Warsaw–Białystok.
 17. Lorenz W. (2013), Grupa bojowa UE – szansa na przełom we współpracy Grupy Wyszehradzkiej?, „Biuletyn” PISM, nr 38 (1014).
 18. Maciążek P. (2016), Polska gazowym hubem Europy Środkowej. „Irytacja zwolenników Nord Stream 2”, http://energetyka.defence24.pl/372044,polska-gazowym-hubem-europy-srodkowejirytacja-zwolennikow-nord-stream-2, 18.05.2016.
 19. Maciążek P. (2014a), Pogłębia się izolacja Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Budapeszt, Praga i Bratysława nie chcą prowokować Rosji, „Defence24”.
 20. Maciążek P. (2014b), Putin nagradza Orbana za wierność, „Defence24”.
 21. Maciążek P. (2014c), South Stream na Węgrzech mimo sprzeciwu UE, „Defence24”.
 22. Palowski J. (2014), Polska nadal w programie wspólnego radaru 3D Grupy Wyszehradzkiej „Defence24”.
 23. Pokrywka Ł. (2013), Planowane inwestycje w zakresie infrastruktury gazowej w Polsce, w: Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego, red. I. Albrecht, Instytut Kościuszki, Kraków.
 24. Pronińska K. (2013), Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE, „Zeszyty Natolińskie”, nr 51.
 25. Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej lipiec 2012–czerwiec 2013 (2013), red. P. Bajda, Warszawa.
 26. Rosicki R., Rosicki G. (2012), Znaczenie gazociągu Nord Stream dla Polski, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 6.
 27. Sobczyk K. (2011), Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 20 (IV).
 28. Swora M. (2011), Bezpieczeństwo energetyczne – sieci energetyczne, w: Raport: W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna, red. M. Swora, Instytut Obywatelski, http://www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2011/08/internet_bez_spadow_z_okladka_bezpieczen%CC%81stwo-dostaw-energii-elektrycznej.pdf, 12.05.2016.
 29. Szopa M. (2013), Modernizacja polskiej armii wspólnie z Grupą Wyszehradzką?, „Defence24”.
 30. Świątkowska J. (2012), Bezpieczeństwo energetyczne jako fundament współczesnego bezpieczeństwa narodowego Polski, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica”, nr VIII.
 31. Turowski P. (2014), Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” II, nr 3.
 32. Zakrzewska O. (2014), Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach Rosja – Unia Europejska w kontekście współzależności eksportowo-importowych, „Kolegium Ekonomiczno-Społeczne”, nr 1(17).
 33. Zieliński T. (2013), Inicjatywa Smart Defence szansą na zwiększenie zdolności obronnych NATO?, w: NATO wobec wyzwań współczesnego świata, red. R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Warszawa–Łódź.
 34. Иванов И. (2002), Новая Российская дипломатия, ОЛМА-ПРЕСС, М.
 35. Примаков Е. М. (1999), Годы в большой политике, Совершенно секретно, М.