Radykalna myśl polityczna a bezpieczeństwo europejskich demokracji. Przykład nacjonalizmu antysystemowego
PDF

Słowa kluczowe

nacjonalizm
Unia Europejska
radykalizm
demokracja

Jak cytować

Malendowicz, P. (2019). Radykalna myśl polityczna a bezpieczeństwo europejskich demokracji. Przykład nacjonalizmu antysystemowego. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 73–84. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.5

Abstrakt

Głównym zagadnieniem artykułu jest radykalna myśl polityczna, analizowana w kontekście bezpieczeństwa współczesnych demokracji europejskich. W artykule problem ten jest analizowany na przykładzie programów partii i innych organizacji, które uzasadniają swoją myśl polityczną nacjonalizmem, np. Narodowodemokratyczna Partia Niemiec, Narodowe Odrodzenie Polski, Złoty Świt z Grecji, Nowa Siła z Włoch, Brytyjska Partia Narodowa, Prawy Sektor i Swoboda z Ukrainy oraz innych. Radykalne partie nacjonalistyczne podważają zasady współczesnych demokracji. Dążą do zmiany ładu międzynarodowego i granic państw w Europie, które istnieją od końca II wojny światowej. Zdaniem autora, jedynym skutecznym lekarstwem na radykalizm polityczny jest rozwój wiedzy o demokracji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, eliminowanie materialnych różnic między grupami społecznymi i rozwój klasy średniej w Europie.

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.5
PDF

Bibliografia

Bäcker R. (2007), Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Bäcker R. (2008), Współczesne rosyjskie nacjonalizmy, w: Współczesne nacjonalizmy, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Baran Ł. (2011), Niemieckie partie dalekiej prawicy na poziomie lokalnym w Meklemburgii i Saksonii, „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 1.

Bartyzel J. (2009), Śmiertelny bóg Demos. Pięć wykładów o demokracji i jej krytykach, Fijorr Publishing, Warszawa.

British National Party, Nationalism – A definition, 3.05.2013, http://www.bnp.org.uk/news/national/nationalism-definition, 31.08.2016.

Cobain I., Taylor M., Language school run by Italian fascist leader, 29.02.2008, https://www.theguardian.com/politics/2008/feb/29/thefarright.italy, 4.12.2016.

Diec J. (2010), Główne nurty nacjonalizmu rosyjskiego, w: Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – religia – etos, red. B. Grott, Nomos, Kraków.

Encyklopedia PWN, Nacjonalizm, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/nacjonalizm;3945094.html, 4.04.2018.

Federacja Anarchistyczna, Płaszczyzna ideowa, http://www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/plaszczyzna, 4.04.2018.

Forza Nuova, 8 Punti, http://www.forzanuova.eu/?page_id=542, 4.12.2016.

Golden Dawn, What Being a Golden-Dawner Means, http://www.xryshaygh.com/en/information, 28.06.2016.

Grecja: Ruszył proces działaczy Złotego Świtu, 7.02.2015, http://autonom.pl/?p=11053, 14.01.2017.

IAR/jż, Vojislav Šešelj odmówił powrotu z Serbii do Holandii, 30.03.2015, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1410563,Vojislav-%C5%A0e%C5%A1elj-odmowil-powrotu-z-Serbii-do-Holandii, 11.10.2016.

Karwat M. (2005), Kryteria demokratyzmu postaw społecznych, stosunków politycznych i państwa, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 1 (2).

Kitler W. (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

Kohn H., Nationalism, 9.03.2018, https://www.britannica.com/topic/nationalism, 4.04.2018.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483.

Lista rosyjskich nacjonalistycznych i faszystowskich partii oraz organizacji, 7.06.2014, http://nawschododbuga.blog.pl/2014/06/07/lista-rosyjskich-nacjonalistycznych-i-faszystowskich-partii-oraz-organizacji/, 28.11.2016.

Malendowicz P. (2017), W drodze do władzy… Nacjonalistyczne projekty państw Europy XXI wieku, Wąbrzeskie Zakłady Graficzne, Bydgoszcz.

Moroska A. (2011), Delegalizacja partii politycznych jako instrument bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Analiza na przykładzie Niemiec, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, vol. 5.

Narodowe Odrodzenie Polski, Zasady ideowe nacjonalizmu, http://www.nop.org.pl/zasady-ideowe-nacjonalizmu/, 4.04.2018.

Narodowe Odrodzenie Polski, Zasady programowe, http://www.nop.org.pl/zasady-programowe/, 2.12.2016.

Nationaldemokratische Partei Deutschlands, Arbeit. Familie. Vaterland. Das Parteiprogramm der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, http://www.npd.de/themen/, 9.12.2014.

Obóz Narodowo-Radykalny, Nowa deklaracja ideowa, https://www.onr.com.pl/deklaracja-ideowa/, 4.04.2018.

Olszewski E. (2000), Ruch społeczny, w: Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. IV: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.

Paruch W. (1999), Myśl polityczna – refleksje metodologiczne o pojęciu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio K”, vol. VI.

Scheffler T. (2015), Ekstremizm polityczny: nieudana próba delegalizacji Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) w latach 2001–2003 i jej znaczenie dla polskiego porządku prawnego, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, 37, nr 3.

Serbska Partia Radykalna, 13.08.2016, http://www.dzienniknarodowy.pl/2154/serbska-partia-radykalna/, 16.01.2017.

Sterlingow M., Wąs M., Herbatka z nazistą, „Gazeta Wyborcza” z dnia 23.10.2006 r., dodatek „Duży Format”.

Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Brunatna Księga, http://www.nigdywiecej.org/brunatna-ksiega, 7.04.2018.

Sztompka P. (2005), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Timofiejuk P. (2004), Mity nacjonalistów rosyjskich, w: Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej, red. P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Tujdowski M. (2012), Próba delegalizacji skrajnie prawicowej Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) – polski punkt widzenia, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 112.

Ukraiński parlament pracuje nad ustawą uznającą Polskę za okupanta Chełma, Przemyśla i Rzeszowa, 12.11.2016, http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ukrainski-parlament-pracuje-nad-ustawa-uznajaca-polske-za-okupanta-chelma-przemysla-i, 17.01.2017.

Ustawa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec (2010), przekład A. M. Sadowski, Deutscher Bundestag, Berlin.

Програм Српске радикалне странке, http://www.srpskaradikalnastranka.org.rs/program/44, 7.01.2015.

Програма партії „Правий сектор”, http://pravyysektor.info/programa.html, 22.09.2016.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.