Kształtowanie się zmiennych koalicji w polityce rolnej Unii Europejskiej – założenia konceptualizacyjne badań politologicznych
PDF (English)

Słowa kluczowe

Unia Europejska
Wspólna Polityka Rolna
koalicje
państwa członkowskie UE
Wieloletnie Ramy Finansowe

Jak cytować

Miecznikowska, J. (2019). Kształtowanie się zmiennych koalicji w polityce rolnej Unii Europejskiej – założenia konceptualizacyjne badań politologicznych. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 335–347. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.24

Abstrakt

Artykuł jest opracowaniem konceptualizacyjnym stanowiącym przygotowanie do badań nad kształtowaniem się zmiennych koalicji między państwami członkowskimi w polityce rolnej Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności dokonana została ocena stanu badań, następnie przeselekcjonowano problemy uzasadniając zasadność prowadzonych rozważań. Zaproponowano hipotezy badawcze wraz z pytaniami prowadzącymi do weryfikacji hipotez. W dalszej części artykułu podjęto próbę wskazania paradygmatów oraz technik i narzędzi pomocnych w zdiagnozowaniu zaproponowanych problemów badawczych.

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.24
PDF (English)

Bibliografia

Babiak J. (2010), Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 4.

Baer-Nawrocka N., Markiewicz A. (2010), Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, „Roczniki Nauk Rolniczych”, nr 4.

Bielka I. (2013), Kontrowersje i spory wokół perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, „Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny”, nr 3.

Biernat-Jarka A. (2016), Płatności bezpośrednie w Polsce i UE, „Infos Bas”, nr 19 (223).

Bryła P. (2008), Stosunek Francji do zmian Wspólnej Polityki Rolnej, „Studia Europejskie”, nr 3.

Czyżewski A., Stępień S. (2011), Wspólna polityka rolna po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, „Ekonomista”, nr 1.

Czyżewski A., Stępień S. (2012), Punkt widzenia Polski i innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej na WPR 2014–2020, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 3 (25).

Czyżewski A., Stępień S. (2012), Wspólna polityka rolna – doświadczenia i przyszłość, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 2 (11).

Drygas M., Nurzyńska I. (2018), Uwarunkowania dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego”, tom 18, z. 2.

Dybowski G. (red.) (2008), Margines swobody dla strategii narodowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa.

Greta M., Tomczak-Woźniak E. (2013), Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno-ekonomiczne przemiany w rolnictwie, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2(28).

Grochowska R., Wigier M. (red.) (2013), Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku – zagadnienia wybrane, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa.

Grochowska R., Kiryluk-Dryjsk E. (2016), Przewidywanie potencjalnych rozwiązań dla wieloletnich ram finansowych UE po 2020 roku przy wykorzystaniu teorii gier, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” t. 16, z. 2.

Grochowska R., Kosior K. (2016), Negocjacje budżetowe Unii Europejskiej w cieniu zasady juste retor, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4(349).

Grosse T. G. (2013), O polityczności dwupoziomowego systemu politycznego w Europie, w: Multi-level Governance w Unii Europejskiej, red. J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin–Warszawa.

Hadyńska A., Hadyński J. (2008), Stanowisko Niemiec wobec Health Check WPR 2008, w: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. z punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.

Jesień L. (2007), Wstęp do wybranych polityk Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków.

Kleinowski M. (2009), Wpływ traktatu lizbońskiego na pozycje państw członkowskich, w: Polityczne dylematy Europy, red. W. Gizicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kleinowski M. (2014), Siła państw w Unii Europejskiej. Formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Komisja Europejska Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 Bruksela (2018), dnia 1.06.2018 COM(2018) 393 final https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-393-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF, 4.12.2018.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027, Bruksela, dnia 2.05.2018 r. COM(2018) 321, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-321-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF, 4.12.2018.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności, Bruksela, dnia 29.11.2017 r. COM(2017)713), https://www.gov.pl/documents/912055/913531/tekst+dok_en.pdf/a92d8118-e662-2038-76b0-f948e4c16b8e, 4.12.2018.

Kosior K. (2011), Koncepcje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, „Gospodarka Narodowa”, nr 5–6.

Kosior K. (2014), Zmiany priorytetów i paradygmatów zachodzące w ramach strategii rozwojowych sektora rolnego w UE na tle globalnym, w: Kierunki rozwoju rolnictwa i polityk rolnych – wyzwania przyszłości (synteza), red. R. Grochowska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa.

Kowalski A., Wigier M., Bułkowska M. (red.) (2013), Nowe rozwiązania WPR 2013+ wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa.

Ławniczak K. (2017), Społeczne zakorzenienie aktorów procesu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Ławniczak K. (2014), Rada Unii Europejskiej. Organizacja i sposób działania, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa.

Łoś-Nowak T. (1997), Interesy narodowe i międzynarodowe, w: Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Majewski A., Malak-Rawlikowska A. (2018), Scenariusze Wspólnej polityki rolnej po 2020 roku, „Problems of Agricultural Economics” Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(354).

Miecznikowska J. (2016), Wspólna Polityka Rolna w czasie kryzysu, w: Polityki Europejskie w dobie kryzysu, red. T. G. Grosse, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/highlights-public-consul_en.pdf, 4.12.2018.

Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy, Summary of the results of the public consultation, European Commission - DG AGRI Brussels 7 July 2017, https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/summary-public-consul.pdf, 30.11.2019.

Moravcsik A. (1993), Preferences and Power in the European Community. A liberal intergovernmentalist Approach, „Journal of the Common Market Studies”, vol. 31.

Nawrot B. (2008), Analiza proponowanej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. Health Check) z punktu widzenia interesów Wielkiej Brytanii, w: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2008 r. z punktu widzenia interesów wybranych państw członkowskich, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.

Non-paper on the V4 priorities for the post-2020 Multiannual Financial Framework, http://v4.gov.hu/download/b/c3/12000/V4%20MFF%20non-paper%205%20January%202018.pdf, 4.12.2018.

Poczta W. (2011), Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku – wizje zmian, w: Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., red. A. Czyżewski, W. Poczta, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Poczta W. (red.) (2013), Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa.

Popławski K. (2011), WPR 2008 oraz Niemcy wobec Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020 – uwarunkowania i interesy, Raport Ośrodka Studiów Wschodnich im. M. Karpia, Warszawa.

Prus P., Mickiewicz B. (2014), Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach wieloletniej perspektywy finansowej 2014–2020 w stosunku do WPR 2007–2013, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 4(34).

Purgał P. (2011), Determinanty reformy Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie 2020 roku, w: Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., red. A. Czyżewski, W. Poczta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Puślecki Z. W., Kmieciak R., Walkowski M. (2010), Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Rembisz W., Kulak R. (2010), Wizje przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej – głosy uczestników rynku rolno-spożywczego i gremiów decyzyjnych w UE, „Biuletyn informacyjny Agencji Rynku Rolnego”, nr 4 (226).

Ruszkowski J. (2013), Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, w: Multi-level Governance w Unii Europejskiej, red. J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin–Warszawa.

Strategic approach to EU agricultural research and innovation, 2016, European Commission, final paper, RES (16) 6957: 1.

Szuba E., Mrówczyńska-Kamińska A. (2014), Znaczenie sektora rolno-żywnościowego w gospodarkach państw Europy Środkowo-Wschodniej, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 32.

Świstak M. (2015), Wspólna Polityka Rolna, w: M. Świstak, J. W. Tkaczyński, Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Kraków.

Tomaszyk M. (2013), Wpływ kryzysu ekonomicznego na procedowanie i kształt Ram Finansowych na lata 2014–2020, w: Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, red. T. G. Grosse, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Walkowski M. (2007), Regionalne i globalne uwarunkowania reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe INPiD Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Wilkin J. (2008), Ekonomia polityczna systemu wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w nowych państwach członkowskich UE, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa.

Wilkin J. (2009), Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2.

Wiśniewska J. (2013), Wywiad jako technika gromadzenia danych w badaniach jakościowych, w: Metody jakościowe i ilościowe w badaniach organizacji i działania Unii Europejskiej, red. K. Ławniczak, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa.

Zawojska A. (2006), Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa – protekcjonizm kontra liberalizm, „Roczniki Nauk Rolniczych”, t. 92, z. 2.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.