Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005–2015
PDF

Słowa kluczowe

Angela Merkel
Unia Europejska
Turcja
rozszerzenie
integracja

Jak cytować

Bielawska, A. (2016). Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005–2015. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 101–120. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.7

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska Angeli Merkel wobec członkostwa Turcji w Unii Europejskiej w latach 2005–2015. Podzielony został na 6 części, które przybliżają historię stosunków unijno-tureckich oraz najczęściej pojawiające się kwestie podejmowane przez kanclerz w związku z tureckimi staraniami o akcesję. Autorka zdaje sobie sprawę, iż nie przedstawiła całego wachlarza zagadnień związanych z staraniami o członkostwo tegoż państwa, niemniej zarysowała ważne kwestie, które najbardziej wpłynęły na postawę A. Merkel w ostatnich 10 latach.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.7
PDF

Bibliografia

Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 29. Dezember 1964, 7. Jahrgang Nr. 217, G 1203 B, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:P:1964:217:FULL&from=PL, 15.01.2016.

Accession Conference at Ministerial level opens negotiations with Turkey on Chapter 22 – Regional Policy and Coordination of Structural instruments, Brussels, 5 November 2013, 15694/13 (OR. en), PRESSE 451, 2013, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15694-2013-INIT/en/pdf, 15.01.2016.

Additional Protocol signed at Brussels 23 November 1970, Official Journal of the European Communities, 24 December 1973, vol. 16, no. C 113, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/association_agreement_1964_en.pdf, 15.01.2016.

Ananicz S. (2012), Prezydencja cypryjska a relacje Turcji z Unią Europejską, 26.06.2012, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2012-06-26/prezydencja-cypryjska-a-re-lacje-turcji-z-unia-europejska, 15.01.2016.

Ananicz S. (2013), Turcja i UE: Przełom w negocjacjach wizowych i o readmisji, 18.12.2013, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-12-18/turcja-i-ue-przelom-w-negocjacjach-wizowych-i-o-readmisji, 15.01.2016.

Archiv der Gegenwart, 1987.

Archiv der Gegenwart, 1997.

Brussels European Council 14/15 December 2006, Presidency Conclusions, Brussels, 12 February 2007, 16879/1/06, REV 1, CONCL 3, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/92202.pdf, 15.01.2016.

Bundeskanzlerin Merkel in der Türkei. Flüchtlingsthema gemeinsam angehen, 18.10.2015, http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Reiseberichte/2015-10-18-tuerkei-montag.html, 15.01.2016.

Bürger als Brücke zwischen den Ländern, 25.02.2013, http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Reiseberichte/2013-02-25-merkel-tuerkei.html, 15.01.2016.

Decyzja Rady 2008/157/WE z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Republiką Turcji oraz uchylająca

decyzję 2006/35/WE, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=URISERV:e40111&from=EN, 15.01.2016.

Der Nationale Integrationsplan, 2007, https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/nap/nip/_node.html, 15.01.2016.

Deutschland/Türkei. Deutschland und die Türkei: Partner in Europa, 30.03.2010, http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Artikel/2010/03/2010-03-29-ankara-erster-tag-tuerkei.html, 15.01.2016.

EU und Türkei: die enge Zusammenarbeit weiter intensivieren, 15.04.2007, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2007/04/2007-04-15-bk-erdogan-hannover.html, 15.01.2016.

EU-Beitrittsverhandlungen mit Türkei ergebnisoffen, 6.10.2006, http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Reiseberichte/tr-eu-beitrittsverhandlungen-mit-tuerkei-ergebnisoffen.html, 15.01.2016.

Europäische Union. Gute Voraussetzungen für deutsche EU-Präsidentschaft, 15.12.2006, http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Reiseberichte/be-2006-12-15-bruessel.html, 15.01.2016.

Fule S. (2012), Turkey and EU: common challenges, common future, 10.11.2012, http://avrupa.info.tr/resource-centre/news-archive/news-single-view/article/turkey-and-the-eu-common-challenges-common-future.html, 15.01.2016.

Gemeinsam fûr Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 11.11.2005, http://www.cdu.de/doc/pdf/05_11_11_Koalitionsvertrag.pdf, 15.01.2016.

