Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE
PDF

Słowa kluczowe

enhanced cooperation
financial transaction tax
differentiation of integration in the EU

Jak cytować

Kubin, T. (2015). Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 57–75. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.4

Abstrakt

The Treaty of Amsterdam introduced the provisions concerning the establishment o f enhanced cooperation in the European Union that were not been applied for over a decade after its signing. The first time it happened was in 2010. The EU Council made a decision to establish such a form o f cooperation on two more occasions - most recently in 2013, on a financial transaction tax (FTT). In this way, the enhanced cooperation has become a permanent and increasingly important form of cooperation within the EU, helping to deepen the diversity of integration in the Union. The paper aims to show the importance of the development of enhanced cooperation, including in particular the subsequent decision to implement enhanced cooperation in the area of FTT, for the functioning of the EU. To outline the context of this problem, the legal basis for enhanced cooperation contained in the Treaties and the examples of integration diversity before 2010 are synthetically indicated; the actions and decisions taken by the states and the EU institutions in connection with the economic crisis, which also affected the diversity of integration in the EU, are listed; and the two first cases of enhanced cooperation are briefly described. The most important conclusions are contained in the final part of the study.
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.4
PDF

Bibliografia

Barcz J. (2007), Włączenie postanowień konwencji z Prüm do prawa UE, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 5.

Barcz J. (2008), Zasadnicze reformy strukturalne ustroju Unii Europejskiej, w: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,

Warszawa.

Council of the European Union (2003), Proposalfora Council Regulation amending Regulation (EC) 2201/2003 as regards jurisdiction and introducing rules concerning applicable law in matrimonial

matters (Rome III) - Political guidelines, 9985/08 JUSTCIV 111, http://euzpr.eu/eudocs/01prozessr/20famr/25brusseliiavo/brusseliiavo-321-rat_9985-08_en.pdf, 15.05.2015.

Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000, O.J., L 338, 23.12.2003.

Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, Dz. Urz., L 210, 6.08.2008.

Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/616/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, Dz. Urz., L210, 6.08.2008.

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji (2010/405/UE), Dz. Urz., L 189, 22.07.2010.

Decyzja Rady z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (2011/167/UE), Dz.Urz., L 76, 22.03.2011.

Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dz. Urz. UE, L 306, 23.11.2011.

Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2013 r. upoważniająca do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (2013/52/UE), Dz.Urz. UE, L 22,25.01.2013.

Dudziak S. (2003), Mechanizm wzmocnionej współpracy na tle konstytucyjnych zasad porządku prawnego Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, nr 1.

European Commission (2006), Proposal fo r a Council Regulation amending Regulation (EC) 2201/2003 as regards jurisdiction and introducing rules concerning applicable law in matrimonial matters, C0M(2006) 399 final, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uii=C0M:2006:0399:FIN:EN:PDF, 15.04.2015.

European Commission (2011), Proposal for a Council Directive on a common system o f financial transaction tax amending Directive 2008/7/EC, C0M(2011) 594 final, Brussels, 28.09.2011, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/other_taxes/financial_sector/com%282011%29594_en.pdf, 15.04.2015.

European Commission (2012), Proposal for a Council decision authorising enhanced cooperation in the area of financial transaction tax, C0M(2012) 631 final/2, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resource/documents/taxation/com_2012_631_en.pdf, 15.05.2015.

Fiorini A. (2010), Harmonizing the Law Applicable to Divorce and Legal Separation - En hanced Cooperation as a Way Forward?, „International & Comparative Law Quarterly”, vol. 59, issue 4.

Grahl J., Lysandrou P. (2014), The European Commission’s Proposal fo r a Financial Transactions Tax: A Critical Assessment, „Journal of Common Market Studies”, vol. 52, nr 2.

Hübner D. (2003), Przesilenie przed dobrym finałem. Rozmowa z Danutą Hübner, „Tygodnik Powszechny”, nr 25 (2814), z 22.06.2003.

Komisja Europejska (2011), Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, Bruksela, 13.4.2011,

K0M(2011) 215 wersja ostateczna, http://eurlex.europa.eu/LexUri-Serv/LexUriServ.do?uri=C0M:2011:0215:FIN:PL:PDF, 16.05.2015.

Komisja Europejska (2013), Wniosek: Dyrektywa Rady w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcjifinansowych, C0M(2013) 71 final, Bruksela, 14.02.2013, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0071&from=EN, 20.05.2015.

Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2012), Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych i zmieniającej dyrektywę 2008/7/WE, C0M(2011) 594 final, Dz. Urz. UE, C 181, 21.06.2012.

Komitet Regionów (2012), Opinia Komitetu Regionów „Wspólny system podatku od transakcjifinansowych”, Dz. Urz. UE, C 113, 18.04.2012.

Konwencja pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów i Republiką Austrii w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją, Rada Unii Europejskiej,

Bruksela, 6 grudnia 2006 r. (18.01), 16382/06, http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/06/st16/st16382.pl06.pdf, 5.05.2015.

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r , Dz. U. 1990, Nr 74, poz. 439.

Kubin T. (2006), Zdynamizowanie procesu integracji czy członkostwo różnych kategorii? Zagadnienie wzmocnionej współpracy w Unii Europejskiej, w: Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kubin T. (2010), Wzmocniona współpraca państw Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 4.

Kubin T. (2012), Kryzys gospodarczy i zadłużeniowy a zróżnicowanie integracji w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 3 (63).

Kuipers J.-J. (2012), The Law Applicable to Divorce as Test Groundfor Enhanced Cooperation, „European Law Journal”, vol. 18, nr 2.

