Problem bezpieczeństwa migracyjnego w aktualnym orzecznictwie TSUE – perspektywa państw członkowskich
PDF (English)

Słowa kluczowe

Wspólny Europejski System Azylowy
bezpieczeństwo migracji
kryzys migracyjny
orzecznictwo TSUE

Jak cytować

Kosińska, A. M. (2019). Problem bezpieczeństwa migracyjnego w aktualnym orzecznictwie TSUE – perspektywa państw członkowskich. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 175–188. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.13

Abstrakt

Artykuł analizuje orzecznictwo pokryzysowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa migracyjnego państw członkowskich. W związku z eskalacją kryzysu migracyjnego w 2015 r. Unia Europejska stanęła przed nowymi wyzwaniami w zarządzaniu migracjami. Orzecznictwo TSUE, zwłaszcza wydawane w procedurze tzw. pytań prejudycjalnych, stanowi swoisty barometr dla problemów, z jakimi mierzą się państwa członkowskie w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa. Zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi, Trybunał ma realną możliwość kształtowania standardów bezpieczeństwa migracyjnego w obszarze polityki azylowej i powrotowej. Co więcej, w ramach prawa migracyjnego UE i polityk migracyjnych istnieje priorytet bezpieczeństwa migracyjnego, zgodnie z którym konieczne jest zagwarantowanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesów migracyjnych, tj. zarówno migrantom, jak też społeczeństwu przyjmującemu. Zasada ta powinna być wdrażana zarówno na poziomie procesów legislacyjnych, jak też w obszarze implementacji norm prawnych. W wyniku przeprowadzonej analizy orzecznictwa Trybunału, wyodrębnione zostały cztery podstawowe obszary związane z bezpieczeństwem migracyjnym państw członkowskich: sprawy dotyczące bezpośrednio ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, sprawy odnoszące się do możliwości ograniczenia cudzoziemcom niepożądanym wjazdu na terytorium państw członkowskich oraz swobody poruszania się, sprawy dotyczące zakazów wjazdu nakładanych na cudzoziemców o nieuregulowanym statusie oraz problematyki solidarnego dzielenia odpowiedzialności przez państwa członkowskie w obliczu masowego napływu migrantów, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa migracji na terytorium wszystkich państw członkowskich.

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.13
PDF (English)

Bibliografia

Ahmed I. (2017), Migration and Security. In Search of Reconciliation, „Migration Letters” vol. 14, no. 3.

Basilien-Gainche M-L. (2015), Immigration Detention under the Return Directive: the CJEU Shadowed Lights, “European Journal of Migration and Law”, vol. 17.

Burek W., Markiewicz-Stanny J. (2016), Dopuszczalność sankcji karnej pozbawienia wolności za naruszenie zakazu wjazdu przez cudzoziemca – uwagi z perspektywy prawa UE i prawa międzynarodowego praw człowieka, in: Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, ed. D. Pudzianowska, Wolters Kluwer, Warszawa.

Case C 61/11 PPU, Hassen El Dridi [28.04.2011], EU:C:2011:268.

Case C 297/12, Criminal proceedings against Gjoko Filev and Adnan Osmani [19.09.2013], EU:C:2013:569.

Case C 443/14 and C 444/14, Kreis Warendorf v. Ibrahimowi Alowi and Amira Osso v. Region Hannover [1.03.2016], EU:C:2016:127.

Case C 573/14, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides v. Mostafa Lounani [31.01.2017], C 573/14, EU:C:2017:71.

Case C 47/15, Sélina Affum v Préfet du Pas-de-Calais and Procureur général de la Cour d’appel de Douai [7.06.2016], EU:C:2016:408.

Case C 601/15 PPU, J.N. v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [15.02.2016], EU:C:2016:84.

Case C 18/16, K. v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [14.09.2017], EU:C:2017:680.

Case C 82/16, K.A. and Others v. Belgische Staat [8.05.2018], C 82/16, EU:C:2018:308.

Case C 184/16, Ovidiu-Mihaita Petrea v Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis [14.09.2017], EU:C:2017:684.

Case C 225/16, Criminal proceedings against Mossa Ouhrami [26.07.2017], EU:C:2017:590.

Case C 331/16, K. v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie and H.F. v. Belgische Staat [2.05.2018], EU:C:2018:296.

Case C 490/16, A.S. v. Republic of Slovenia [26.07.2017], EU:C:2017:585.

Case C 646/16, Khadija Jafari and Zainab Jafari [26.07.2017], EU:C:2017:586.

Case C 240/17, E [16.02.2018], EU:C:2018:8.