Guttenberg K.-Th. (2004), Die Beziehungen zwischen der Tûrkei und der EU – eine „priviligierte Partnerschaft”, „Aktuelle Analysen”, nr 33, http://www.hss.de/fileadmin/migration/downloads/aa33_internet.pdf.

Konkluzje Prezydencji, 16238/1/04, REV 1, CONCL 4, 16-17 grudnia 2004 r., http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/pl/ec/83216.pdf, 15.01.2016.

Konkluzje Rady w sprawie rozszerzenia, Bruksela, 8 grudnia 2008 r. (09.12), (OR. fr), 16981/08, ELARG 130, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016981%202008%20INIT, 15.01.2016.

Koszel B. (2008), „Uprzywilejowane partnerstwo”. Rząd Angeli Merkel (CDU/CSU-SPD) wobec integracji Turcji z Unią Europejską, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 2.

Kwestiacypryjska.Krótkiewprowadzenie(2011),http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Warsaw.nsf/All/2E894BC56322D0D2C1257AE7004086A9/$file/Kwestia%20cypryjska.%20Kr%C3%B3tkie%20wprowadzenie%20(2011).pdf,15.01.2016.

Leaders urged to unblock Turkey’s EU bid, 8.09.2009, http://www.euractiv.com/en/enlargement/leaders-urged-unblock-turkey-eu-bid/article-185202#, 15.01.2016.

Merkel sichert Türkei ehrliche Verhandlungen zu, 31.10.2013, http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Artikel/2012/10/2012-10-31-treffen-merkel-erdogan.html,

01.2016.

Merkel: Gemeinsames strategisches Interesse, 4.02.2014, http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2014/02/2014-02-04-besuch-tuerk-mp-erdogan.html, 15.01.2016.

Ondarza P. (2005), Türkei und christliches Abendland: was in der Debatte um einen Beitritt vergessen wird: die Gechichte des Christentums, „Internationale Politik”, nr 7.

Osiewicz P. (2015), 10 lat negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską. Analiza postępów w obszarze kryteriów politycznych na podstawie raportów Komisji Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 9.

Osiewicz P. (2012), Kwestia cypryjska: przebieg i konsekwencje rokowań w latach 2008–2012, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 6.

Osiewicz P. (2009), Turcja na drodze do członkostwa w UE: uwarunkowania, przebieg oraz perspektywy negocjacji akcesyjnych, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 3.

Plenarprotokoll 15/148, Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht 148. Sitzung, Berlin, Donnerstag, den 16. Dezember 2004, Tagesordnungspunkt 3, Dr. Angela Merkel (CDU/CSU).

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel beim EU-Türkei-Gipfel am 29. November 2015 in Brüssel, 29.11.2015, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/11/2015-11-30-merkel-bruessel.html, 15.01.2016.

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel beim informellen Treffen der Staats­ und Regierungschefs der EU am 12. November 2015 in Valletta, 12.11.2015, http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/11/2015-11-12-merkel-valletta-eu-sonderrat.html, 15.01.2016.

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu in Istanbul, 18.10.2015, http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/10/2015-10-19-merkel-davuto%C4%9Flu.html, 15.01.2016.

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Ministerpräsidenten Prof. Davutoğlu am 12.01.2015 im Bundeskanzleramt, 12.01.2015, http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/01/201501-12-merkel-davutoglu.html, 15.01.2016.

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Ministerpräsidenten Erdoğan in Ankara, 25.02.2013, http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Mit-schrift/Pressekonferenzen/2013/02/2013-02-25-merkel-erdogan.html, 15.01.2016.

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zum informellen Treffen der Staats­ und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel, 24.09.2015, http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/09/2015-09-24-merkel-sonder-er.html, 15.01.2016.

Pressestatements der Bundeskanzlerin und des türkischen Ministerpräsidenten am 4. Februar 2014 in Berlin, 4.02.2014, http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2014/02/2014-02-04-merkel-erdogan.html, 15.01.2016.

Pressestatements von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Ministerpräsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdoğan, 31.10.2012,http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Mtschrift/Pressekonferenzen/2012/10/2012-10-31-merkel-erdogan.html, 15.01.2016.

Pressestatements von Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Ministerpräsidenten Erdoğan, 9.10.2010, http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/10/2010-10-09-pk-bk-erdogan.html, 15.01.2016.

