Polityka Unii Europejskiej wobec nieregularnej imigracji

Main Article Content

Monika Trojanowska-Strzęboszewska

Abstrakt

Zapobieganie i zwalczanie nieregularnej imigracji było jednym z zasadniczych celów unijnej polityki imigracyjnej, od uzyskania przez UE kompetencji w tej dziedzinie. I chociaż na gruncie tej polityki imigracja nieregularna definiowana jest szeroko i obejmuje zjawiska dotyczące nielegalnego wjazdu, tranzytu oraz pobytu imigrantów w państwach członkowskich, UE zdecydowanie skoncentrowała swoje wysiłki na eliminowaniu nielegalnego wjazdu. W tym celu podejmowano działania w obszarach bezpośrednio z tym związanych, jak zwalczanie przemytu i walka z handlem ludźmi, a także takich, które stopniowo wykształciły własną logikę polityk szczegółowych jak: zarządzanie granicami zewnętrznymi, polityka wizowa czy polityka azylowa. Oznaczało to, że od początku aktywność UE wobec imigracji nieregularnej była rozproszona i stanowiła elementy kilku szczegółowych polityk, strategii i planów działania. Kryzys migracyjny lat 2015–2016 jedynie nieznacznie zweryfikował unijne podejście do nieregularnej imigracji. Priorytetem nadal pozostało eliminowanie nieregularnego wjazdu poprzez walkę z przemytem (prowadzoną środkami kontroli granic zewnętrznych z wykorzystaniem nawet instrumentów polityki bezpieczeństwa i obrony), przy wzmocnieniu wysiłków na rzecz drugiego celu, jakim stało się zwiększenie realizacji powrotów imigrantów, którzy nie uzyskali zgody na pobyt w państwach członkowskich. Ponadto, unijna uwaga w większym stopniu została też zwrócona w kierunku eliminowania pierwotnych przyczyn nieregularnej imigracji. W tym zakresie UE postawiła przede wszystkim na różne instrumenty polityki zewnętrznej, by współpracować z krajami pochodzenia i tranzytu imigrantów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Trojanowska-Strzęboszewska, M. (2020). Polityka Unii Europejskiej wobec nieregularnej imigracji. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 167-186. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.11
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, UKSW w Warszawie

MONIKA TROJANOWSKA-STRZĘBOSZEWSKA – doktor habilitowana w dziedzinie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członkini Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją UKSW

