Unia Europejska, Niemcy i problem uchodźców (2014–2016)
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
Niemcy
problem uchodźców

Jak cytować

Koszel, B. (2016). Unia Europejska, Niemcy i problem uchodźców (2014–2016). Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 143–156. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.9

Abstrakt

Artykuł analizuje politykę Unii Europejskiej wobec uchodźców i azylantów, koncentrując się przede wszystkim na latach 2014–2016. Autor pokazuje, że kluczową rolę w kryzysie związanym z uchodźcami odegrali Niemcy, przyjmując na swoje terytorium bez żadnych warunków wstępnych tysiące ludzi. W związku z trudnościami, które wystąpiły z tego powodu, Niemcy próbowały narzucić przymusowy podział uchodźców na poszczególne państwa Unii Europejskiej, co wywołało wewnętrzny kryzys w tej organizacji. Dopiero dzięki współpracy z Turcją kryzys uchodźczy udało się opanować, ale Unia Europejska potrzebuje zdecydowanej polityki w tym zakresie, bo dotychczasowe rozwiązania nie zdają egzaminu.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.9
PDF

Bibliografia

Adebahr C. (2016), Die Flüchtlingskrise zwingt uns, die Welt neu zu verstehen, „DGAPstandpunkt”, nr 2, https://dgap.org/de/thinktank/publikationen/dgapstandpunkt/mehr-aussenpolitik.

Angela Merkel et François Hollande réaffirment une «ligne commune» sur les réfugiés (2016), „Le Monde” z 8.02.2016.

Balcerek-Kosiarz M. (2016), Ryzyko wzrostu zadłużenia krajów związkowych i gmin z powodu kryzysu uchodźców w Niemczech, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 232, http://www.iz.poznan.pl/news/1409_232_uchodzcy_zadluzenie_Niemcy.pdf.

Bannas G. (2015), Merkel: „Wir schaffen das”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 31.08.2015.

Boutelet C. (2016), La crise des réfugiés bouscule Hollande et Merkel, „Le Monde” z 8.02.2016.

Budnikowski T. (2016), Republika Federalna Niemiec: rosnące koszty napływu uchodźców, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 228.

Die Generation 65+ in Deutschland (2015), Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2015/generation65/Pressebroschuere_generation65.pdf?__blob=publicationFile.

Dobrowolska-Polak J. (2016), Turcja, Unia Europejska i uchodźcy. Porozumienia w sprawie zarządzania kryzysem migracyjnym, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 229, http://www.iz.poznan.pl/news/1398_229_Turcja_UE_uchodzcy.pdf.

Dublin-Verfahren ausgesetzt: Syrien-Flüchtlinge dürfen in Deutschland bleiben (2015), „Der Spiegel” z 25.08.2015.

Europejski Pakt o Imigracji i Azylu. Rada Europejska, 24 września 2008, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2013440%202008%20INIT.

Frankreich fordert Aufnahmestopp für Flüchtlinge (2015), „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 25.11.2015.

Frankreich lehnt EU-Flüchtlingskontingente ab (2016), „Die Zeit” z 13.02.2016.

Gebauer M., Salloum R. (2015), Flüchtlinge: Warum jetzt so viele Menschen kommen, „Der Spiegel” z 9.09.2015.

Grimmer C. (2015), Da war doch was?, BR 24, http://www.br.de/nachrichten/fluechtlinge-rueckblick-kosovo-balkan-100.html.

Gruszczak A. (red.) (2010), Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, Centrum Europejskie Natolin,http://www.natolin.edu.pl/pdf/matrob/CEN_MatRob_16.pdf.

Hildebrandt T., Ulrich B. (2015), Im Auge des Orkans, „Die Zeit” z 20.09.2015.

Hunn K. (2005), „Nächstes Jahr kehren wir zurück...” Die Geschichte der türkischen „Gastarbeiter” in der Bundesrepublik, Wallstein Verlag, Göttingen.

Janning J. (2016), Germany – Europe’s lonely leader, European Council on Foreign Relations, http://www.ecfr.eu/article/germany_europes_lonely_leader5061.

Kohler B. (2016), Merkels Verdienst und Verantwortung, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 18.03.2016.

Konkluzje Rady Europejskiej (17–18 marca 2016), http://www.consilium.europa.eu/pl/press/pressreleases/2016/03/18-european-council-conclusions/.

