Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej

Main Article Content

Piotr Kalka

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest w artykule (relatywna) pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej. Autor wykazuje, że ta pozycja jest bardzo słaba, czego przyczyny tkwią zwłaszcza w niskiej intensywności badawczo-rozwojowej oraz zbyt małym zaangażowaniu firm w finansowanie B+R. Dalsze uwarunkowania to zbyt wąska współpraca między firmami, zbyt małe zaangażowanie polskich instytucji naukowych w realizację unijnego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego, jak i wieletatowość.

Autor podkreśla, że pod wpływem bardzo słabej pozycji w sferze B+R nastąpiły w Polsce poważne reformy. Nie wzmocnią one jednak w sposób istotny tej pozycji, gdyż zależy ona od zmiany stosunku firm do popierania B+R.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kalka, P. (2014). Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 147-169. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.11
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Brandt A. M. (2011), O parametryzacji ocen w nauce w Polsce, „Nauka”, nr 3.
 2. Budziński F. (1972), Rola postępu naukowo-technicznego w rozwoju gospodarczym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 3. Cowen T., Public Goods and Externalities, Http://www.econlib.org.
 4. European Commission, Key Figures 2007. Towards a European Research Area. Science, Technology and Innovation. Europe in figures – Eurostat yearbook… (różne roczniki).
 5. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie (2013), Nauka i technika w 2012 r. Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
 6. Gorynia-Pfeffer N. (2012), Institutionelle Rahmenbedingungen des nationalen Innovationssystems in Deutschland und Polen – Implikationen für Polen, Dissertation verfasst unter wissenschaftlicher Betreuung von Prof. Dr. habil. A. Budnikowski, Warsaw School of Economics, Collegium of World Economy, Warschau.
 7. http://www.scimagojr.com/countryrank.
 8. Instytut badawczy, pl.wikipedia.org/wiki.
 9. Klodt H. (1995), Grundlagen der Forschungs- und Technologiepolitik, Verlag Franz Vahlen, München.
 10. Krysztofiak W., Kto zostanie ministrem nauki po Kudryckiej? Prof. Lena Kolarska-Bobińska? Czy Kluzik-Rostkowska?, http://blogi.newsweek.pl.
 11. OECD, Main and Science and Technology Indicators (różne półroczniki).
 12. OECD (2002), Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.
 13. Öffentliches Gut, http://de.wikipedia.org.
 14. Orłowska J., Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce, czyli o większości polskich firm, „Biuletyn Euro Info”, http://www.een.org.pol, s. 1.
 15. pl.wikipedia.org/wiki/Bułgaria.
 16. pl.wikipedia.org/wiki/Cyprus.
 17. pl.wikipedia.org/wiki/Litwa.
 18. Prezentacja form współpracy między uczelniami wyższymi a światem biznesu, www.skillsforthefuture.iped.pl.
 19. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitacyjnego, Dz. U. 2011, Nr 196, poz. 1165.
 20. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 877.
 21. Uczelnie zaczynają współpracować z firmami, http://praca.gazetaprawna.pl./artykuły, s. 1.
 22. Ustawa z 27 VII 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365.
 23. Ustawa z 30 IV 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz. U. 2010, Nr 96, poz. 616.
 24. Ustawa z 30 IV 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, Dz. U. 2010, Nr 96, poz. 617.
 25. Ustawa z 30 IV 2010 r. o instytutach badawczych, Dz. U. 2010, Nr 96, poz. 618.
 26. Ustawa z 30 IV 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. 2010, Nr 96, poz. 619.
 27. Ustawa z 27 VII 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 28. Ustawa z 18 III 2011 r. o zmianie ustawy _ Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianach niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, Nr 84, poz. 455.
 29. Wilkin J. (2013), Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wybrane problemy i postulowane kierunki reform, „Studia BAS”, nr 3, s. 51–70.