Referencje

 1. Baldwin-Edwards M., Kraler A. (2009), Terms, definitions and scope, w: REGINE – Regularisation in Europe, red. M. Baldwin-Edwards, A. Kraler, Amsterdam University Press, Amsterdam.
 2. Clandestiono Project (2009), Final Reports. Undocumented Migration: Counting the Uncountable. Data and Trends Across Europe, http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/03/clandestino-final-report_-november-20091.pdf.
 3. Commission of European Communities (2001), Communication form the Commission to the Council and European Parliament on a common policy on illegal immigration, Brussels 15.11.2001, COM (2001) 672 final.
 4. Decyzja Ramowa 2002/946/WSiSW z 28 listopada 2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu, Dz. Urz. WE L 328/1 z 5.12.2002.
 5. Duszczyk M. (2010/2011), Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, Warszawa.
 6. Düvell F. (2006), Irregular migration: a global, historical and economic perspective, w: Illegal immigration in Europe: beyond control?, red. F. Düvell, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 7. Dyrektywa 2002/90/WE z 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu, Dz. Urz. UE L 328 z 5.12.2002.
 8. Dyrektywa 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu, Dz. Urz. UE L 328 z 5.12.2002.
 9. Dyrektywa 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dz. Urz. UE L 348/98 z 24.12.2008.
 10. Dyrektywa 2009/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, Dz. Urz. UE L 168/24 z 30.06.2009.
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dz. Urz. UE L 348/98 z dnia 24.12.2008.
 12. European Council (2014), Conclusions 26/27 June 2014, Brussels 27.06.2014, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2079%202014%20INIT#page=2, 10.06.2020.
 13. European Parliament (2019), Common European Immigration Policy Achievements during the legislative term 2014–2019: the role of the European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/608878/IPOL_BRI(2019)608878_EN.pdf, 20.05.2020.
 14. European Union (2002), Comprehensive Plan to Combat Illegal Immigration and Trafficking of Human Beings in the European Union (2002/C 142/02), 28 February 2002, “Official Journal of the European Communities” C 142/23 z 14.6.2002, https://www.refworld.org/docid/3f5225bd4.html (dostęp 4.07.2020).
 15. Frontex (2017), Risk Analysis for 2017, Warsaw.
 16. Frontex (2020), Risk Analysis for 2020, Warsaw.
 17. Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Globalne podejście do kwestii migracji i mobilności, Bruksela 18.11.2011, KOM(2011) 743 wersja ostateczna.
 18. Komisja Europejska (2013), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prac Śródziemnomorskiej Grupy Zadaniowej, Bruksela 4.12.2013, KOM (2013) 869 wersja ostateczna.
 19. Komisja Europejska (2015a), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski program w zakresie migracji, Bruksela 13.05.2015, COM (2015) 240 final.
 20. Komisja Europejska (2015b), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Unijny Plan działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów na lata 2015–2020, Bruksela 27.5.2015, COM (2015) 285 final.
 21. Komisja Europejska (2016), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie ustanowienia nowych ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji, Bruksela 7.6.2016, KOM (2016) 385 wersja ostateczna.
 22. Komisja Europejska (2017a), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji, Bruksela 27.09.2017, COM (2017) 558 final.
 23. Komisja Europejska (2017b), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie skuteczniejszej polityki powrotowej Unii Europejskiej – uaktualniony plan działania, Bruksela 2.3.2017, COM (2017) 200 final.
 24. Komisja Europejska (2019), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, Sprawozdanie z postępów w realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji, Bruksela 16.10.2019, COM (2019) 481 final.
 25. Komisja Europejska (2020), Wniosek Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona). Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie przywódców w Salzburgu w dniach 19–20 września 2018 r., Bruksela, 13.3.2020, COM (2018) 634 final/2.
 26. Komisja Wspólnot Europejskich (2006), Komunikat Komisji w sprawie priorytetów politycznych w walce z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich, Bruksela 19.7.2006, KOM (2006) 402 ostateczny.
 27. Komisja Wspólnot Europejskich (2006), Komunikat Komisji w sprawie priorytetów politycznych w walce z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich, Bruksela 19.7.2006, KOM (2006) 402 wersja ostateczna.
 28. Mission, EUNAVFOPR MED Operation IRINI, https://www.operationirini.eu/about-us/, 12.06.2020.
 29. Refugee Population Statistic Database, UNHCR, https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=Rk8x, 15.06.2020.
 30. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1953 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustanowienia europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz uchylające zalecenie Rady z dnia 30 listopada 1994 r.
 31. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624.
 32. Triandafyllidou A. (2016), Irregular migration in Europe in the early 21st century, w: Irregular migration in Europe: myths and realities, red. A. Triandafyllidou, Routledge, London–New York.
 33. Trojanowska-Strzęboszewska M. (2014), Wpływ prawa i polityki Unii Europejskiej w zakresie przekraczania granic zewnętrznych na kwestie dotyczące kontroli i warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w: Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy, red. A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 34. Trojanowska-Strzęboszewska M. (2020), Czym jest nieregularna imigracja? Analiza wyzwań definicyjnych ze szczególnym uwzględnieniem polityki imigracyjnej UE, „Studia Europejskie” nr 3.
 35. UNHCR (2020), Turkey, http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Turkey%20Operational%20Update%20April%202020.pdf (dostęp 12.06.2020).