Pressestatements von Bundeskanzlerin Merkel und dem türkischen Präsidenten Erdoğan am18. Oktober 2015 in Istanbul, 18.10.2015, http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2015/10/2015-10-19-merkel-erdogan.html, 15.01.2016.

Privilegierte Partnerschaft. Die europäische Perspektive für die Türkei Beschluss der Präsidien der Christlich Demokratischen Union und der Christlich-Sozialen Union am 7. März 2004,http://www.jostmeier.de/downloads/beschlusstuerkei.pdf, 15.01.2016.

Rada Stowarzyszenia UE-Turcja, 18.05.2015, http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/05/18-eu-turkey-association-council/, 15.01.2016.

Rede der Bundeskanzlerin beim Deutsch-Türkischen Wirtschaftsforum, 30.03.2010, http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Reden/2010/03/2010-03-30-merkel-istanbuldeutsch-t%C3%BCrkisches-wirtschaftsforum.html, 15.01.2016.

Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel beim internationalen Symposium „Integration durch Bildung” der Vodafone Stiftung Deutschland und der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration am 16. Oktober 2007 in Berlin, Bulletin 109-3, 16.10.2007, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2001_2007/2007/10/109-3-bk-symposium.html, 15.01.2016.

Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zur Eröffnung des Internationalen Bertelsmann Forums „Die Zukunft der Europäischen Union” am 22. September 2006 in Berlin, Bulletin 90-1, 24.09.2006, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2001_2007/2006/09/90-1-bk-bertelsmann.html, 15.01.2016.

Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel auf der 41. Kommandeurtagung der Bundeswehr am 10. März 2008 in Berlin, Bulletin 23-2, 11.03.2008, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2008/03/23-2-bk-kommandeur.html, 15.01.2016.

Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel auf der Veranstaltung der Deutschen Atlantischen Gesellschaft e.V. im Rahmen der 54. Generalversammlung der Atlantic Treaty Association am 10. November 2008 in Berlin, Bulletin 118-3, 10.11.2008, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2008/11/118-3-bkin-gv.html, 15.01.2016.

Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel beim Festakt „60 Jahre Nordrhein-Westfalen” am 25.Oktober 2006 in Düsseldorf, Bulletin 106-3, 25.10.2006, https://www.bundesregierung.de/ Content/DE/Bulletin/2001_2007/2006/10/106-3-bkin-nrw.html, 15.01.2016.

Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Rahmen einer Vortragsveranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik am 8. November 2006 in Berlin, Bulletin 112-2, 8.11.2006, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2001_2007/2006/11/112-2-bkin-europapolitik.html, 15.01.2016.

Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum zehnten Jubiläum des TV-Senders „Euro D” am 13. September 2006 in Mörfelden, Bulletin 82-1, 13.09.2006, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2001_2007/2006/09/82-1-bkin-tvsender.html, 15.01.2016.

Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zur Eröffnung des Türkisch-Deutschen Wirtschaftskongresses am 26. Mai 2006 in Berlin, Bulletin 53-3, 26.05.2006, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2001_2007/2006/05/2006-05-26-rede von-bundeskanzlerin-drangela-merkel-zur-eroeffnung-des-tuerkisch-deutschen-wirtschaf.html?nn=392138#Start, 15.01.2016.

Rede von Bundeskanzlerin Merkel zum Festakt „25 Jahre Deutsche Einheit – 25 Jahre Sachsen-Anhalt” am 1. Oktober 2015 in Halle (Saale), 1.10.2015, http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Rede/2015/10/2015-10-01-rede-bkin-halle.html, 15.01.2016.

Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel vor dem Deutschen Bundestag am 30. November 2005 in Berlin, Bulletin 93-1, 30.11.2005, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2001_2007/2005/11/2005-11-30 regierungserklaerung-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-vor-dem-deutschen-bundestag-.html, 15.01.2016.

Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum Europäischen Rat in Brüssel am 14./15. Dezember und zur bevorstehenden deutschen Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union und in der G 8 vor dem Deutschen Bundestag am 14. Dezember 2006 in Berlin, Bulletin 128-1, 14.12.2006, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2001_2007/2006/12/128-1-bk-bt.html, 15.01.2016.

Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zur Europapolitik vor dem Deutschen Bundestag am 11. Mai 2006 in Berlin, 11.05.2006, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2001_2007/2006/05/2006-05-11 regierungserklaerung-von-bundeskanzlerindr-angela-merkel-zur-europapolitik-vor-dem-deutschen-.html, 15.01.2016.

Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel, 16. Dezember 2015, Berlin, 16.12.2015, http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2015/2015-12-17-regierungserklaerung.html.

Roadmap towards a visa-free regime with Turkey (2013), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/whatis-new/news/news/docs/20131216-roadmap_towards_the_visa-free_regime_with_turkey_en.pdf, 15.01.2016.

Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 12. und 13. Dezember 1997, http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/conclusions/1993-2003/, 15.01.2016.

Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2014–2015, Bruksela, dnia 8.10.2014 r., COM (2014) 700 final, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_pl.pdf, 15.01.2016.

Szczyt przywódców UE z Turcją, 29.11.2015 – Oświadczenie UE-Turcja, 870/15, 29.11.2015, http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meetingstatement/,15.01.2016.

Turcja. Stan negocjacji. Posiedzenia konferencji akcesyjnej (2015), http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/enlargement/turkey/, 15.01.2016.

Türkei-Reise der Bundeskanzlerin vom 5. bis 6. Oktober 2006 – Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkelauf dem Deutsch-Türkischen Wirtschaftsforum am 6. Oktober 2006 in Istanbul, Bulletin 97-2, 6.10.2006, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2001_2007/2006/10/97-2-bkin-tuerkei-reise.html, 15.01.2016.

Turkey 2008 Progress Report, Brussels, 5.11.2008, SEC (2008) 2699, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_nov_2008/turkey_progress_report_en.pdf, 15.01.2016.

Turkey 2009 Progress Report, Brussels, 14.10.2009, SEC (2009) 1334, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf.

Turkey 2015 Report, Brussels, 10.11.2015, SWD (2015) 216 final, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf, 15.01.2016.

Turkey Progress Report 2014, COM (2014) 700 final, 8.10.2014, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-turkey-progress-report_en.pdf, 15.01.2016.

Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie, Dz. U. UE L 134/3, 7.05.2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0507(01)&from=PL, 15.01.2016.

Zięba A. (2010), Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej, Warszawa. 1999 Regular Report from the Commission on Turkey’s Progress Towards Accession, Turkey – Regular

Report – 13/10/99, http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1999/turkey_en.pdf, 15.01.2016.

Keese Ch. (2004), Rückschlag für die Union, „Die Welt”, 19.10.2004.

Schiltz Ch. (2006), Ankara soll Hafen und Flughafen schnell öffnen, „Die Welt”, 14.12.2006.

Schlötzer Ch. (2010), Angela Merkel stößt bei Besuch auf Skepsis. Türkei lehnt „privilegierte Partnerschaft” mit EU ab, „Süddeutsche Zeitung”, 19.05.2010.

Wieliński B. T. (2010), Turcja chłodna dla Merkel, „Gazeta Wyborcza”, 30.03.2010.

Die EU steuert auf eine Einigung zu (2006), „Die Welt”, 12.12.2006.

Merkel and Erdogan Reconcile After Turkish EU Criticism, 16.04.2007, „Deutsche Welle”, http://www.dw.com/en/merkel-and-erdogan-reconcile-after-turkish-eu-criticism/a-2443800, 15.01.2016.

„Privilegierte Partnerschaft”. Merkel macht Stimmung gegen EU-Beitritt der Türkei (2004), „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 16.09.2004.

Turecki premier chce tureckich szkół w Niemczech (2010), „Gazeta Wyborcza”, 26.03.2010.

Türkei-Beitritt: EU will Verhandlungen mit Ankara teilweise aussetzen, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 6.12.2006.

Türkei-Verhandlungen Ultimatum nein, Bericht unbedingt (2006), „Süddeutsche Zeitung”, 6.12.2006.

Türkischer Staatspräsident Gül fordert Integration und lobt Özil, 16.10.2010, „Focus Online”, http://www.focus.de/politik/deutschland/tuerkischer-staatspraesident-guel-fordert-integrationund-lobt-oezil_aid_562699.html, 15.01.2016.