Kryzys w Unii Europejskiej. Propozycje nowych pól i pytań badawczych
PDF

Słowa kluczowe

European Union
crisis in the EU
theory of European integration

Jak cytować

Czachór, Z. (2015). Kryzys w Unii Europejskiej. Propozycje nowych pól i pytań badawczych. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 7–16. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.1

Abstrakt

Researchers have posed questions concerning the dynamics and crisis of European integration since its beginnings. They have proposed and continue to propose new research fields and questions on the theoretical and empirical approaches to the issue of irregularities in the Euro- pean Union, in particular the most recent ones. The author of this paper joins this trend, and takes a standpoint with respect to the (dependent and independent) variables that define the distorted dynamics of EU integration which have been analytically determined. The author intends to expose the distorted dynamics of the EU system and European integration, as well as the crises that accompany them, fuelling numerous academic, political and media debates and polemics. The research agenda of both an epistemological and empirical nature concerns the academic search for an anti-crisis finalité politique. The paper confirms the pluralistic nature of integration ideology, where no single theory or theoretical concept suffices to explain the increasingly complex, multi-directional crisis-related phenomena and interactions following from European integration. Therefore “the Union as described and academically analysed” is not always equivalent to “the Union in action.” That is why we are dealing with the growing detachment of theoretical concepts from the practical activities within the process of European integration. This paper demonstrates that the theoretical attempts at presenting European integration and its crises result in a certain permeation of paradigms between different concepts and in spontaneous promulgation and ‘merging’ of selected elements of theoretical outlooks that were assigned to quite different, or even contradictory theories and concepts.
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.1
PDF

Bibliografia

Czachór Z. (2014), 2019. Powrót do przyszłości, „Instytut Idei”, wiosna, nr 6.

Dudek Z. W. (2015), Ideologie i archetypy, http://teatrdramatyczny.pl, 20.02.2015.

Foster H. (2010), Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XXwieku, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Gombrowicz W. (1971), Dziennik (1957-1961), Instytut Literacki, Paryż.

Grudzińska-Gross I. (2015), Czego państwo narodowe potrzebuje?, http://teatrdramatyczny.pl, 20.02.2015.

Halik T. (2012), Fałszywi Mesjasze, „Gazeta Wyborcza”, 30 czerwca-1 lipca.

Lipowicz M. (2013), Krytyka nowoczesnych stosunków społecznych jako podstawa ponowoczesnej sztuki życia - egzystencjalny wymiar dzieła Michela Foucaulta, „Analiza i Egzystencja”, nr 21.

Marcuse H. (1998), Eros i cywilizacja, tłum. H. Jankowska, A. Pawelski, Wydawnictwo Muza, Warszawa.

Matthijs M., Kelemen R. D. (2015), Europe Reborn, „Foreign Affairs”, January-February.

Moravcsik A. (2002), Reassessing Legitimacy in the European Union, „Journal of Common Market Studies”, vol. 40, Issue 4, November.

Mrożek S. (2011),, Dziennik, t. I: 1962-1969, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Nowy kierunek europejskiej polityki sąsiedztwa: UE rozpoczyna konsultacje na temat przyszłości stosunków z państwami sąsiadującymi, Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela, 4 marca 2015 r.

Opinia na temat komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejski semestr w 2014 r.: zalecenia dla poszczególnych krajów. Pobudzanie wzrostu gospodarczego (C0M(2014) 400), Bruksela 2015.

Projekt stanowiska Rządu do COM(2012)11 przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395), został przyjęty przez KSE 28 marca2012r. i został rozpatrzony przez Komisję ds. UE Sejmu RP podczas posiedzenia 28 marca 2012 r. oraz przez Komisję Senacką ds. UE w dniu 10 kwietnia 2012 r., Warszawa 2.03.2015.

Ray L. (2004), Don’t Rock the Boat: Expectations, Fears, and Opposition to EU Level Policymaking, w: European Integration and Political Conflict, red. G. Marks, M. R. Steenbergen, Cambridge University Press, Cambridge.

Terroryzm: Unia Europejska przygotowuje plan bitwy, „Biuletyn Fundacji Roberta Schumana”, nr 656, 3 luty 2015.

Torreblanca J. I. (2015), Brussels has fallen. The European Council on Foreign Relations Commentary, www.ecfr.eu, 1.03.2015.

Wallace W. (2000), Collective Governance, w: Policy-Making in the European Union, red. H. Wallace, W. Wallace, Oxford University Press, Oxford.

Zielonka J. (2000), Enlargement and the Finality o f European Integration, „The Jean Monnet Working Paper”, nr 7.