Demokracja ponadnarodowa w Unii Europejskiej. Wstępna analiza teoretyczna
PDF

Słowa kluczowe

supranational democracy
European Union
supranationalism

Jak cytować

Ruszkowski, J. (2015). Demokracja ponadnarodowa w Unii Europejskiej. Wstępna analiza teoretyczna. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 17–37. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.2

Abstrakt

This paper seeks answers to the following two research questions: whether it is possible to have democracy without people (here as an example of democracy at the supranational level in the EU), and what are the sources of such a democracy, if the source is not a nation, and the area is not a state? This paper provides a new approach to the theory of democracy and postulates to integrate a new type of democracy and traditional concept of democracy. The main theoretical paradigm on which the theory was based is supranationalism with elements of the theory of democracy and Multi-level Governance (MLG). Supranational democracy in the European Union is located on a supranational level of MLG, which means that it is not assigned to the state and – importantly – in practice demonstrates that it does not have to have a national character. The text presents a preliminary attempt at a theoretical analysis related to supranational democracy in the EU. In practice, the author goes towards identifying the constituent components of the concept of “supranational democracy” and the sources of this phenomenon in the European Union.
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.2
PDF

Bibliografia

Arnold R. (2004), The Different Levels of Constitutional Law in Europe and Their Interdependence, w: J. Nergelius, P. Policastro, K. Urata, Challenges of Multi-Level Constitutionalism, Kraków.

Avbelj M., Komarek J. (2012), Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond, Bloomsbury Publishing.

Börzel T., What can Federalism teach us about the European Union? The German Experience, www.riia.org/pdf/research/europe.Borzel/pdf.

Brinks D. M., Leiras M., Mainwaring S. (eds) (2014), Reflecting on uneven democracies: The Legacy of Guilermo O’Donnel, John Hopkins University Press, Baltimore-Maryland.

Czaputowicz J. (2013), Suwerenność, Warszawa.

Das Europäische Parlament und die Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft. Kurzdarstellungen,

Europäische Parlament Generaldirektion Wissenschaft, 1988, De III/V.

Dastoli V. (2001), An EU Constitution and federalism after Nice: a New Chance or Requiem for a Myth?, „The International Spectator”, vol. XXXVI, nr 1, January-March.

Delanty G. (1999), Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa-Kraków.

Dobrobyt, solidarność i bezpieczeństwo. Komisja Wspólnot Europejskich, Strategiczne cele na lata 2005-2009; Europa 2010: Partnerstwo dla odnowy europejskiej (2005), „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, nr 11.

EberleinB., Grande E. (2005), Beyond delegation: transnational regulatory regimes and the EU regulatory state, „Journal of European Public Policy”, vol. 12, nr 1.

Greven M. T., Pauly L. W. (eds.) (2000), Democracy beyond the State. The European Dilemma and the Emerging Global Order, Rowman and Littlefield, Lanham. Habermas J. H. (1992), Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe, „Praxis International”, vol. 12, nr 1.

Habermas J. (2005), Czy Europie potrzebna jest Konstytucja?, „Nowa Europa”, nr 1.

Held D. (1995), Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Cambridge.

Hilary J. (2015), Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji, Warszawa.

Hurrelmann A. (2014), Democracy beyond the State: Insights from the European Union, „Political Science Quarterly”, vol. 129, nr 1.

KassimH., Menon A. (2002), The Principal-Agent Approach and The Study Of The European Union: A Provisional Assessment, The European Research Institute, The University of Birmingham, „Working Paper Series”, 14 July, Birmingham, wersja online: www.eri.bham.ac.uk.

Kieniewicz J. (2004), Andaluzja, Hiszpania i pogranicza cywilizacji: Współczesna perspektywa historycznej konfrontacji, w: Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa.

Kruk M. (2004), Uwagi o projekcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, „Przegląd Sejmowy”, nr 2 (61).

Kumm M., To be a European Citizzen: Constitutional Patriotism and the Treaty Establishing a Constitution for Europe, w: E. Oddvar Eriksen, J. E. Fossum, M. Kumm, A. J. Menendez, The European Constitution: The Rubicon Crossed?, Arena Report, Oslo, No 3/05.

Lake D. A. (2013), Theory is dead, long live theory: The end of the Great Debates and the rise of eclecticism in International Relations, „European Journal of International Relations”, vol. 19(3).

