Konceptualizacja bezpieczeństwa versus zdolność przeciwdziałania zagrożeniom w Unii Europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo europejskie
europejska strategia bezpieczeństwa
obronność
kompleksowe podejście
zintegrowane podejście
WPBiO

Jak cytować

Dziewulska, A. (2020). Konceptualizacja bezpieczeństwa versus zdolność przeciwdziałania zagrożeniom w Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 125–140. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.8

Abstrakt

Unia Europejska jako obszar niekwestionowanego dobrobytu, nad budowaniem którego państwa ją tworzące pracują od lat 1950-tych, stoi przed ciągłym wyzwaniem zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa swoich społeczeństw. W zmieniającym się świecie, zagrożenia te stale ewoluują. Ich pierwszego podsumowania dokonano w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, a listę zagrożeń zweryfikowano w opublikowanej w 2016 r. Strategii Globalnej. Jest więc w Unii świadomość zarówno procesów zmian zachodzących w stosunkach międzynarodowych, jak i zagrożeń pojawiających się w związku z tym dla Unii, jej państw członkowskich i społeczeństwa. Czy świadomość ta motywuje państwa członkowskie i władze Unii do konsolidacji wysiłku obronnego? Czy środki odziaływania na zagrożenia dla Unii są adekwatne do stopnia niebezpieczeństwa? Czy polityki Unii są na tyle rozbudowane, że pozwalają zachować spokój wobec zagrożeń? Niniejszy artykuł analizuje zagrożenia i stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania.

https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.8
PDF (English)

Bibliografia

A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy (2003), Council of the European Union, 15895/03, PESC 787, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15895-2003-INIT/en/pdf, 28.05.2020.

AJP-01 Allied Joint Doctrine (2017), NATO Standardization Office (NSO), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/602225/doctrine_nato_allied_joint_doctrine_ajp_01.pdf, 14.01.2020.

Coordinated Annual Review on Defence (CARD), EDA EU, https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/coordinated-annual-review-on-defence-(card), 20.01.2020.

Council Conclusions on the Integrated Approach to External Conflicts and Crises (2018), Council of the EU, https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/2018-01-cnl_conclusions_on_ia.pdf, 20.01.2020.

Faleg G. (2018), The EU: From Comprehensive to Integrated Approach, “Global Affairs”, vol. 4, no. 2–3.

Grevi G., Helly D., Keohane D. (red.) (2009), European Security and Defence Policy: The First 10 Years (1999–2009), EUISS, Paris.

Implementation Plan on Security and Defence (2018), EEAS EU, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/implementation_plan_on_security_and_defence_02-03-2018.pdf, January 20, 2020.

Joint Communication to the European Parliament and the Council: The EU’s Comprehensive Approach to External Conflict and Crises (2013), European Commission, JOIN(2013) 30 final, http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131211_03_en.pdf, 11.06.2014.

Korski D. (2009), Shaping Europe’s Afghan Surge, Policy brief, European Council on Foreign Relations, http://ecfr.3cdn.net/4599862142844e090e_oum6bzv4y.pdf, 30.09.2015.

Korski D., Gowan R. (2009), Can the EU Rebuild Failing States? A Review of Europe’s Civilian Capacities, European Council on Foreign Relations, London, http://ecfr.eu/page/-/ECFR18_-_Can_the_EU_rebuild_failing_States_-_a_Review_of_Europes_Civilian_Capacities.pdf, 13.05.2014.

Lisbon Summit Declaration (2010), NATO, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm, June 11, 2014.

Pirozzi N. (2013), The EU’s Comprehensive Approach to Crisis Management, EU Crisis Management Papers Series, DCAF, Brussels.

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy (2016), European Union, http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf, 19.01.2020.

Tardy T. (2017), The EU: From Comprehensive Vision to Integrated Action, Brief, 5/2017, EUISS, Paris, https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_5_Integrated_Approach.pdf, 27.05.2020.

The European Union in a Changing Global Environment. A More Connected, Contested and Complex World (2016), European Union, https://europa.eu/globalstrategy/en/file/12/download?token=0QM7p8iJ, 10.02.2017.

Towards an EU Peacebuilding Strategy? EU Civilian Coordination in Peacebuilding and the Effects of the Lisbon Treaty (2010), European Commission, EXPO/B/AFET/FWC/2009-01/Lot6/04, PE 433.823, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede260410peacebuildingstrategy_/sede260410peacebuildingstrategy_en.pdf, 02.10.2015.