Rozwój regionalny stymulatorem konkurencyjności Polskiej gospodarki
PDF (English)

Słowa kluczowe

polityka spójności
fundusze strukturalne
integracja europejska
inwestycje infrastrukturalne
rząd

Jak cytować

Życki, A. (2019). Rozwój regionalny stymulatorem konkurencyjności Polskiej gospodarki. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 267–281. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.19

Abstrakt

Autor, opierając się na oficjalnych danych z polskich regionów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz dokumentów europejskich i własnych doświadczeniach eksperckich podsumowuje wdrażanie polityki regionalnej po 15. latach od akcesji Polski do UE. Wskazuje na zasadność przyjętych kierunków interwencji, ale też poddaje analizie przykłady niewłaściwego wykorzystania unijnych środków. Te ostatnie przypadki, zdaniem autora, często związane są z samorządową polityką, kiedy decyzje inwestycyjne wynikają z bieżącej kalkulacji wyborczej, a nie długofalowej strategii rozwoju. W rekomendacjach zaproponowano zmianę dominującego dotychczas wyrównawczego modelu implementacji europejskich środków na model modernizacyjny z wykorzystaniem wiedzy jako głównego składnika rozwojowego. Wiąże się z tym również potrzeba szerszego zaangażowania w politykę regionalną środowiska akademickiego.

 

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.19
PDF (English)

Bibliografia

lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2009), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.

Eurostat regional yearbook 2017, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2017.

Eurostat regional yearbook 2016, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia lata 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.

Newsrelease, 34/2019, GDP per capita in 281 EU regions Regional GDP per capita ranged from 31% to 626% of the EU average in 2017, Eurostat, 26 February 2019.

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, grudzień 2011.

Polityka bezpieczeństwa informacji dla Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Raport POLSKA 2011. Gospodarka – społeczeństwo – regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2011.

Raport Strategiczny 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.

Stan wdrażania programów operacyjnych realizowanych w latach 2007–2013. Perspektywa regionalna, „Przegląd Regionalny”, nr 5, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Ponadregionalnych, Warszawa, październik 2010.

Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014–2020, Informacja o wynikach kontroli, KAP-4101-001-00/2014 Nr ewid. 151/2014/P/14/003/KAP, NIK Warszawa 2014.

Sujkowska Z. (2005), Phare: założenia, projekty, rezultaty, Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN, Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa.

Sujkowska Z. (2013), Przemiany w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa.

Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.

Wydatki strukturalne w Polsce w latach 2003–2010 wraz z prognozą na lata 2011–2020, PricewaterhouseCoopers (PwC), luty 2012.

Życki A. (2005), Polityka regionalna. Konieczność decentralizacji, “Przegląd Organizacji”, nr 10.