Europejska inicjatywa obywatelska – wyzwanie czy zmarnowana szansa?

Main Article Content

Elżbieta Kużelewska

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza modyfikacji regulacji prawnych europejskiej inicjatywy obywatelskiej w kontekście efektywności i trafności nie tylko proponowanych rozwiązań prawnych, ale przede wszystkim skutecznego zastosowania jej w praktyce. Siedmioletnie doświadczenie funkcjonowania inicjatywy dowiodło jej nieskuteczności i potrzeby zmiany przepisów prawnych. Nowe rozporządzenie w tym zakresie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zwolenników inicjatywy. Pozostaje pytanie o skuteczność nowych przepisów prawnych w kontekście nowych perspektyw dla sprawnego funkcjonowania inicjatywy jako rzeczywistego wpływu obywateli UE na proces stanowienia prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kużelewska, E. (2020). Europejska inicjatywa obywatelska – wyzwanie czy zmarnowana szansa?. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 249-257. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.16
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Elżbieta Kużelewska, Uniwersytet w Białymstoku

ELŻBIETA KUŻELEWSKA – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, od 1 paździer-nika 2019 r. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; przewodnicząca Centre for Direct Democracy Studies na Wydziale Prawa UwB. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki demokracji bez-pośredniej, ustrojów państwowych oraz społecznego wymiaru integracji europej-skiej. W latach 2009–2019 była koordynatorem programu Erasmus+ na Wydziale Prawa UwB. Prowadziła wykłady na zagranicznych uczelniach, m.in.: Michigan State University School of Law, University of Central Lancashire, University of Ferrara, University of Carlos III in Madrid. Autorka licznych artykułów nauko-wych oraz dwóch monografii w języku polskim: Referendum w procesie integracji europejskiej (2005), Ratyfikacja Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i  jego  następstwa (2011). Redaktor naukowy serii wydawniczej European Inte-gration and Democracy Series wydawanej przez Intersentia: Cambridge-Antwerp.

Referencje

 1. Acconci P. (2017), Participatory Democracy Within the Revision of the European Ecoonomic Gov-ernance Due to the Euro-Zone Crisis, w: Accountability, Transaprency and Democracy in the Functionong of Bretton Woods Institutions, red. E. Sciso, Springer.
 2. Athanasiadou N. (2019), The European citizen’s initiative: Lost in admissibility?, “Maastricht Journal of European and Comparative Law”, vol. 26(2).
 3. Bekemans L. (2018), Citizens’ Participation and Participatory Governance in the EU, „Studia Europejskie” vol. 4.
 4. Blanke H. J., Mangiameli S. (2013), Article 11 [Participatory Democracy], w: The Treaty on European Union (TEU), red. H. J. Blanke, S. Mangiameli, Springer, Berlin–Heidelberg.
 5. Carbone M. (2009), From Paris to Dublin: Domestic Politics and the Treaty of Lisbon, “Journal of Contemporary European Research”, nr 1(5).
 6. Doliwa-Klepacka A. (2018), Uwarunkowania prawne europejskiej inicjatywy obywatelskiej – od pierwotnych założeń do proponowanych zmian, „Przegląd Europejski”, nr 2.
 7. European Commission (2018), Refused requests for registration, www.ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered, 10.07.2020.
 8. García L. B. (2013), The Significance of the European Citizens’ Initiative for Pan-European Participatory Democracy, https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-significance-of-the-european-citizens-initiative-for-pan-european-participatory-democracy.pdf, 13.07.2020.
 9. http://citizens-initiative.eu/ongoingecis/, 10.07.2020.
 10. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing, 7.07.2020.
 11. http://www.citizens-initiative.eu/eci/rejected/, 7.07.2020.
 12. Kaufmann B. (2010), Podręcznik europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Przewodnik po zasadach pierwszego ponadnarodowego narzędzia demokracji bezpośredniej na świecie, Green European Foundation.
 13. Klabbers J., Peters A., Ulfstein G. (2009), The Constitutionalization of International Law, Oxford University Press.
 14. Kutay A. (2015), Limits of Participatory Democracy in European Governance, “European Law Journal”, vol. 21(1).
 15. Kużelewska E. (2011), Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucje dla Europy i jego następstwa, Aspra-JR, Warszawa.
 16. Kużelewska E. (2012), Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, „Przegląd Politologiczny”, nr 2.
 17. Kużelewska E. (2015a), European Citizens’ Initiative: A Promise For Participatory Democracy?, w: Participatory Democracy in the 21st Century, Bratislava Legal Forum, https://lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/8th%20Session.pdf, 30.06.2020.
 18. Kużelewska E. (2015b), Europejska inicjatywa obywatelska skutecznym narzędziem legitymizacji władzy w UE?, w: Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, red. M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Temida 2, Białystok.
 19. Longo E. (2019), The European Citizens’ initiative: too much democracy for EU-polity?, “German Law Journal”, vol. 20.
 20. Maiani F. (2011), Citizen Participation and the Lisbon Treaty: A Legal Perspective, “Studies in Public Policy”, vol. 484, https://core.ac.uk/download/pdf/77157077.pdf, 13.07.2020.
 21. Marxen Ch. (2015), Participatory Democracy in Europe: Article 11 TEU and the Legitimacy of the European Union, w: What Form of Government for the European Union and the Europzpne?, red. F. Fabbrini, E. Hirsch Ballin, H. Somsen, Bloomsbury Publishing, Oxford–Portland.
 22. Quittkat Ch., Kohler-Koch B. (2013), Involving civil society in EU governance: The consultation regime of the European Commission, w: De-Mystification of Participatory Democracy: EU-Governance and Civil Society, red. B. Kohler-Koch, Ch. Quittkat, Oxford University Press.
 23. Rozporządzenie 211/2011 z dn. 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. U. L 65, 11.03.2011.
 24. Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemy językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Dz. U. P 017, 6.10.1958 zmienione przez Rozporządzenie Rady (UE) nr 517/2013 z dn. 13 maja 2013 r., L 158, 10.06.2013.
 25. Rozporządzenie wykonawcze Komisji z 22 października 2019 r. (2019/1799) w sprawie technicznych kwestii zbierania deklaracji online, Dz. U. L 274/3, 28.10.2019.
 26. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/788 z dn. 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Dz. U. L 130/55, 17.05.2019.
 27. Russack S. (2018), Pathways for Citizens to Engage in EU Policymaking, “Policy Insight”, vol. 4.
 28. Skomerska-Muchowska I. (2010), Udział obywateli Unii w życiu demokratycznym Unii, w: Obywatel Unii, red. I. Skomerska-Muchowska, A. Wyrozumska, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 29. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. C 326 z 26.10.2012.
 30. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Dz. U. C 310 z 16.12.2004.
 31. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. U. C 306 z 17.12.2007.
 32. Van den Brande L. (2017), Reaching Out to EU Citizens: A New Opportunity ‘About us, with us, for us’, https://www.oidp.net/docs/repo/doc238.pdf, 6.07.2020.
 33. Witkowska M. (2013), Regulacja europejskiej inicjatywy obywatelskiej przykładem oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej, w: Europa dla młodych – szansa ou d’ilussion, red. A. Olejniczak, Ł. Zamęcki, Warszawa.
 34. Zdanowicz M. (2018), Europejska inicjatywa obywatelska. Nieefektywnie wykorzystane pokłady społecznej aktywności, „Przegląd Europejski”, nr 2.