Uwarunkowania wszczęcia procedury wystąpienia Polski z Unii Europejskiej

Main Article Content

Cezary Trosiak

Abstrakt

Polexit to pojęcie, które pojawiło się w dyskursie politologicznym w momencie, kiedy w Wielkiej Brytanii w dniu 26 czerwca 2016 roku przeprowadzono referendum dotyczące dal szego członkostwa tego państwa w Unii Europejskiej. W artykule tym dokonano analizy przyczyn, dla których stała się możliwa dyskusja na temat wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Jest ona, z jednej strony, efektem sporów na temat kierunków ewolucji projektu europejskiego, jaki daje się zauważyć w dyskusji między „starymi” i „nowymi” państwami członkowskimi. Z drugiej, jej intensywność jest warunkowana dynamiką sporu, jaki rząd polski toczy z Komisją Europejską, na temat stanu praworządności w Polsce. Dla zwolenników zmiany relacji między instytucjami europejskimi a państwami członkowskimi wybory do Parlamentu były szansą na rozpoczęcie dyskusji dotyczącej zmiany traktatów. Jednak z uwagi na fakt, że zwolennicy zmiany traktatów nie zdobyli odpowiedniej liczby mandatów, staje się realną realizacja wizji Unii „dwóch prędkości”. Może to oznaczać początek sekwencji zdarzeń, których końcem będzie referendum w sprawie wystąpienia Polski z Unii Europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Trosiak, C. (2020). Uwarunkowania wszczęcia procedury wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 215-226. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.14
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Cezary Trosiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

CEZARY TROSIAK – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, socjolog, dyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania badawcze: migracje, mniejszości etniczne i narodowe, tożsamości regionalne, społeczny wymiar europejskich procesów integracyjnych, Ziemie Zachodnie i Północne. Współredaktor pięciu tomów serii wydawniczej „Mniejszości – Migracje – Wielokulturowość”: Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015) (2015); Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości (2016); Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości (2017); Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku (2018); Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej (2019). Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Europa XXI wieku”.

Referencje

 1. Assheuer Th. (2017), Macrons grosser Moment. Der französische Präsident setzt auf eine Karte. Er ist Europas letzte Hoffnung, “Die Zeit“, 19.10.2017.
 2. Brubaker R. (1999), Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w Nowej Europie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
 3. Delanty G. (1999), Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
 4. Delsol Ch. (2018), Rewolucja konserwatywna przechodzi przez Europę, “Wszystko co Najważniejsze”, Warszawa.
 5. Hall A. (2018), Wpływ prezydentury Emmanuela Macrona na rozwój integracji europejskiej i interesy Polski, in: Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, eds. J. Barcz, R. Kuligowski, M. Szewczyk, E. Szklarczyk-Amati, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa.
 6. Kleiber M. (2017), Europa – razem czy osobno?, “Wszystko co Najważniejsze”, Warszawa.
 7. Kupiecki R. (2016), Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
 8. Morawiecki M. (2018) Polski plan dla Europy, “Wszystko co Najważniejsze”, Warszawa.
 9. Offe C. (1999), Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
 10. Prawda M. (2018), Krajobraz po szoku, in: Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, eds. J. Barcz, R. Kuligowski, M. Szewczyk, E. Szklarczyk-Amati, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa.
 11. Przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2019), https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/przemowienie-premiera-mateusza-morawieckiego-z-okazji-15-rocznicy.html, 30.06.2019.
 12. Szułdrzyński M. (2016), Musimy wyjść z inicjatywą zmian w UE, “Rzeczpospolita” of 27.06.2016.
 13. Traktat o Unii Europejskiej (1992), Dz. Urz. UE C 191, 29.07.1992.
 14. Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14425&Itemid=426.