Kultura i dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej na przykładzie Programu „Kreatywna Europa”. Analiza politologiczna
PDF

Słowa kluczowe

European Union
cultural policy
culture
cultural diplomacy
Creative Europe

Jak cytować

Wawrowska, H. (2015). Kultura i dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej na przykładzie Programu „Kreatywna Europa”. Analiza politologiczna. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 551–565. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.32

Abstrakt

The intention of the author of this paper is to present a scientific analysis of the influence of culture and the cultural diplomacy of the European Union on the animation and stimulation of Europe’s integration process, which is in a constant state of perturbation and lack of stability. It examines the problem-related approach to the European Union’s change and development strategy, including the „Europe 2020” strategy for smart, sustainable and inclusive growth, which envisages the implementation of many new communal initiatives and practical solutions introduced by the European Union, including ones that concern both the cultural sector and the creative and audiovisual sector. The European Union, from 2020 onwards, intends to be ready to reach a high level of employment and efficiency, and a higher level of social integration. To enable this, the European Union must ensure attractive framework conditions for innovation and creativity. In that respect, the cultural sector and the creative and audiovisual sector are the source of groundbreaking ideas which may develop into products and services that could contribute to economic growth and job creation, thereby fighting the crisis and social problems. The economic and social crisis in Europe has also been influencing the world of culture. A series of problematic issues associated with the fragmentation of culture and its inventions are identified, including globalisation and digitalisation, underinvestment, inadequate protection of intellectual property and copyright, and insufficient international cultural cooperation.
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.32
PDF

Bibliografia

Bednarek S. (red.), (2002), Kongres Kultury Polskiej 2000, Wydawnictwo DTSK Silesia, Warszawa-Wrocław.

Czachór Z. (2004), Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.

Czym jest Kreatywna Europa? (2014) Materiał informacyjny na temat Programu Kreatywna Europa,

Departament Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.

Decyzja nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304/1, 3.11.2006.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/1, 22.11.2011.

Dyplomacja kulturalna UE potrzebuje nowego impulsu, Komunikat prasowy, Komisja Europejska, Bruksela 10 czerwca 2014 r.

Komunikat Komisji: „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, K0M(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010.

Kreatywna Europa: najczęściej zadawane pytania (2013), notatka prasowa, Komisja Europejska, Bruksela/Strasburg 19 listopada 2013.

Osiecki A. (2014), Miliony euro dla przedsiębiorstw z sektorów audiowizualnego i kreatywnych, „Rzeczpospolita”, 3 listopada.

Prawelska-Skrzypek G. (2003), Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Projekt Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie UE na rzecz Europejskiej Stolicy Kultury na lata 2020-2033 (pierwsze czytanie), C0M(2012) 407, Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (EYCS), 16 maja 2013 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013z dnia 11 grudnia 2013 r ustanawiające program „KreatywnaEuropa” (2014-2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/221, 20.12.2013.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014-2020, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 115/3,17.04.2014.

Survey shows fall in cultural participation in Europe, press release, European Commission, Brussels, 4 November 2013.

Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Waluch K. (2004), Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Szkoła Wyższa w Płocku, Płock.

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Kultura i polityka audiowizualna (2013), Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej,

Luksemburg.