Prawo dostępu do dokumentów Unii Europejskiej i propozycja jego reformy z perspektywy praktycznej dostępności dla obywateli UE

Main Article Content

Adam Jaskulski

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza najważniejszych uregulowań dotyczących prawa dostępu do dokumentów Unii Europejskiej oraz propozycji i stanu debaty odnoszących się do reform rozporządzenia regulującego prawo dostępu do dokumentów. Dodatkowo ocenie zostanie poddana prawidłowość zastosowanych konstrukcji prawnych w urzeczywistnianiu tego konkretnego prawa oraz możliwość wykorzystywania go przez instytucje UE, jako narzędzia legitymizowania swojej działalności. Weryfikacji zostanie poddana hipoteza badawcza zakładająca, iż możliwość dostępu do dokumentów Unii Europejskiej została zakreślona bardzo szeroko (pomimo pewnych niedoskonałości), a zakładana reforma ma wymiar przede wszystkim sporu politycznego pomiędzy instytucjami UE, a jej celem nie jest faktycznie zwiększenie dostępu obywateli do dokumentów UE, co umożliwiłoby jej większą legitymizację.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jaskulski, A. (2014). Prawo dostępu do dokumentów Unii Europejskiej i propozycja jego reformy z perspektywy praktycznej dostępności dla obywateli UE. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 225-236. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.16
Dział
MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Referencje

 1. Jurga-Wosik E. (2012), Polityka informacyjna i dostęp do dokumentów w instytucjach Unii Europejskiej, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.
 2. Komisja Europejska (2008), Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Bruksela, dnia 30.4.2008 KOM(2008) 229 wersja ostateczna 2008/0090 (COD).
 3. Komisja Europejska (2011), Wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (COM(2011)0137).
 4. Ogonowska A. (2006), Narzędzia informacyjne utworzone na mocy unijnych regulacji o dostępie do dokumentów – analiza i ocena wartości informacyjnej (część 2), „Studia Europejskie”, nr 4.
 5. Parlament Europejski (2009), Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (debata), wtorek, 10 marca 2009 r., Strasburg.
 6. Parlament Europejski (2011), Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie), (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD).
 7. Parlament Europejski (2013), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie impasu w kwestii przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (2013/2637(RSP)).
 8. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wersja amsterdamska (1997), http://old.eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index-old.htm.
 9. Parlament Europejski, Rada (2001), Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
 10. Trybunał Sprawiedliwości (2007),Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 18 grudnia 2007 r. Królestwo Szwecji przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i innym sprawie C 64/05.
 11. Wasilewski A. (2006), Prawo dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 11.
 12. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2010), Dziennik Urzędowy C 83 z 30.03.2010.