Luxembourg European Council. Presidency Conclusions, 12.12.1997, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/032a0008.htm, 20.05.2015.

Oświadczenie ze szczytu państw strefy euro, Bruksela, 26 października 2011 r., http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/125655.pdf, 20.05.2015.

Pakt euro plus. Ściślejsza koordynacja polityki gospodarczej służąca zwiększeniu konkurencyjności i konwergencji, Rada Europejska 24-25 marca 2011 roku, Konkluzje, Załącznik I, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/120311.pdf, 19.05.2015.

Parlament Europejski (2010), Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji (09898/2/2010-C7-0145/2010- 2010/0066(NLE)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0216&format=XML&language=PL, 18.05.2015.

Parlament Europejski (2012a), Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2012 r w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji finansowych i zmieniającej dyrektywę 2008/7/WE (C0M(2011)0594-C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pub-Ref=-//EP//TEXT+TA+P7TA-2012-0217+0+D0C+XML+V0//PL, 21.05.2015.

Parlament Europejski (2012b), Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (C0M(2012)0631-C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0498+0+D0C+XML+V0//PL, 23.05.2015.

Parlament Europejski (2013), Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2013 r w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcjifinansowych (C0M(2013)0071 - C7-0049/2013-2013/0045(CNS)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0312+0+D0C+XML+V0//PL, 23.05.2015

Peers S. (2010), Divorce, European Style: The First Authorization of Enhanced Cooperation, „European Constitutional Law Review”, vol. 6, Issue 3.

Podstawowe ustalenia w sprawie Europejskiego Mechanizmu Stabilności, Rada Europejska 24-25 marca 2011 roku, Konkluzje, Załącznik II, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/120311.pdf, 15.05.2015.

Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, Dz. Urz. UE, C 175, 20.06.2013.

Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union, Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and related acts, O.J., C 340, 10.11.1997.

Protocol on the acquisition o f property in Denmark, Treaty on European Union, O.J., C 191, 29.07.1992.

Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom o f Great Britain and Northern Ireland, Treaty on European Union, O.J., C 191, 29.07.1992.

Protocol on certain provisions relating to Denmark, Treaty on European Union, O.J., C 191, 29.07.1992.

Protocol on social policy, Treaty on European Union, O.J., C 191, 29.07.1992.

Protocol on the application of certain aspects of Article 7a of the Treaty establishing the European Community to the United Kingdom and to Ireland, Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the

Treaties establishing the European Communities and related acts, O.J., C 340, 10.11.1997.

Protocol on the position o f the United Kingdom and Ireland, Treaty o f Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and related acts, O.J., C 340, 10.11.1997.

Protocol on the position of Denmark, Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and related acts, O.J., C 340, 10.11.1997.

Protokół w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE, C 306, 17.12.2007.

Protokół w sprawie eurogrupy, Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE, C 306, 17.12.2007.

Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej, Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 83,30.03.2010.

Protokół w sprawie stanowiska Danii, Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE, C 306, 17.12.2007.

Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE, C 306,17.12.2007.

Protokół w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa, Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE, C 306, 17.12.2007.

Rada Europejska (2012), Rada Europejska z 28/29 czerwca 2012 r., konkluzje, EUCO 76/12, Załącznik: „Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, s. 13, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-76-2012-INIT/pl/pdf, 21.05.2015.

Rada UE (2012), 3178 posiedzenie Rady Unii Europejskiej, Luksemburg, 22 czerwca 2012 r., 11598/12, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11598-2012-INIT/pl/pdf, 21.05.2015.

Rada UE (2014), 3310. Posiedzenie Rady Unii Europejskiej (Sprawy Gospodarcze i Finansowe), 6 maja 2014, 9375/14, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9375-2014-INIT/pl/pdf, 22.05.2015.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro, Dz. Urz. UE, L 306, 23.11.2011.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro, Dz. Urz. UE, L 306, 23.11.2011.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk budżetowych, Dz. Urz. UE, L 306,23.11.2011.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, Dz. Urz. UE, L 306, 23.11.2011.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2011z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, Dz. Urz. UE, L 306, 23.11.2011.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, Dz. Urz. UE, L 361, 31.12.2012.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzającej wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń, Dz. Urz. UE, L 361, 31.12.2012.

Sprawy połączone C-274/11 i C-295/11, Królestwo Hiszpanii i Republika Włoska przeciwko Radzie Unii Europejskiej, ECLI:EU:C:2013:240.

Sprawa C-209/13, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie Unii Europejskiej. Wspólny system podatku od transakcji finansowych - Upoważnienie do wzmocnionej współpracy na podstawie art. 329 ust. 1 TFUE - Decyzja 2013/52/UE - Skarga o stwierdzenie nieważności w związku z naruszeniem art. 327 TFUE, art. 332 TFUE oraz międzynarodowego prawa zwyczajowego, ECLI:EU:C:2014:283.

Tobin J. (1974), The new economics one decade older, Princeton University Press, Princeton.

Tobin J. (1978), A proposalfor international monetary reform, „Eastern Economic Journal”, vol. 4, nr 3-4.

Treaty o f Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and related acts, O.J., C 340, 10.11.1997.

Treaty o f Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts, O.J., C 80, 10.3.2001.

Treaty on European Union, O.J., C 191, 29.07.1992.

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf, 19.03.2012.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE, C 306, 17.12.2007.

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957), „Zbiór Dokumentów”, nr 5.

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE, C 83,30.03.2010.

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE, C 83, 30.3.2010.