Pressto.

Nagłowek strony

Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej

Piotr Kalka

DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.11

Abstrakt


Przedmiotem analizy jest w artykule (relatywna) pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej. Autor wykazuje, że ta pozycja jest bardzo słaba, czego przyczyny tkwią zwłaszcza w niskiej intensywności badawczo-rozwojowej oraz zbyt małym zaangażowaniu firm w finansowanie B+R. Dalsze uwarunkowania to zbyt wąska współpraca między firmami, zbyt małe zaangażowanie polskich instytucji naukowych w realizację unijnego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, jak i wieletatowość.

Autor podkreśla, że pod wpływem bardzo słabej pozycji w sferze B+R nastąpiły w Polsce poważne reformy. Nie wzmocnią one jednak w sposób istotny tej pozycji, gdyż zależy ona od zmiany stosunku firm do popierania B+R.


Słowa kluczowe


B+R; badania naukowe w UE

Pełny tekst:

Bibliografia


Brandt A. M. (2011), O parametryzacji ocen w nauce w Polsce, „Nauka”, nr 3.

Budziński F. (1972), Rola postępu naukowo-technicznego w rozwoju gospodarczym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Cowen T., Public Goods and Externalities, Http://www.econlib.org.

European Commission, Key Figures 2007. Towards a European Research Area. Science, Technology and Innovation. Europe in figures – Eurostat yearbook… (różne roczniki).

Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie (2013), Nauka i technika w 2012 r. Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.

Gorynia-Pfeffer N. (2012), Institutionelle Rahmenbedingungen des nationalen Innovationssystems in Deutschland und Polen – Implikationen für Polen, Dissertation verfasst unter wissenschaftlicher Betreuung von Prof. Dr. habil. A. Budnikowski, Warsaw School of Economics, Collegium of World Economy, Warschau.

http://www.scimagojr.com/countryrank.

Instytut badawczy, pl.wikipedia.org/wiki.

Klodt H. (1995), Grundlagen der Forschungs- und Technologiepolitik, Verlag Franz Vahlen, München.

Krysztofiak W., Kto zostanie ministrem nauki po Kudryckiej? Prof. Lena Kolarska-Bobińska? Czy Kluzik-Rostkowska?, http://blogi.newsweek.pl.

OECD, Main and Science and Technology Indicators (różne półroczniki).

OECD (2002), Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Öffentliches Gut, http://de.wikipedia.org.

Orłowska J., Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce, czyli o większości polskich firm, „Biuletyn Euro Info”, http://www.een.org.pol, s. 1.

pl.wikipedia.org/wiki/Bułgaria.

pl.wikipedia.org/wiki/Cyprus.

pl.wikipedia.org/wiki/Litwa.

Prezentacja form współpracy między uczelniami wyższymi a światem biznesu, www.skillsforthefuture.iped.pl.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitacyjnego, Dz. U. 2011, Nr 196, poz. 1165.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 877.

Uczelnie zaczynają współpracować z firmami, http://praca.gazetaprawna.pl./artykuły, s. 1.

Ustawa z 27 VII 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365.

Ustawa z 30 IV 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz. U. 2010, Nr 96, poz. 616.

Ustawa z 30 IV 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, Dz. U. 2010, Nr 96, poz. 617.

Ustawa z 30 IV 2010 r. o instytutach badawczych, Dz. U. 2010, Nr 96, poz. 618.

Ustawa z 30 IV 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. 2010, Nr 96, poz. 619.

Ustawa z 27 VII 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.

Ustawa z 18 III 2011 r. o zmianie ustawy _ Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianach niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, Nr 84, poz. 455.

Wilkin J. (2013), Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wybrane problemy i postulowane kierunki reform, „Studia BAS”, nr 3, s. 51–70.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 170 PDF - 131

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015