Pressto.

Nagłowek strony

Nr 8 (2014)

Spis treści

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Eurokrise ohne Ende – Was nun? PDF (Deutsch)
Helmut Matthes 7-17
Teoretyczne wyznaczniki zmiany systemowej w Unii Europejskiej 2014–2019 PDF
Zbigniew Czachór 19-32
Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania PDF
Janusz J. Węc 33-47
Efektywność ról międzynarodowych Unii Europejskiej PDF
Justyna Zając 49-61
The Union for the Mediterranean in the policy of France and Germany PDF (English)
Bogdan Koszel 63-80
Europejska inicjatywa obywatelska – uwagi na temat roli obywateli w procesie integracji europejskiej PDF
Magdalena Musiał-Karg 81-91
Złoża gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego: implikacje dla Cypru PDF
Przemysław Osiewicz 93-104
Zdolności wojskowe Unii Europejskiej. Perspektywy grup bojowych PDF
Andrzej Ciupiński 105-120
Wykorzystanie zasobów kosmicznych Unii Europejskiej dla realizacji celów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony PDF
Irma Słomczyńska 121-133
Rynki zbrojeniowe państw Unii Europejskiej: przykład Grecji i Polski PDF
Paweł Turczyński 135-145
Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej PDF
Piotr Kalka 147-169
Ile Europy w europejskich mediach informacyjnych? Rola mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej PDF
Agnieszka Stępińska 171-184
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony rozszerzonej UE PDF
Artur Staszczyk 185-196
10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – próba bilansu z perspektywy politologicznej PDF
Mikołaj J. Tomaszyk 197-212
Deliberatywna fuzja międzyrządowa – (post-)kryzysowe podejście w badaniach integracji europejskiej PDF
Piotr Tosiek 213-224

MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Prawo dostępu do dokumentów Unii Europejskiej i propozycja jego reformy z perspektywy praktycznej dostępności dla obywateli UE PDF
Adam Jaskulski 225-236
Europejska polityka naukowa i Strategia „Europa 2020” w dziedzinie badań naukowych i rozwoju. Analiza politologiczno-instytucjonalna PDF
Ewa Kocińska 237-250
Budżet Unii Europejskiej na lata 2014–2020Strategia i wyzwania PDF
Wojciech Stankiewicz 251-269
Wpływ procesów europeizacyjnych w Afryce na przykładzie cywilnych misji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga PDF
Luiza Wojnicz 271-283
Programy niemieckich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Wybrane aspekty PDF
Michał M. Kosman 285-302
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Niemczech (25.05.2014) – analiza i następstwa PDF
Piotr Kubiak 303-316
The Polish elections to the European Parliament in 2014 as shown in the Polish press PDF (English)
Adam Barabasz 317-331
Wpływ Polaków na decyzje unijne. Ocena efektywności i skuteczności oddziaływania polskich europosłów VI i VII kadencji Parlamentu Europejskiego PDF
Marta Witkowska 333-354
The evolution of British immigrant integration policy after World War II: a historical and political science perspective PDF (English)
Urszula Kurcewicz 355-366
Instrument Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach Partnerstwa Wschodniego PDF
Igor Ksenicz 367-376
Nord Stream and South Stream as innovative projects, their impact on the energy sector environment and policies of the European Union PDF (English)
Ludmiła Nikitina 377-388
Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech PDF
Marcin Kuźba 389-408
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna Francji i Niemiec PDF
Malwina Księżniakiewicz 409-421

OCENY I OMÓWIENIA

Book reviews: Zbigniew Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej. DomWydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, ss. 692. PDF
Aniela Dylus 423-427
Book reviews: M. Chorośnicki, et al., Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych. Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2013, ss. 690. PDF
Joanna Jancz 427-429
Book reviews: Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, pod red. Tomasza Grzegorza Grossa, Uczelnia Łazarskiego,Warszawa 2013, ss. 242. PDF
Anna Wesołowska 430-431
Book reviews: Zofia Sujkowska-Życka, Przemiany w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, ss. 320. PDF
Bogdan Koszel 432-433


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo