Euroregion Karpacki – innowacyjna forma integracji społeczności lokalnych i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej
PDF

Słowa kluczowe

współpraca transgraniczna
euroregion
integracja europejska
rozwój regionalny
społeczność lokalna i regionalna

Jak cytować

Bielecka, M. (2019). Euroregion Karpacki – innowacyjna forma integracji społeczności lokalnych i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 349–360. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.25

Abstrakt

Artykuł przedstawia zagadnienie rozwoju transgranicznego z perspektywy integracji społeczności lokalnych i regionalnych, na przykładzie Euroregionu Karpackiego. W opracowaniu ukazana została współpraca euroregionalna, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne, jako szczególna forma współpracy transgranicznej. Współpraca euroregionalna odbywa się w ramach euroregionu. Podstawą istnienia euroregionów jest wspieranie wymiany gospodarczej i turystycznej, rozwijanie komunikacji, działalność kulturowa oraz wspólne rozwiązywanie problemów transgranicznych.

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.25
PDF

Bibliografia

Borys T., Panasewicz Z. (1997), Panorama euroregionów, Urząd Statystyczny, Jelenia Góra.

Borys T. (1999), Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej, GUS, Warszawa.

Dobrowolski P., Łata M. (2001), Wielki Region Saar-Lor-Lux: Przykład współpracy transgranicznej w Europie, Atla 2, Wrocław.

Ejsmont Z. (1999), Idea euroregionów w warunkach Polski północno-wschodniej, „Studia Regionalne”, nr 1.

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych, https://docplayer.pl/7365320-Europejska-karta-regionow-granicznych-i-transgranicznych-nowelizacja.html.

Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, Madryt, 21.05.1980 r., Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 287, http://msp.money.pl/akty_prawne/dzienniki_ustaw/.

Furman Ł. (2013), Współpraca transgraniczna Polski w ramach Euroregionu Karpaty, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Kielce.

Goliński M. (1999), Gospodarka i informacja, w: W drodze do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Lubacz, Warszawa.

Greta M. (2003), Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Grosse T. G. (2012), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Teryrorialnej – ocena dotychczasowych efektów i dalszy rozwój z polskiej perspektywy, „Samorząd Terytorialny”, nr 4.

Gwizdała J. P. (2015), Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 855.

Kasperkiewicz W., Mikosik S. (1993), Leksykon przedsiębiorczości, Łódź.

Kusiak-Winter R. (2009), Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Lewkowicz Ł. (2013), Perspektywy rozwoju euroregionów pogranicza polsko-słowackiego, „Samorząd Terytorialny”, nr 12.

Ludność w Euroregionie Karpackim, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_Lud_euro_pl.pdf.

Malendowski W., Szczepaniak M. (2000), Euroregiony: Mosty do Europy bez granic, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Małecka E. (2007), Euroregiony na granicach Polski, GUS, Wrocław.

Newsletter Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska (2018), nr 4/2018, Rzeszów, http://www.karpacki.pl.

Praktyczny podręcznik współpracy transgranicznej, http://www.aebr.net/publikationen/pdfs/lace_guide.pl.pdf.

Stasiak A. (1999), Problemy rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej, WSE, Białystok.

Stasiak A. (2002), Euroregiony wschodniego pogranicza – założenia i osiągnięcia, WSE, Białystok.

Statut Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, http://www.karpacki.pl.

Statut Związku Międzyregionalnego „Euroregion Karpacki”, http://www.karpacki.pl/.

Wahl P. (2003), Europejska polityka regionalna, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.