Brexit a wyzwania identyfikacyjne w odniesieniu do procesu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutycznej
PDF

Słowa kluczowe

Brexit
Unia Europejska
proces integracji europejskiej
referendum
pespektywa hermeneutyczna
perspektywa analityczna
perspektywa normatywna

Jak cytować

Szymczyński, T. (2016). Brexit a wyzwania identyfikacyjne w odniesieniu do procesu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutycznej. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 67–80. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.5

Abstrakt

Brexit to zarówno nieoficjalne określenie referendum, które odbyło się w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w dniu 23 czerwca 2016 roku, jak i nieformalna nazwa całego procesu opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wydarzenie to wskazuje na wyzwania związane z problemami identyfikacyjno-definicyjnymi zarówno w odniesieniu do europejskiego procesu integracyjnego, jak i do dynamicznie transformujących się standardów działania i przekazywania informacji w ramach suwerennych państw narodowych w kontekście uobecniających się czynników wynikających zarówno z procesu europeizacji, jak i globalizacji. Ukazuje się tu między innymi wyzwanie związane z zagadnieniem odpowiedzialności poszczególnych grup zawodowych w odniesieniu do formy oraz treści przekazywanych informacji w przestrzeni publicznej. Tego rodzaju optyka prowadzi z kolei do pytań o rolę reprezentantów nauk społecznych i humanistycznych w przestrzeni polityki, a zatem o interakcje między polem polityki i polem nauki o niej.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.5
PDF

Bibliografia

Agné H. (2004), Democracy Reconsidered. The Prospects of its Theory and Practice during Internationalisation – Britain, France, Sweden and the EU, Stockholm University, Stockholm.

Almond G. (1990), A Discipline Divided. Schools and Sects in Political Science, Sage, Newbury Park.

Ashcroft L. (2016), How the United Kingdom voted on Thursday… and why, 24.06.2016, http://lordashcroftpolls.com/2016/06/how-the-united-kingdom-voted-and-why/, 29.09.2016.

Bellamy R., Attucci C. (2009), Normative Theory and the EU: Between contract and the Community, w: European Integration Theory, red. A. Wiener, T. Diez, Oxford University Press, Oxford.

Bellamy R., Castiglione D. (1997), Building the Union: The Nature of Sovereignty in the Political Architecture of Europe, „Law and Philosophy”, vol. 16, no. 4.

Bellamy R., Castiglione D. (2003), Legitimizing the Euro-polity and its regime. The normative turn in EU studies, „European Journal of Political Theory”, vol. 2, no. 1.

Berlin I. (1962), Does Political Theory Still Exist?, w: Philosophy, Politics and Society, red. P. Laslett, W. G. Runciman, Blackwell, Oxford.

Berlin I. (2000), Dwie koncepcje wolności, w: Cztery eseje o wolności, przeł. D. Grinberg, D. Lachowska, J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Bourdieu P. (2008), Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Chryssochoou D. N. (2007), Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt, w: Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, red. M. Cini, przeł. G. Dąbkowski, PWE, Warszawa.

Cnudde C. F., Neubauer D. E. (red.) (1969), Empirical Democratic Theory, Markham, Chicago.

Czachór Z. (2004), Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, atla2, Wrocław.

Czaputowicz J. (2007), Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dahl R. A. (1961), Who Governs? Democracy and Power in an American City, Yale University Press, New Haven.

Dworkin R. (1977), Taking Rights Seriously, Duckworth, London.

Easton D. (1953), The Political System: An Inquiry into the State of Political Science, Knopf, New York.

Easton D. (1969), The New Revolution in Political Science, „American Political Science Review”, no. 63.

Farr J. (2008), The new science of politics, w: The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought, red. T. Ball, R. Bellamy, Cambridge University Press, Cambridge.

Friese H., Wagner P. (2002), The nascent political philosophy of the European Union, „Journal of Political Philosophy”, vol. 10, no. 3.

Gadamer H.-G. (2007), Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gottfried G. (2007), Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, przeł. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Habermas J. (1982), Zur Logik der Sozialwissenschaften, Suhrkamp, Frankfurt am Main.

Habermas J. (1985), Interesy konstytuujące poznanie, przeł. L. Witkowski, „Colloquia Communia”, nr 19.

Habermas J. (1988), On the Logic of the Social Sciences, przeł. S. W. Nicholson, J. A. Stark, MIT Press, Cambridge.

Habermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A. M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. I.

Habermas J. (2002), Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A. M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. II.

Hix S. (2005), The Political System of the European Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke–New York.

Hix S. (2010), System polityczny Unii Europejskiej, przeł. A. Komasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

http://www.bbc.com, 29.09.2016.

http://www.electoralcommission.org.uk, 29.09.2016.

https://www.gov.uk/government/topical-events/scottish-independence-referendum/about, 29.09.2016.

