Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Partnerstwa Wschodniego
PDF

Słowa kluczowe

European Parliament
Eastern Partnership
Euronest

Jak cytować

Staszczyk, A. (2015). Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Partnerstwa Wschodniego. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 229–240. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.15

Abstrakt

This paper presents the attitude of the European Parliament to those issues that fall within the scope of interest of the Eastern Partnership. In the analysis of this attitude, the author stresses the significant role the EP has played in developing EU Eastern policy, in particular as concerns the promotion of democratic ideas and values within the scope of this policy. It should be emphasised that the EP is exceptionally interested in the advancement of democracy in East European partner countries, whose geopolitical significance the EP appreciates, frequently calling for the tightening of relations with these countries, and even opening European prospects to them. The deepening of cooperation between the EU and East European countries is conditioned by the EP by their adoption of what is called European values (i.e. democracy, rule of law, protection of human rights, etc.). Acting as the ‘guard of democracy,’ the EP is an institution of political influence which allows it to shape Eastern policy in ways that go beyond the formal rights vested in it by the treaties.
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.15
PDF

Bibliografia

Akt Ustanawiający Zgromadzenie Parlamentarne Euronest, Bruksela, 3 maja2011 r., http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/nest/dv/865/865531/865531_1_pl.pdf, 14.05.2015.

Wojna B. (2004), Stanowisko Hiszpanii wobec europejskiej polityki sąsiedztwa, http://www.pism.pl/biuletyn_content/id/102, 25.10.2013.

Europejska Polityka Sąsiedztwa - Strategia - Komunikat Komisji, Bruksela, 12 maja 2004 r., COM (2004) 373, archiwum - ukie.plskawue.gov.pl, 25.06.2013.

Kołakowska A. (2004), Stanowisko Francji wobec europejskiej polityki sąsiedztwa, http://www.pism.pl/biuletyn_content/id/104, 25.10.2013.

Marcinkowska P. (2013), Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w dobie zmian politycznych w sąsiedztwie UE po 2010 r., „Studia Europejskie”, nr 1.

Ogonowska A. (2006), Dokumenty i publikacje instytucji i organów Unii Europejskiej, „Zeszyty OIDE”, nr 6.

Partnerstwo wschodnie - UE otwiera nowy, ambitny rozdział w stosunkach z sąsiadami ze Wschodu, Bruksela, 3 grudnia 2008 r., http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1858&format=HTML, 27.08.2009.

Pawlicki J. (2008), Partnerstwo Wschodnie modne w Brukseli, http://wyborcza.pl/1,86117,5842906,Partnerstwo_Wschodnie_modne_w_Brukseli.html, 24.10.2008.

Propozycja Polsko-Szwedzka. Partnerstwo Wschodnie, Warszawa 2008, http://www.msz.gov.pl/Propozycja,Polsko-Szwedzka,19890.html, 25.04.2009.

Regulamin Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, Dz. U. C 198 z 6.07.2011.

Resolution on the Russian military aggression against Ukraine and the urgent needfor apeaceful resolution to the conflict, http://www.eronest.europarl.europa.eu/euronest/webdav/site/mySite/shared/general_documents/fourth_ordinary_session_2015/resolution /Ukraine_4thEuronestPA_EN_draft.pdf, 28.06.2015.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa - wymiaru wschodniego, Dz. U. C 296 E z 2.10.2012.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa, Dz. U. C 168 E z 14.06.2013.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa: dążenie do wzmocnienia partnerstwa. Stanowisko Parlamentu Europejskiego

w sprawie sprawozdań za rok 2012, http://wwweuroparl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0446+0+DOC+XML+VO//PL, 28.05.2015.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r w sprawie oceny i wyznaczenia priorytetów w stosunkach UE z państwami Partnerstwa Wschodniego, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0229+0+DOC+XML+VO//PL, 21.06.2015.

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie umów handlowych między UE a jej partnerami z Europy Wschodniej, w tym pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu oraz pomocy UE w tej dziedzinie, Dz. U. C 153 z 30.05.2012.

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z dnia 28 maja 2013 r w sprawie zbliżenia ustawodawstw krajów Partnerstwa Wschodniego do ustawodawstwa UE w zakresie gospodarczym, Dz. U. C 338 z 19.11.2013.

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z dnia 3 kwietnia 2012 r w sprawie wyzwań dla przyszłości demokracji, w tym wolnych i niezależnych mediów w krajach Partnerstwa Wschodniego i krajach UE, Dz. U. C 153 z 30.05.2012.

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest z dnia 3 kwietnia 2012 r w sprawie wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego w państwach Partnerstwa Wschodniego, w tym współpracy pomiędzy rządem a społeczeństwem obywatelskim oraz reform wzmacniających pozycję społeczeństwa obywatelskiego, Dz. U. C 153 z 30.05.2012.

Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu partnerstwa wschodniego w Pradze, Praga, 7 maja 2009 r., register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st08/st08435.pl09.pdf, 27.05.2010.