Case C 369/17, Shajin Ahmed v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal [13.09.2018], EU:C:2018:713.

Case C 444/17, Préfet des Pyrénées-Orientales v Abdelaziz Arib and Others [19.03.2019], EU:C:2019:220.

Costello C. (2016), The Human Rights of Migrants and Refugees in European Union, Oxford, Oxford University Press.

Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece, OJ EU L 248, 24.9.2015.

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) no. 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, OJ L 158, 30.4.2004.

Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, OJ L 348, 24.12.2008.

Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted, OJ L 337, 20.12.2011.

Estevens J. (2018), Migration crisis in the EU: developing a framework for analysis of national security and defence strategies, „Comparative Migration Studies”, no. 6.

Fehler Wł., Cebul K., Podgórzańska R. (2017), Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Wyd. Difin, Warszawa.

Gierszewski J., Pieczywok A. (2019), Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Difin, Warszawa.

Hollifield J., Faruk R. (2017), Governing Migration in an Age of Globalisation, in: Migration on the Move, eds. C. Grutters, S. Mantu, P. Minderhoud, Brill/Nijhoff, Leiden–Boston.

Joined Cases C 643/15 and C 647/15 Slovak Republic and Hungary v. Council of the European Union [6.07.2017], EU:C:2017:631.

Klaus W. (2016), Cudzoziemcy niemile widziani. Detencja cudzoziemców jako przykład kryminalizacji migracji, in: Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, ed. D. Pudzianowska, Wolters-Kluwer, Warszawa.

Kosińska A. M. (2016), Definicja pojęcia zagrożenia dla porządku publicznego, jakie może stanowić obywatel państwa trzeciego i okoliczności wyznaczania terminu dobrowolnego powrotu cudzoziemca – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.06.2015 r. w sprawie C-554/13 Z.Zh. przeciwko Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie oraz Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie przeciwko I.O., „Europejski Przegląd Sądowy”, no. 2.

Kosińska A. M. (2015), Problem detencji nieudokumentowanych obywateli państw trzecich w kontekście ochrony praw podstawowych migrantów, in: Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej, ed. A. M. Kosińska, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin.

Kosińska A. M. (2017), The Creative Role of the European Council in the Area of Managing Asylum Migration and Return of Third-Country Nationals to Their Country of Origin in the Times of the Migration Crisis, “Yearbook of Polish European Studies”, vol. 20.

Kosińska A. M., Mikołajczyk B. (2019), Does the Right to Migration Security Already Exist? Considerations from the Perspective of the EU’s Legal System, “European Journal of Migration and Law”, no. 1.

Latest asylum trends – 2018 overview (2018), European Asylum Support Office, https://www.easo.europa.eu/asylum-trends-overview-2018.

Li Y. (2017), Exclusion from Protection as Refugee. An Approach to a Harmonizing Interpretation in International Law, Brill/Nijhoff, Leiden–Boston.

McMahon A. (2015), The Role of State in Migration Control. The legitimacy Gap and Moves towards a Regional Model, Brill/Nijhoff, Leiden–Boston, pp. 223–224.

Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 18 May 2017, C 225/16, EU:C:2017:398.

Opinion of Advocate General Bot delivered on 26 July 2017. Case C 643/15 and C 647/15, EU:C:2017:618.

Peers S. (2015), Irregular Migrants: Can Humane Treatment Be Balanced against Efficient Removal?, „European Journal of Migration and Law”, vol. 17.

Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), OJ L 77, 23.3.2016.

Risk Analysis for 2019 (2019), Frontex, Warsaw.

Spijkerboer T. (2017), Changing Paradigms in Migration Law Research, in:, Migration on the Move, eds. C. Grutters, S. Mantu, P. Minderhoud, Brill/Nijhoff, Leiden–Boston.

Stawicki R. (2019), Współczesne bezpieczeństwo człowieka. Dystans społeczny. Uchodźcy. Percepcja zagrożeń, Difin, Warszawa.

Strąk K. (2018), Pojęcie ryzyka ucieczki w prawie azylowym i imigracyjnym Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy”, no. 2, pp. 18–24.

Szuniewicz M. (2016), Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

The Convention Relating to the Status of Refugees, drafted in Geneva on 28 July 1951, Journal of Laws of 1991, no. 119, item 515.

Treaty on European Union, consolidated version, OJ C 202, 7.6.2016.

Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 202, 7.6.2016.

Trojanowska-Strzęboszewska M. (2018), Paradygmat bezpieczeństwa w polityce migracyjnej UE, „Studia Europejskie”, no. 2, pp. 113–132.

Wawrzyk P. (2014), Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Literackie ŁG, Warszawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.