Budżet Unii Europejskiej na lata 2014–2020Strategia i wyzwania

Main Article Content

Wojciech Stankiewicz

Abstrakt

W artykule wskazuje się, że znaczną rolę w poprawnym funkcjonowaniu gospodarki odgrywa koordynacja polityki gospodarczej. W ramach Unii Europejskiej został stworzony w 2000 roku plan rozwoju gospodarczego zwany Strategią Lizbońską. Plan ten był ambitny, zawarto w nim wiele założeń, których wypełnienie, miało zapewnić Europie największą konkurencyjność na arenie międzynarodowej.W2005 roku ze względu na niskie wyniki strategia została nowelizowana, jednakże nie osiągnęła zamierzonych celów. Konsekwencją były zbyt wysokie ambicje niedostosowane do zmieniających się warunków ekonomicznych na świecie. W 2010 roku Strategia Lizbońska została zastąpiona strategią „Europa 2020”, która może jest mniej ambitnym planem, jednakże jej założenia są bardziej realne do zrealizowania. Celem „Europy 2020” jest przede wszystkim szybkie wyjście z kryzysu i zapobieżenie podobnemu w przyszłości oraz zrównoważony wzrost gospodarczy następujący w bardziej ekologiczny sposób.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stankiewicz, W. (2014). Budżet Unii Europejskiej na lata 2014–2020Strategia i wyzwania. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 251-269. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.18
Dział
MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Referencje

 1. Baldwin R.,Wyplosz Ch. (2012), The Economics of European Integration, McGraw-Hill Higher Education, London.
 2. Bielecki T., Parlament Europejski przyjął budżet UE na l. 2014–2020. 105 mld euro dla Polski, http://wyborcza.pl/1,75248,14976188.html, 12.11.2013.
 3. Budżet 2014–2020: Posłowie domagają się silnego i elastycznego budżetu oraz reformy systemu środków własnych, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110429FCS18370+0+DOC+XML+V0//PL#title3, 12.11.2013.
 4. Budżet UE 2014–2020 dla Polski: jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? (2013), pod red. S. Jędrzejewskiej, Wydawnictwo „Wokół nas”, Gliwice.
 5. Budżet UE: nowe podatki, mniejsze składki, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110429FCS18370+0+DOC+XML+V0//PL#title3, 12.11.2013.
 6. Budżet UE – ogólne informacje, http://www.twojaeuropa.pl/2714/budzet-ue-informacje-ogolne, 10.11.2013.
 7. Charakterystyka budżetu UE, http://polskawue.gov.pl/Charakterystyka,budzetu,UE,229.html, 10.11.2013.
 8. Cieślikowski M. (2013), Wielokryterialna ocena systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Cybulski L. (2006), Budżet wspólnotowy Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wyd. 3.
 10. Dobrzycka M., Grudecka A., UE ma wreszcie budżet na lata 2014–2020, http://stosunki.pl/?q=content/ue-ma-wreszcie-bud%C5%BCet-na-lata-2014-2020, 20.11.2013.
 11. European Commission (2002), European Union: public finance, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 12. Finanse Unii Europejskiej (2005), pod red. B. Bernasia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej (2005), pod red. K. A. Wojtaszczyka, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 14. Gostyńska A. (2013), Polityczna gra Parlamentu Europejskiego wokół nowych Wieloletnich Ram Finansowych, „Biuletyn PISM”, nr 39, http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-39-1015, 10.11.2013.
 15. Góralski J., Kowalewski P. (2012), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 16. Grosse T. G. (2010), Doświadczenie Strategii Lizbońskiej – Perspektywy strategii „Europa 2020”: o kontynuacji i zmianach w polityce UE, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1.
 17. Hoedl E. (2011), Europe 2020 Strategy and European Recovery, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, nr 1, http://ecodevelopment.pollub.pl/no12/b.pdf, 12.11.2013.
 18. http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20131119IFG25709, 20.11.2013.
 19. Jańczuk L. (2012), Predykcja polityki finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, w: Fundusze Europejskie a rozwój gospodarczy, pod red. A. Sadowskiego, A. Wyszkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 20. Komar A. (1981), Gospodarka budżetowa Europejskich Wspólnot, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.
 21. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3 marca 2010 r. Europa 2020 w sprawie strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, 10.11.2013.
 22. Konkluzje (Wieloletnie Ramy Finansowe), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/135366.pdf, 12.11.2013.
 23. Małuszyńska E., Sapała M. (2012),Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2014–2020, w: G. Gołębiowski, Finanse Unii Europejskiej, „Biuro Analiz Kancelarii Sejmu”, nr 3.
 24. Mission and tasks, http://www.frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks, 12.11.2013.
 25. Negocjacje wieloletnich ram finansowych – EP określa swoje stanowisko, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20130312IPR06440/html/Negocjacje-wieloletnich-ram-finansowych-EP-okre%C5%9Bla-swoje-stanowisko, 12.11.2013.
 26. Negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych na l. 2014–2020, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/wieloletnie_ramy_finansowe/, 10.11.2013.
 27. Nowak-Far A. (2010), Finanse Unii Europejskiej. Aspekty instytucjonalne i prawne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, wyd. 2, t. VII.
 28. Nowe ramy finansowe UE 2014–2020: koniec i początek, http://blog.pism.pl/blog/?p=1&id_blog=12&id_post=88#, 20.11.2013.
 29. Oręziak L. (2010), Budżet Unii Europejskiej po 2013 roku – kierunki zmian w świetle analizy stanowisk rządów krajów członkowskich, „Myśl ekonomiczna i polityczna”, nr 1.
 30. Oręziak L. (2004), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Parlament Europejski przyjął budżet na lata 2014–2020, http://www.forbes.pl/parlament-europejski-przyjal-budzet-na-lata-2014-2020,artykuly,166753,1,1.html, 20.11.2013.
 32. Polityka rolna UE na lata 2014–2020: zielona i sprawiedliwa, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20131118IPR25538/html/Polityka-rolna-UE-na-lata-2014-2020-zielona-i-sprawiedliwa, 20.11.2013.
 33. Pomoc rozwojowa UE zmniejsza się przez kryzys, http://www.euractiv.pl/polityka-zagraniczna/artykul/pomoc-rozwojowa-ue-zmniejsza-si-przez-kryzys-003492, 10.11.2013.
 34. Posłowie przyjmują nową politykę spójności: _325 mld inwestycji w regiony UE, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20131118IPR25534/html/Pos%C5%82owie-przyjmuj%C4%85-now%C4%85-polityk%C4%99-sp%C3%B3jno%C5%9Bci-%E2%82%AC325--mld-inwestycji-w-regiony-UE, 20.11.2013.
 35. Program infrastruktura i środowisko 2014–2020, http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2, 12.11.2013.
 36. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2, 12.11.2013.
 37. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2, 12.11.2013.
 38. Program Polska cyfrowa, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2, 12.11.2013.
 39. Program Pomoc Techniczna, http://www.popt.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2, 12.11.2013.
 40. Program prac na 2014 r. – priorytety to wzrost gospodarczy i zatrudnienie, http://ec.europa.eu/news/eu_explained/131029_pl.htm, 20.11.2013.
 41. Program Regionalny, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/default.aspx#strona=1&zakladka=4, 12.11.2013.
 42. Projekt Programu Polska Wschodnia 2014–2020, http://www.polskawschodnia.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2, 12.11.2013.
 43. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7–8 lutego br. dotyczących wieloletnich ram finansowych, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0078+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL, 12.11.13.
 44. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (COM(2011)0398– COM(2012)0388 – 2011/0177(APP), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2012-0360%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fPL&language=PL, 12.12.2013.
 45. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie określenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (11791/2013 – C7-0238/2013-2011/0177(APP)), http://www.europarl.europa.eu/sides/get-Doc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7TA20130455%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fPL&language=PL#BKMD-1, 20.11.2013.
 46. Strategia „Europa 2020”, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020, 10.11.2013.
 47. Tokarski P. (2012), Nowy okres finansowania UE w cieniu kryzysu w strefie euro, „Biuletyn PISM”, nr 106, http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-106-971, 10.11.2013.
 48. Toporowski P. (2011a), Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie wieloletnich ram finansowych 2014–2020: Więcej za tyle samo, „Biuletyn PISM”, nr 76, http://www.pism.pl/index/?id=661c1c090ff5831a647202397c61d73c, 12.11.2013.
 49. Toporowski P. (2011b), Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletnich ram finansowych 2014–2020, „Biuletyn PISM”, nr 74, http://www.pism.pl/index/?id=ff1d4796fe85a21ba86081db7bf2196b, 12.11.2013.
 50. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE 2012 C 326, https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026pl.pdf, 12.11.2013.
 51. Unijny budżet 2014–2020: mniej pieniędzy, większa elastyczność, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20131119IFG25709/html/Unijny-bud%C5%BCet-2014-2020-mniej-pieni%C4%99dzy-wi%C4%99ksza-elastyczno%C5%9B%C4%87, 20.11.2013.
 52. Walka o nowy unijny budżet na lata 2014–2020, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20110429FCS18370/html/Walka-o-nowy-unijny-bud%C5%BCet-na-lata-2014-2020, 10.11.2013.
 53. Wieloletnie ramy finansowe (Perspektywa finansowa UE), http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=6E7453134AB75205C1257A5C004573B0&null=null, 12.11.2013.
 54. Wskaźniki strategii Europa 2020, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_Europa2020.pdf, 10.11.2013.
 55. Żukrowska K. (2009), Budżet ogólny Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.