Kaesler D. (2010), Weber. Życie i dzieło, przeł. S. Lisiecka, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Koselleck R. (1994), Trzy światy obywatelskie? Wprowadzenie do porównawczej semantyki społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech, Anglii i Francji – zarys dziejów teorii, w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, przeł. B. Janicka, D. Lachowska, M. Łukasiewicz, A. Pawelec, W. Pięciak, W. Witalisz, Znak, Kraków.

Krasnodębski Z. (1983), Historia i krytyka. O teorii krytycznej Jürgena Habermasa, w: J. Habermas, Teoria i praktyka, przeł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, PIW, Warszawa.

Krauz-Mozer B. (2007), Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lepenies W. (1997), Trzy kultury, przeł. K. Krzemieniowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Locke J. (1992), Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, PWN, Warszawa.

Marsh D., Furlong P. (2006), Skóra nie sweter: ontologia i epistemologia w politologii, w: Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, przeł. J. Tegnerowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Miller D., Dagger R. (2008), Utilitarianism and beyond: contemporary analytical political theory, w: The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought, red. T. Ball, R. Bellamy, Cambridge University Press, Cambridge.

Nozick R. (1988), Anarchy, State and Utopia, Blackwell, Oxford.

Palumbo A., Scott A. (2008), Weber, Durkheim and the sociology of the modern state, w: The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought, red. T. Ball, R. Bellamy, Cambridge University Press, Cambridge.

Pascal B. (b.d.), Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.

Pettit P. (1998), Filozofia analityczna, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. E. Goodin, P. Pettit, przeł. C. Cieśliński, M. Poręba, Książka i Wiedza, Warszawa.

Rawls J. (1995), Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sartori G. (1998), Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymczyński T. R. (2007), Dylematy wokół instytucji referendum europejskiego, „Rocznik Integracji Europejskiej”, INPiD UAM, Poznań.

Szymczyński T. R. (2008), Ireland, the Lisbon Treaty and the European Referendum, „European Governance”, URGE, vol. 2, no. 2, http://www.urge.it/eg.html#publications, 16.02.2013.

Szymczyński T. R. (2009a), Negocjowanie granic: od „Szóstki” do „Dziewiątki”. Rozszerzenie północne Wspólnot Europejskich (1973): Wielka Brytania, Dania, Irlandia w WE, WNPiD UAM, Poznań, t. I.

Szymczyński T. R. (2009b), Negocjowanie granic: od „Dziewiątki” do „Dwunastki”. Rozszerzenie południowe Wspólnot Europejskich (1981–1986): Grecja, Hiszpania, Portugalia w WE, WNPiD UAM, Poznań, t. II.

Szymczyński T. R. (2009c), Negocjowanie granic: od „Dwunastki” do „Piętnastki”. Rozszerzenie północne Unii Europejskiej (1995): Austria, Szwecja, Finlandia w UE, WNPiD UAM, Poznań, t. III.

Szymczyński T. R. (red.) (2009d), Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”. Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Część pierwsza – ‘grupa luksemburska’ (2004): Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE, WNPiD UAM, Poznań, t. IV.

Szymczyński T. R. (red.) (2009e), Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”, Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Część druga – ‘grupa helsińska’ (2004–2007): Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia w UE, WNPiD UAM, Poznań, t. V.

Szymczyński T. R. (2010), On Some Consequences of the Contemporary Shape of the European Referendum, w: The Road Europe Travelled Along. The Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies, red. D. Preda, D. Pasquinucci, „Euroclio”, vol. 54, P. Lang, Bruxelles.

Szymczyński T. R. (2011a), Prezydencja w Unii Europejskiej. Teoretyczne i praktyczne aspekty z perspektywy podejścia Pierre’a Bourdieu, w: Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, red. Z. Czachór, T. R. Szymczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymczyński T. R. (2011b), The Challenge of the Conceptualizations in Journalism. On Myths and Facts Regarding the Media Coverage of the Europeanization and Globalization Processes, w: News in Europe. Europe on News, red. A. Stępińska, Logos, Berlin.

Szymczyński T. R. (2013), Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Tocqueville A. de (1976), O demokracji w Ameryce, przeł. M. Król, t. I–II, PIW, Warszawa.

Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Weber M. (2011), „Wolność od wartościowania” – jej sens w naukach socjologicznych i ekonomicznych, w: M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, przeł. M. Holona, A. Kopacki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Wimmel A. (2008), Die demokratische Legitimitaet europaeischen Regierens: ein Labyrinth ohne Ausgang?, „Integration”, no. 1.

Wimmel A. (2009), Theorizing the Democratic Legitimacy of European Governance: a Labyrinth with No Exit?, „European Integration”, vol. 31, no. 2.

Woroniecka G. (2005), Hermeneutyka, w: Encyklopedia Socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, Suplement.

Zeidler-Janiszewska A. (1996), Z ducha Diderota. Krótkie wprowadzenie do lektury esejów Wolfa Lepeniesa, w: W. Lepenies, Niebezpieczne powinowactwa z wyboru. Eseje na temat historii nauki, przeł. A. Zeidler-Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa.