Instrument Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach Partnerstwa Wschodniego
PDF

Słowa kluczowe

EUWT
Partnerstwo Wschodnie
współpraca terytorialna
Komitet Regionów
CORLEAP

Jak cytować

Ksenicz, I. (2014). Instrument Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach Partnerstwa Wschodniego. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 367–376. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.25

Abstrakt

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jest pierwszym instrumentem prawnym UE umożliwiającym instytucjonalizację współpracy terytorialnej: transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Rozporządzenie w sprawie EUWT z 2006 roku przewidywało możliwość członkostwa w ugrupowaniach podmiotów z państw trzecich, w tym uczestników inicjatywy Partnerstwa Wschodniego (EaP), jednak do utworzenia takich EUWT do tej pory nie doszło z uwagi na brak szczegółowych uregulowań. Nowelizacja, która weszła w życie 21 grudnia 2013 roku, a zacznie obowiązywać 22 czerwca 2014 roku, wypełniła tę lukę prawną. Artykuł analizuje proces tworzenia rozporządzenia zmieniającego w kontekście udziału w EUWT podmiotów z obszaru EaP oraz rolę, jaką w tym procesie odgrywały poszczególne instytucje i organy UE, w szczególności Komitet Regionów jako polityczny promotor EUWT i inicjator Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych EaP (CORLEAP). Wskazano również potencjalne bariery hamujące tworzenie EUWT z udziałem podmiotów z państw wschodniego sąsiedztwa UE.

https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.25
PDF

Bibliografia

Action plan. The way ahead – CORLEAP activities in 2012 and towards CORLEAP in 2013, http://cor.europa.eu/en/activities/Documents/Clean%20Action%20Plan%20CORLEAP%202012%20adopted%20Bureau%2030%20May%202012.pdf, 2.02.2014.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Eastern Partnership, COM(2008) 823 final, http://eeas.europa.eu/eastern/docs/com08_823_en.pdf, 26.01.2014.

Conclusions of the Annual meeting of the Conference of the regional and local authorities for Eastern Partnership (CORLEAP), Chişinău (Moldova), 17 September 2012, http://cor.europa.eu/en/activities/Documents/Conclusions-CORLEAP-Chisinau/EN.pdf, 2.02.2014.

Coroczna Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), Notatka dla członków prezydium Komitetu Regionów, 10 maja 2011 r., R/CdR 143/2011 pkt 7, s. 4, https://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5cbureau%5c2011%5cmai%5cPL%5cR_CDR143-2011_PT7_NB_PL.doc&docid=2769331, 26.01.2014.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej: nowy impuls dla współpracy terytorialnej w Europie, CdR 308/2007 fin, https://toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5ccoter-iv%5cdossiers%5ccoter-iv-014%5cPL%5cCDR308-2007_FIN_AC_PL.doc&docid=2560393, 26.01.2014.

Nowe perspektywy przeglądu rozporządzenia w sprawie EUWT, CdR 100/2010 fin, https://portal.cor.europa.eu/egtc/SiteCollectionDocuments/opinion%20nunez/cdr100-2010_fin_ac_pl.pdf, 26.01.2014.

Pakiet legislacyjny dotyczący polityki spójności – Kompromis prezydencji w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), ST 5609 2013 ADD 4 REV 1, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205609%20201

%20ADD%204%20REV%201, 2.02.2014.

Poseł, janolbrycht.pl, http://www.janolbrycht.pl/posel/, 25.01.2014.

Projekt opinii Komitetu Regionów „Przegląd rozporządzenia EUWT”, CdR 371/2011 fin, http://coropinions.cor.europa.eu/coropiniondocument.aspx?language=pl&docnr=371&year=2011, 2.02.2014.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of cross-border cooperation (EGCC), COM/2004/496/FINAL, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0496:FIN:PL:PDF, 22.01.2014.

Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs), http://conventions.cś.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=206&CM=8&DF=06/07/2013&CL=ENG, 4.02.2014.

Recommendations to the Heads of State and Government gathering in Warsaw on 29–30 September 2011 for the 2nd EaP Summit, Inaugural Meeting of the Conference of Regional and Local Authorities for the Eastern Partnership (CORLEAP), Poznan, 8 September 2011, http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Documents/A_F_CDR8197-2011_DECL_en.pdf, 26.01.2014.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, Dz. Urz. UE L347, 20 grudnia 2013, s. 303.

Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Dz. Urz. UE L210, 31 lipca 2006, s. 19.

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), COM(2011) 462 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0462:FIN:PL:PDF, 29.01.2014.

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, A7-0309/2013, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0309+0+DOC+PDF+V0//PL, 4.02.2014.

The role of the Committee of the Regions, European Grouping of Territorial Cooperation, Committee of the Regions, https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/discovertheegtc/Pages/Role%20of%20the%20cor.aspx, 25.01.2014.

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 115, 9 maja 2008, s. 47.

What is the EGTC, European Grouping of Territorial Cooperation, Committee of the Regions, https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/discovertheegtc/Pages/welcome.aspx, 22.01.2014.

Władze regionów są najbliżej ludzi, „Monitor Wielkopolski” 2009, nr 11, s. 6.

Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania, COM(2011) 610 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0610:FIN:PL:PDF, 29.01.2014.

Zalecenia skierowane do szefów państw i rządów, którzy spotkają się w Wilnie w dniach 28–29 listopada 2013 r. na szczycie Partnerstwa Wschodniego, Doroczne posiedzenie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP-u) 3 września 2013 r. w Wilnie, CDR4288-2013, http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5Ccorleap%5Ccorleap+meeting%5CPL%5CCDR4288-2013_00_00_TRA_TCD_PL.doc&docid=2928891, 4.02.2014.