Unijna polityka migracyjna a zjawisko imigracji/uchodźctwa do UE w latach 2016–2018
PDF (English)

Słowa kluczowe

Unia Europejska
imigranci
uchodźcy
ochrona granic

Jak cytować

Adamczyk, A. (2019). Unijna polityka migracyjna a zjawisko imigracji/uchodźctwa do UE w latach 2016–2018. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 129–142. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.9

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza działań Unii Europejskiej będących reakcją na napływ imigrantów. Obejmuje on lata 2016–2018. W artykule postawiono tezę, iż aktywność państw unijnych miała wpływ na ograniczenie przyjazdów imigrantów do UE, choć nie był to jedyny element mający znaczenie dla zmniejszenia liczby obywateli państw trzecich przekraczających zewnętrzne granice unijne. W celu jej zweryfikowania przeprowadzono analizę aktywności m.in. w zakresie zawieranych porozumień z państwami trzecimi (Turcją, Libią) oraz ochrony granic wewnętrznych i zewnętrznych. W artykule pokazano także jak zmieniał się poziom imigracji/uchodźctwa do państw unijnych po kryzysie migracyjnym z 2015 roku.

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.9
PDF (English)

Bibliografia

Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2017 (2018), European Asylum Support Office, https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Annual-Report-2017-Final.pdf.

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report (2017), European Environment Agency Report No 1, Luxembourg.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/818 z dnia 11 maja 2017 r. przedstawiająca zalecenie w sprawie przedłużenia tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych w wyjątkowych okolicznościach zagrażających ogólnemu funkcjonowaniu strefy Schengen, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0818.

Dialogue on migration – Germany and Egypt sign agreement (2017), 28.08.2017, https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/aegypten-node/-/257234.

EU – Turkey Statement. Two years on (2018), April, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-turkey-two-years-on_en.pdf.

Global Trends. Forced Displacement in 2017 (2018), UNHCR, Geneva, https://www.unhcr.org/5b27be547.pdf.

Immigration by citizenship 2016, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/f6/Immigration_by_citizenship%2C_2016_.png.

Informal Summit Heads of State or Government EU Leaders’ Agenda Salzburg 2018, 19–20.09.2018, https://www.eu2018.at/calendar-events/political-events/Salzburg-Summit.html.

International Migration Report 2017: Highlights (2017), Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf.

Joint press release of the United Nations, the African Union and the European Union (2017), Abidjan, 29 November, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-5029_en.htm.

Komunikat Komisji w sprawie utworzenia nowych ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji (2016), Bruksela 7 czerwca, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385.

Maltańska deklaracja członków Rady Europejskiej o zewnętrznych aspektach migracji: kwestia szlaku środkowo śródziemnomorskiego (2017), Valetta 3 luty 2017 r., https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/.

Mediterranean Situation (2018), https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean.

Memorandum of understanding on cooperation in the fields of development, the fight against illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of borders between the State of Libya and the Italian Republic (2017), February 2, https://eumigrationlawblog.eu/wp-content/uploads/2017/10/MEMORANDUM_translation_finalversion.doc.pdf.

Migration and migrant population statistics (2018), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf.

Oświadczenie UE – Turcja (2016), 18 marca 2016 r., https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/.

Rada zgadza się na utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (2017), Komunikat prasowy z 25.09.2017 r., https://www.consilium.europa.eu/pl/press/pressreleases/2017/09/25/european-fund-sustainable-development/.

Risk Analysis for 2018 (2018), FRONTEX, Warsaw, February 2018, https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf.

Rigaud K. K., de Sherbinin A., Jones B., Bergmann J., Clement V., Ober K., Schewe J., Adamo S., McCusker B., Heuser S., Midgley A. (2018), Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, Washington, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 w odniesieniu do przydziału dodatkowych środków z budżetu UE na wdrożenie systemu wjazdu/wyjazdu, Dz. U. UE L. 2018.288.1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE, Dz. U. UE L. 2016.251.1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR, Dz. U. UE L. 2017.249.1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011, Dz. U. UE L. 2017.327.20 (wersja z 9.10.2018 r. akt oczekujący).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226, Dz. U. UE L. 2018.236.1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dz. U. UE L 2018.312.1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006, Dz. U. UE L 2018.312.14.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE, Dz. U. UE L 2018.312.56.

Schengen area: Council recommends prolongation of internal border controls (2017), 7.02.2017, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/07/prolongation-border-controls/.

Sprawniejsze reagowanie na sieci przemytu migrantów: kompleksowy i operacyjny zestaw środków (2018), Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 6 grudnia 2018 r., http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15250-2018-INIT/pl/pdf.

State of the Union by Jean-Claude Juncker, President of the European Commission, 9 September 2015, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state_of_the_union_2015_en.pdf.

System SIS: porozumienie prezydencji z Parlamentem Europejskim (2018), 12.06.2018 r., https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/06/12/schengen-information-system-agreement-between-the-council-presidency-and-the-european-parliament/.

The assessment report on Land Degradation and Restoration. Summary for Policymakers (2018), IPBS, March, Bonn.

The State of Food Security and Nutrition in the World 2017. Building climate resilience for food security and nutrition (2017), Rome, FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, http://www.fao.org/3/a-I7695e.pdf.

The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building climate resilience for food security and nutrition (2018), Rome 2018, FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf.

Unia bezpieczeństwa: Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) – Pytania i odpowiedzi (2018), Strasburg, 5 lipca 2018 r., Komisja Europejska – Zestawienie informacji, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4362_pl.htm.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.