Koszel B. (1999), Mitteleuropa rediviva? Europa Środkowo i Południowo-Wschodnia w polityce zjednoczonych Niemiec, Wyd. Instytutu Zachodniego, Poznań.

Koszel B. (2008), „Uprzywilejowane partnerstwo”. Rząd Angeli Merkel (CDU/CSU-FDP) wobec integracji Turcji z Unią Europejską, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 2.

Kröhnert S., Olst van N., Klingholz R. (2004), Deutschland 2010. Die demographische Zukunft der Nation, http://www.berlininstitut.org/fileadmin/user_upload/Studien/D_2020_Webversion.pdf.

Merelle L. (2015), UE-Turquie: les heures de gloire de Davutoglu et Erdogan, „Le Point” z 30.11.2015.

Merkel verspricht der Türkei Flüchtlingskontingente (2016), „Die Zeit” z 8.02.2016.

Merkel-Hollande: un tandem à deux vitesses (2016), „Le Figaro” z 18.03.2016.

Migranten-Studie: Türken sind mit Abstand am schlechtesten integriert (2009), „Der Spiegel” z 24.01.2009.

Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung Migrationsbericht (2012), http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2012.pdf?__blob=publicationFile.

Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung. Migrationsbericht (2014), http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2014.html?nn=1663558.

Morozowski T. (2015), Zmiany legislacyjne w Niemczech w obliczu kryzysu uchodźczego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 192, http://www.iz.poznan.pl/uploads/pracownicy/morozowski/1244_niemieckie_prawo_uchodzcy.pdf.

Münckler H. (2016), Die Mitte und die Flüchtlingskrise: Über Humanität, Geopolitik und innenpolitische Folgen der Aufnahmeentscheidung, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, nr 14–15.

Nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów (2015), 23.9.2015, Rada Europejska, http://consilium.eu.int/pl/meetings/european-council/2015/09/23/.

Posiedzenie Rady Europejskiej (17 i 18 grudnia 2015 r.) – Konkluzje, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2015/12/17/18.

Posiedzenie Rady Europejskiej 18–19 lutego 2016 – konkluzje, www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2016/02/18-19/.

Posiedzenie Rady Europejskiej w Tampere 15–16 października 1999 r. Wnioski prezydencji, http://www.cie.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/4B14EBAFF4B0DC80C1256E75005617A8/$file/ME5326A.pdf.

Potyrała A., Wojciechowski S. (2015), „Za” i „przeciw”. Unijny dwugłos w sprawie systemu relokacji, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 192, http://www.rgib.org.pl/images/stories/dokumenty/2015/pazdziernik/Unijny_dwuglos.pdf.

Program haski: wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Dz. U. UE 2005, Nr C 53/13, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:C:2005:053:0001:0014:PL:PDF.

Program sztokholmski – otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli, Dz. U. UE 2010, Nr C 115/1 z 4.05.2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:pl:PDF.

Réfugiés: pour Hollande et Merkel «sans unité, c’est la fin de l’Europe (2015), „Le Parisien” z 7.10.2015.

Reimann A. (2016), Endlich verständlich: Fakten zur Flüchtlingskrise, „Der Spiegel” z 10.05.2016.

Revault d’Allonnes D., Stroobants J.-P. (2015), La lettre commune de François Hollande et d’Angela Merkel pour accueillir les réfugiés en Europe, „Le Monde” z 4.09.2015.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca(2013), http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=URISERV:2.

Statistisches Jahrbuch 2007 für die Bundesrepublik Deutschland, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/Jahrbuch2007.pdf__blob=publicationFile.

Statistisches Jahrbuch 2011. Für die Bundesrepublik Deutschland mit internationalen Übersichten, http://www.bv-agrar.de/bvagrar/agrarwelt/daten/destatis/StatistischesJahrbuch2011.pdf.

Szczyt przywódców UE z Turcją, 29.11.2015 – Oświadczenie UE–Turcja, http://m.european-council.europa.eu/pl/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/.

Unia radzi o bezpieczeństwie (2016), „Gazeta Wyborcza” z 25.03.2016.

Wróbel I. (2016), W kierunku kultury powitania. Reforma polityki prawa Republiki Federalnej Niemiec w dziedzinie imigracji, „Przegląd Zachodni”, nr 1.

Wspólny Europejski System Azylowy (2014), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_pl.pdf.