Wpływ Polaków na decyzje unijne. Ocena efektywności i skuteczności oddziaływania polskich europosłów VI i VII kadencji Parlamentu Europejskiego

Main Article Content

Marta Witkowska

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza potencjału reprezentantów Polski w Parlamencie Europejskim (PE) w okresie dziesięciu lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej, określenie skali wpływu polskich eurodeputowanych w PE, efektywności jego wykorzystania oraz skuteczności oddziaływania na decyzje unijne. Celem jest wyjaśnienie zasad pracy i funkcjonowania PE determinujących opracowywanie strategii i realizację taktyki działania. Mechanizm działania tych zasad objaśniony zostanie na przykładzie polskiej reprezentacji w PE. Na wstępie przedstawione zostaną założenia prowadzonej analizy, metodologia oraz determinanty badania efektywności i skuteczności oddziaływania polskiej reprezentacji. Następnie w celu prowadzenia badania i weryfikacji hipotezy zostaną zanalizowane dane dotyczące kadencji VI oraz oddzielnie VII PE. Niniejsze badanie służy weryfikowaniu następującej hipotezy. Skala wpływu procentowo dużego odsetka delegacji narodowej w grupie politycznej o niewielkim znaczeniu w PE jest wysoka, ale nie przekłada się na efektywność i skuteczność oddziaływania na decyzje unijne. Większa efektywność i skuteczność reprezentacji narodowej jest w przypadku udziału procentowo niewielkiej delegacji narodowej w dużej grupie politycznej PE o dużym znaczeniu w PE.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Witkowska, M. (2014). Wpływ Polaków na decyzje unijne. Ocena efektywności i skuteczności oddziaływania polskich europosłów VI i VII kadencji Parlamentu Europejskiego. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 333-354. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.23
Dział
MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Referencje

 1. Budzanowski M. (2008), Podejmowanie decyzji w procedurze współdecydowania polskie dylematy, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 1 (41).
 2. Diariusz Senatu RP nr 27 (2004), Kontakty międzynarodowe, Kancelaria Senatu RP, http://ww2.senat.pl/k5/dok/diar/27/2708.htm, 24.03.2014.
 3. Giertych odwołany z funkcji przewodniczącego? (2005), „Gazeta Wyborcza” z 15 listopada 2005 roku.
 4. Hix S. (2010), System polityczny Unii Europejskiej, Rozdział 3 „Władza prawodawcza”, Warszawa.
 5. Nowi członkowie komisji w Parlamencie Europejski (2007), Komunikat prasowy, Instytucje – 31.01.2007, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20070130IPR02597&language=PL, 16.03.2014.
 6. Polacy na stanowiskach w Parlamencie Europejskim (2007), Komunikat prasowy, Dział Prasowy, Dyrekcja ds. Kontaktów z Mediami, Instytucje – Polska – 1.02.2007, oficjalne strony internetowe Parlamentu Europejskiego, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20070109IPR01815&secondRef=PL&language=PL, 24.04.2014.
 7. Libicki M. (2008), Polskie głosy i głosiki w Parlamencie Europejskim, „Gazeta Wyborcza”, 23.09.2008, http://www.pis.org.pl/article.php?id=13376, 20.03.2014.
 8. Marmola A. (2014), Aktywność plenarna a reelekcja polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, w: Aktywność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2009–2014, Raport, red. A. Olszanecka, M. Marmola, Katowice.
 9. Miecznikowska J. (2010), Polscy posłowie do PE w latach 2004–2009 – ocena skuteczności i koordynacji podejmowanych działań, w: Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE (2004–2009), red. F. Gołembski, Warszawa.
 10. Obserwatorzy Sejmu i Senatu RP w Parlamencie Europejskim V kadencji (5.05.2003–30.04.2004) (2004), Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14385:obserwatorzy-sejmu-i-senatu-rp-w-
 11. -parlamencie-europejskim-v-kadencji&catid=6&Itemid=484, 28.04.2014.
 12. PAP (2004), z dnia 16 czerwca 2004 r.
 13. Procedura współdecyzji i procedura pojednawcza. Przewodnik po procedurach ustawodawczych, w których Parlament Europejski działa jako współustawodawca, na mocy traktatu z Lizbony (2012), http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_pl.pdf, 28.03.2014.
 14. Regulamin PE (2014), Siódma kadencja Parlamentu – luty 2014, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140203+TOC+DOC+XML+V0//PL&language=PL, 28.04.2014.
 15. Scarrow A. (1997), Political Career Paths and the European Parliament, „Legislative Studies Quarterly”, vol. 22, s. 253–263.
 16. Skulimowska M. (2014), Sprawozdanie nr 64/2014, Sprawozdanie nt. obsady stanowisk w Parlamencie Europejskim 2014–2019, Kancelaria Senatu RP, Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, Bruksela, 8 lipca 2014 r., http://senat.gov.pl/senat-i-ue/sprawozdania-stalego-przedstawiciela-kancelarii-senatu-przy-ue/inne-sprawozdania/, 25.04.2014.
 17. Sprawozdanie z konferencji naukowej (2010), Działalność polskich posłów do Parlamentu Europejskiego – VI kadencja (2004–2009), „Przegląd Europejski”, nr 2.
 18. Szczepanik M., Kaca E., Łada A. (2009), Bilans aktywności polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Cele, osiągnięcia, wnioski na przyszłość, Warszawa.
 19. Szczepanik M., Kucharczyk J. (red.) (2012), Nie tylko polityka zagraniczna. Polacy w Parlamencie Europejskim na półmetku 7. kadencji, ISP, Warszawa, s. 11, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1416294569.pdf.
 20. Warso A. (2013), Europarlament: instrukcja obsługi, Polacy w Parlamencie Europejskim, Raport serwisu MamPrawoWiedziec.pl, s. 4, http://mamprawowiedziec.pl/file/4325, 23.04.2014.
 21. Wyniki według państw (2009), Parlament Europejski, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00082fcd21/Results-by-country-(2009).html?tab=20, 27.04.2014.