Od recesji do reindustrializacji. Nowy priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej w dobie narastającej konkurencji globalnej
PDF

Słowa kluczowe

European economy
re-industrialisation
competitiveness
innovation
unemployment
vocational education

Jak cytować

Walkowski, M. (2015). Od recesji do reindustrializacji. Nowy priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej w dobie narastającej konkurencji globalnej. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 453–470. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.26

Abstrakt

After over a dozen years of the illusory belief in the success of the „knowledge-based economy", mainly based on knowledge-intensive services (KIS), and the e-economy development model, EU policymakers noticed the error of de-industrialisation initiated in the late 1980s. Both at the level of member states and that of European institutions – under the banner of re-industrialisation – it was decided to return to the idea of developing a modern and competitive European industry. Deindustrialisation meant that European corporations transferred their labour-intensive production to the ‘largest factory of the world,’ namely China and other emerging markets of South and East Asia. This was associated with the loss of thousands of jobs in European industries, increasing unemployment and social discontent. In the paper, the author describes and evaluates the idea of the re-industrialisation of the European economy and discusses the most important initiatives necessary to implement the vision of a modern, innovative and industrial Europe.
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.26
PDF

Bibliografia

An Investment Plan fo r Europe, http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/invest_in_europe_en.pdf, 28.03.2015.

Mann C. L., OECD chief economist, Putting the euro area on a road to recovery, OECD Economic Outlook 2014, Paris, 25 November 2014, http://www.oecd.org/eco/outlook/economicoutlook.htm, 25.11.2014.

Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego - Bruksela, dnia 22.1.2014 r. C0M(2014)14 final, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów {SWD(2014) 14 final} - Komisja Europejska.

EU rozpoczyna ofensywę inwestycyjną, aby pobudzić wzrost i tworzenie miejsc pracy, Strasburg, 26 listopad 2014, Komisja Europejska - komunikat prasowy, europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_pl.pdf, 14.04.2015.

European Competitiveness Report 2014 Helping Firms Grow - Commission Staff Working Document SWD(2014)277 final, European Union, 2014.

Horizon 2020 w skrócie - Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Komisja Europejska: 2014 Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014.

Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji - Komisja Europejska - Bruksela, dnia 30.11.2011 KOM(2011) 808 wersja ostateczna; komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (tekst mający znaczenie dla EOG), {SEK(2011) 1427 wersja ostateczna}

{SEK(2011) 1428 wersja ostateczna} PL 2 PL 1.

Juncker J.-C. (kandydat na urząd przewodniczącego Komisji Europejskiej), Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej, Strasburg, 15 lipca 2014 r.

Konkurencyjność przemysłu: w sprawozdaniach Komisji podkreśla się konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań przez UE i państwa członkowskie, Komisja Europejska - komunikat prasowy, Bruksela, 11 września 2014 r.

Macierewicz P., W poniedziałek EBC rozpocznie druk euro, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17526243,W_poniedzialek_EBC_rozpocznie_druk_euro.html#ixzz3UMzohFz4, 6.03.2015.

Najpierw myśl na małą skalę - program „Small Business A ct” dla Europy, komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów-Komisja Wspólnot Europejskich {SEK(2008) 2101}, {SEK(2008) 2102} Bruksela, dnia 25.6.2008 KOM(2008) 394 wersja ostateczna.

OECD: stagnacja w strefie euro zagraża całemu światu, http://www.forbes.pl/oecd-stagnacja-w-strefie-euro-zagraza-calemu-swiatu, 25.11.2014.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej, COM(2012) 582 final (2013/C 327/14), sprawozdawca: Joost Van Iersel, współsprawozdawca: Enrico Gibellieri - C 327/82 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.11.2013.

Polityka Przemysłowa - Strategia Europa, http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/industry/et0005_pl.htm, 14.04.2015.

Polska stawia warunki odnośnie planu Junckera, Pap, http://wwwekonomia.rp.pl/artykuV1166671.html, 22.12.2014.

Progress in industrial competitiveness per EU country, European Commission, MEMO, Brussels, 11 September 2014.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.c ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (tekst mający znaczenie dla EOG) 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/33.

Society at a Glance 2014 OECD Social Indicators, OECD (2014), Society at a Glance 2014: OECD

Social Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2014-en, 28.03.2015.

Strefie euro grozi długotrwała stagnacja gospodarcza, http://wyborcza.biz/biznes, 25.11.2014.

The Investment Plan, Questions and Answers, EC, EIB, http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/investment-plan-qa_en.pdf, 28.03.2015.

World Economic Outlook, Legacies, Clouds, Uncertainties, IMF October 2014 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/, 28.03.2015.

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - przedsiębiorstwa, KE, Nowa rewolucja przemysłowa, http://europa.eu/pol/index_en.htm, http://europa.eu/!ud99qu, 14.04.2015.

Żbik A., Inicjatywy JASPERS, JEREMIE i JESSICA, 23.09.2012, http://www.uniaeuropejska.org/inicjatywy-jaspers-jeremie-i-jessica, 29.03.2015.