Majone G. (1996), Europe’s Democratic Deficit. The Question o f Standards, „European Law Journal”, nr 4, March.

March J. G., Olsen J. P. (2005), Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa.

Marshal T. H. (1964), Citizenship and Social Class, w: Class, Citizenship and Social Devvelopment: Essasys by T. H. Marshall, London.

Mazurkiewicz P. (2001), Europeizacja Europy: Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Warszawa.

Menasse R. (2013), Demokracja nie musi być narodowa. Unia Europejska: pokój na kontynencie a oburzenie obywateli, Warszawa.

Miller J. G. (1978), Living Systems, New York.

Moravcsik A. (2005), Deficyt demokracji - wyolbrzymiony problem, „Nowa Europa”, nr 1(I).

Moravcsik A. (2002), In Defence o f the Democratic Deficit. Reassessing Legitimacy in the European Union, „Journal of Common Market Studies”, vol. 40, November.

Nergelius J., Policastro P., Urata K. (2004), Challenges o f Multi-Level Constitutionalims, Kraków.

Nugent N. (2006), The Government and Politics o f the EU, Durham.

O’Donnell G. (1998), Horizontal Accountability in New Polyarchies, „Journal of Democracy”, vol. 9, nr 3, July.

Pasquino G. (2002), The Democratic Legitimation o f European Institution, „The International Spectator”, nr 4.

Policastro P. (2004), Constitutionalism, Multi-Level Democracy and Fundamental Values, w: J. Nergelius, P. Policastro, K. Urata, Challenges ofMulti-Level Constitutionalism, Kraków.

Price D. H. (2004), Schuman or Monnet? The Real Architect ofEurope. Robert Schuman's Speeches and Texts on the Origin, Purpose and Future of Europe, Brussels.

Ricca M. (2015), United Europe and Euclidean Pluralism. On the Anthropological Paradox of Contemporary EU Legal Experience, „UNIO. EU Law Journal”, vol. 1, nr 1, July.

Riggs F. W. (2001), Glocalization, Diasporas and Area Studies, www2.hawaii.edu.

Ruszkowski J. (2010), Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa.

Ruszkowski J. (2013), Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, w: Multi-level Governance w Unii Europejskiej, red. J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Szczecin-Warszawa.

Ruszkowski J. (2012), Teorie specjalistyczne w studiach europejskich, w: J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, Szczecin-Warszawa.

Ruszkowski J. (2007), Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa.

Sartori G. (2006), Teoria demokracji, Warszawa.

Shapiro I. (2006), Stan teorii demokracji, Warszawa.

Schmidt W. (2006), Democracy in Europe. The EU and National Polities, Oxford.

Schmitter Ph., Lynn K. T. (1991), What Democracy is -A n d Is Not, „Journal of Democracy”, vol. 2, Summer.

Sosnowska H. (2000), Wprowadzenie do teorii publicznego wyboru, Rzeszów.

Sroka A. (red.) (2011), Odpowiedzialność w Unii Europejskiej. Rzeczywistość czy iluzja?, Warszawa.

Tocqueville de A. (1999), Listy, wybór, wstęp i opracowanie I. Grudzińksa-Gros, Kraków.

Weiler J. H. H. (1995), The State „uber alles”. Demos, Telos and the German Maastricht Decision, „EUI Working Papers”, No. 19.

Wessels W., Diedrichs U. (1996), The Evolution o f the European Parliament. A new Kind ofParlimanet for a New Kind o f Political System?, Cologne, March, artykuł w posiadaniu autora.

Wojtaszczyk K. A., Szymańska J. (2012), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Warszawa.

Wallace W., Smith J. (1995), Democracy or Technocracy? European Integration and the Problem of Popular Consent, „West European Politics”, vol. 18, nr 3.

Weiler J. H. H. (2005), Czy Europa potrzebuje konstytucji? Demos, telos i orzeczenie Niemiec w sprawie traktatu z Maastricht, „Nowa Europa”, nr 1(I).

Welsh J. M. (1993), A Peoples’Europe? European Citizeznship and European Identity, „EUI Working Papers”, ECS No. 93/2, Badia Fiesolana, San Domenico.

Zürn M. (2000), Democratic Governance beyond the Nation-State. The European Union and Other International Institutions, „European Journal of International Relations”, vol. 6, June.