Kryzys migracyjny a kontrola granic wewnątrz Unii Europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

kryzys migracyjny
kontrola graniczna
integracja europejska
Schengen
bezpieczeństwo

Jak cytować

Marcinkowski, T. (2019). Kryzys migracyjny a kontrola granic wewnątrz Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 159–174. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.12

Abstrakt

Swoboda przemieszczania się jest jednym z podstawowych osiągnięć oraz efektów procesu integracji europejskiej. Korzystanie z tej wolności stało się ważnym doświadczeniem milionów Europejczyków. Zjawiska kryzysowe, związane przede wszystkim z kryzysem migracyjnym ukazały problemy instytucjonalno-prawne oraz miały wpływ na opinię publiczną. Poczucie zagrożenia i trudności polityczne i organizacyjne doprowadziły do decyzji o przywróceniu kontroli na wewnętrznych granicach w wielu miejscach UE. Jak wynika z badań ogólnopolskich, także w naszym kraju jest akceptacja takich działań. Badania przeprowadzone na pograniczu polsko-niemieckim wskazują, że także mieszkańcy tych terenów popierają takie decyzje, jednak stopień akceptacji przywracania kontroli granicznych jest tu mniejszy niż w badaniach ogólnopolskich.

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.12
PDF (English)

Bibliografia

Adamczyk A. (2017), Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka migracyjna, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, z. 1(163).

Antoń P. (2015), Symboliczne zanikanie granic w Europie. Strefa Schengen – konsekwencje zmiany koncepcji granic w Unii Europejskiej, „Konteksty społeczne”, tom 3, nr 2 (6).

Bartkiewicz A. (2017), UE: Strefa Schengen wciąż z kontrolami na granicach, „Rzeczpospolita” 25.01.2017, http://www.rp.pl/Unia-Europejska/170129363-UE-Strefa-Schengen-wciaz-z-kontrolami-na-granicach.html.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, Economic and Social Committee and the Committee of Regions: EU Action Plan against migrant smuggling 2015–2020, Brussels, 27th of May 2015, COM (2015)285.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European Agenda on Migration (2015), COM (2015) 240, 13 May 2015.

Convention Implementing the Schengen Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, OJ L 239 22.9.2000

Council Regulation (EU) No 1053/2013 of 7 October 2013 establishing an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen acquis and repealing the Decision of the Executive Committee of 16 September 1998 setting up a Standing Committee on the evaluation and implementation of Schengen, OJ L 295/27 6.11.2013.

Cucurescu V., Amaral C. E. P., Gabrichidze G., Horga I., Kruglashov A., Latoszek E., Pachocka M. (red.) (2018), The European Union and the Eastern Partnership: Security Chellenges, ECSA Moldova, Chisinau–Cernauti–Tbilisi.

Czachór Z. (2013), Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa.

Czachór Z., Marcinkowski T. (red.) (2017), Polska – Niemcy – Unia Europejska. Razem czy osobno?, Warszawa.

Dereń K. (2014), Rozwój strefy Schengen, http://www.psz.pl/120-unia-europejska/rozwoj-strefy-schengen.

Directive 2011/95/EU of the European Parliament and the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted, OJ L 337/9, 20.12.2011.

Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection, OJ L 180, 29.6.2013.

Dragan A. (2015), System informacyjny Schengen drugiej generacji jako nowoczesne rozwiązanie informatyczne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio G, vol. LXII, I, Lublin.

Europa bez granic. Strefa Schengen, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/elibrary/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_pl.pdf.

Grochalski S. M. (2015), Swoboda przemieszczania się i pobytu jako podstawowe prawo w wymiarze przedmiotowym obywatela UE, w: Integracja europejska. Główne obszary badawcze, red. K. A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz, Warszawa.

Jomma F. (2016), Społeczno-ekonomiczne i polityczne przyczyny uchodźctwa do Europy na przykładzie wybranych państw Bliskiego Wschodu, w: Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka, red. F. Jomma, A. Linka, Szczecin.

Jomma F., Linka A. (red.) (2016), Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka, Szczecin.

Kissinger H. (2017), Porządek światowy, Wołowiec.

Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku (2000), Dz. U. UE L. 239/19 z 22 września 2000 roku.

Kosman M. M. (2017), Kryzys imigracyjny w UE w latach 2015–2017. Aspekty prawne i polityczne, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 11.

Koszel B. (2016), Unia Europejska, Niemcy, problem uchodźców (2014–2016), „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 10.

Lesiewicz E. (2016), Strefa Schengen w dobie kryzysu migracyjnego, „Przegląd Politologiczny” nr 4.

Linka A. (2016), Kim jest uchodźca? – otwarte pytanie kryzysu migracyjnego, w: Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka, red. F. Jomma, A. Linka, Szczecin.

Marcinkowski T. (2017), Kryzys migracyjny a poczucie bezpieczeństwa. Polska, Niemcy, pogranicze polsko-niemieckie, w: Polska, Niemcy, Unia Europejska. Razem czy osobno?, red. Z. Czachór, T. Marcinkowski, Warszawa.

Oczekiwania pod adresem polskich polityków w związku z kryzysem migracyjnym w UE (2017), Komunikat z badań nr 65/2017, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, maj 2017.

Pachocka M., Visvizi A. (2018), Rethinking the Twin migration and Refugee Crises in Europe through the Lens of Safety and Security, w: The European Union and the Eastern Partnership: Security Chellenges, red. V. Cucurescu, C. E. P. Amaral, G. Gabrichidze, I. Horga, A. Kruglashov, E. Latoszek, M. Pachocka, ECSA Moldova, Chisinau–Cernauti–Tbilisi.

Raport „Migracje w Europie a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych województwa lubuskiego” (2016), Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych, Gorzów Wielkopolski.

Regulation (EC) No. 562/2006 of the European Parliament and Council from 15th of March 2006, establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), OJ L 105, 13.4.2006.

Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), OJ L 77, 23.3.2016.

Regulation (EU) 2017/458 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017, amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the reinforcement of checks against relevant databases at external borders, OJ L 74/1 18.3.2017.

Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances, OJ L 295/1 6.11.2013.

Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person, OJ L 180, 29.6.2013.

Ruszkowski J., Podgórzańska R. (red.) (2017), Państwo w Unii Europejskiej, Szczecin.

Skidelsky R. (2017), Unia nie jest gotowa na niekontrolowany przepływ ludzi, http://krytykapolityczna.pl/swiat/ue/skidelsky-migracja-brexit.

Somer de M., Preserving or Strengthening Schengen? (2017), European Policy Centre, Commentary, 10 November 2017, http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=8055.

Stosunek Polaków i Czechów do przyjmowania Uchodźców (2018), Komunikat z badań nr 87/2018 CBOS, Warszawa, lipiec 2018.

Szymańska J. (2017), Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty, „Studia BAS”, nr 3 (51).

Szymańska J. (2018), Kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen: wyjątki stają się regułą, „Biuletyn PISM”, nr 17 (1590).

Trojanowska-Strzęboszewska M. (2011), Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej, Warszawa.

Wojtaszczyk K. A., Tymanowski J., Stawarz P. (red.) (2015), Integracja europejska. Główne obszary badawcze, Warszawa.

Zagrożenie terroryzmem (2016), Komunikat z badań nr 127/2016, CBOS, Warszawa wrzesień 2016.