Przypływ który nie unosi żadnej łodzi. Unia Europejska wobec rozwoju transnarodowej ekonomii krymigracyjnej
PDF

Słowa kluczowe

migracja
transnarodowa ekonomia krymigracyjna
przemyt
Unia Europejska

Jak cytować

Rewizorski, M. (2016). Przypływ który nie unosi żadnej łodzi. Unia Europejska wobec rozwoju transnarodowej ekonomii krymigracyjnej. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 191–212. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.12

Abstrakt

W niniejszym artykule, autor koncentruje się na prześledzeniu relacji między „eksplozją” nieregularnych migracji do Europy a rozpowszechnianiem się i wzrostem znaczenia sieci przestępczych o transnarodowym charakterze. Punktem wyjścia jest założenie, że transnarodowa ekonomia krymigracyjna (TEK) napędzana jest przez pozaprawną aktywność aktorów prywatnych (strona podażowa) oraz przez potencjalnych migrantów, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, często nie zdając sobie w pełni sprawy z konsekwencji wejścia w relacje kontraktualne z grupami przemytników (strona popytowa). Zakłada się także, że dynamiczne funkcjonowanie transnarodowej ekonomii krymigracyjnej jest jedną z głównych przyczyn nasilania się nieregularnych migracji oraz „kryzysu migracyjnego” w Unii Europejskiej.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.12
PDF

Bibliografia

Aiyar S., Barkbu B., Batini N., Berger H., Detragiache E., Dizioli A., Ebeke Ch., Huidan L., Linda L., Sosa S., Spilimbergo A., Topalova P. (2009), The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges, IMF.

Bielecki T. (2013), Tragedia u wybrzeży Lampedusy: śmierć w drodze ku lepszemu życiu, „Gazeta Wyborcza”, 4.10.2013, wyd. elektroniczne, http://wyborcza.pl/1,76842,14718428,Tragedia

-_u_wybrzezy_Lampedusy__smierc_w_drodze_ku.html, 20.07.2016.

Bilecen B. (2009), Human Smuggling Networks Operating Between Middle East and the European Union: Evidence from Iranian, Iraqi and Afghani Migrants in the Netherlands, Bielefeld: COMCAD.

Buczek D. (2015), Unia Europejska wobec zjawiska przemytu migrantów, Raport Komisji Europejskiej, „Questions and Answers: Smuggling of Migrants in Europe and the EU Response”,

„Newsletter EFPI”, nr 1 (21).

Clandestino Project (2009), Clandestino Project Final Report, Athens: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, http://clandestino.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/03/clan

-destino-final-report_-november-2009.pdf.

Collyer, M. (2004), Undocumented Sub-saharan African Migrants in Morocco, Working Paper. Falmer: Sussex Centre for Migration Research, University of Sussex.

Daniel S. (2008), Les routes clandestines: L’Afrique des immigrés et des passeurs, Hachette, Paris.

Haas de H. (2007), The myth of invasion: Irregular migration from West Africa to the Maghreb and the European Union, Oxford: International Migration Institute.

Del Carpio X., Wagner M. (2015), The Impact of Syrian Refugees on the Turkish LaborMarket, Working Paper WPS7402, World Bank Group, Washington.

EC (2009), European Commission, Standard Eurobarometer 71: Public Opinion in the European Union, Brussels, European Commission, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/

eb71/eb71_std_part1.pdf, 20.06.2016.

Escoffier C. (2008), Transmigrant-e-s africain-e-s au Maghreb: une question de vie ou de mort, Paris, Harmattan, chap. 4.

Fiedler R., Osiewicz P. (2015), Transformation Processes in Egipt after 2011 – The Causes, Their Course and International Response, Logos Verlag, Berlin.

Frontex (2009), The Impact of the Global Economic Crisis on Illegal Migration to the EU, Warsaw: Frontex Risk Analysis Unit, www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/

dv/frontex_/frontex_en.pdf, 20.06.2016.

Gallagher A. T. (2015), Migrant Smugling, w: Routledge Handbook on Transnational Criminal Law, red. N. Boister, R. J. Currie, Routledge.

GMFUS (2011), Transatlantic Trends: Immigration 2010, German Marshall Fund of the United States Washington, DC, www.gmfus.org/trends/immigratio/doc/TTI2010_English_Key.pdf,

06.2016.

Hamood S. (2006), African transit migration through Libya to Europe: the human cost, Cairo: The American University in Cairo.

Heckmann F. (2004), Illegal migration: what can we know and what can we explain? The case of Germany, „International Migration Review”, vol. 38, no. 3.

Horwood Ch. (2009), In Pursuit of the Southern Dream: Victims of Necessity – Assessment of the Irregular Movement of Men from East Africa and the Horn to South Africa, International

Organization for Migration, Geneva.

http://data.worldbank.org/country/turkey.

IOM (2011), Migration Crisis from Libya – IOM Middle East North Africa, Geneva.

KE (2015a), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejski program w zakresie migracji, COM

(2015) 240 final, Bruksela, 13 maja.

KE (2015b), Komisja Europejska wspiera Włochy w radzeniu sobie z napływem imigrantów na Lampedusie, Bruksela, 19 luty.

KE (2015c), Komisja przedstawia projekt budżetu UE na rok 2016: zwraca się w nim szczególną uwagę na tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy, migrację oraz działania na skalę

światową, Bruksela, 27 maj.

IOM (2011), Operations. Daily Statistical Report, 27 November 2011, Cairo: International Organization for Migration.

Lawton R. (1968), Population changes in England and Wales in the later nineteenth century: an analysis of trends by registration district, „Transactions of the Institute of British Geographers”, vol. 44.

Lee E. S. (1966), A Theory of Migration, „Demography”, vol. 3, issue 1.

Minda A., Sasnal P. (2016), Kryzys w Libii a wzrost dżihadyzmu i migracji, „Biuletyn” PISM, nr 21 (1371), 10 marca.

Neske M. (2006), Human smuggling to and through Germany, „International Migration”, vol. 44, no. 4.

Okólski M. (2006), Costs and benefis of migration for Central European countries, „CMR Working Papers”, no. 7/65.

ONZ (2015), Przemyt migrantów, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, marzec, http://www.unic.un.org.pl/przestepczosc2015/39,2696.

ONZ (2000a), Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości

zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r., Dz. U. 2005, Nr 18, poz. 162.

ONZ (2000b), Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r., Dz. U. 2005, Nr 18, poz. 163.

ONZ (2000c), Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r., Dz. U. 2005, Nr 18, poz. 158.

Passas N., Nelken D. (1993), The thin line between legitimate and criminal enterprises: subsidy frauds in the European Community, „Crime Law and Social Change”, vol. 19, no. 3.

Piore M. (1979), Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies, Cambridge.

Przybylska-Maszner B. (2011), The Arab Spring, Wyd. WNPID UAM, Poznań.

Rada (2002a), Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu, Dz. U. WE L 328 z dnia 5 grudnia 2002.

Rada (2002b), Decyzja ramowa Rady z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu, Dz. U. WE

L 328 z dnia 5 grudnia 2002.

Reisen van M., Estefanos M., Rijken C. (2012), Human Trafficking in the Sinai: Refugees between Life and Death,Brussels, Tilburg University/EEPA.

Reitano T., Tinti P. (2015), Survive and advance The economics of smuggling refugees and migrants into Europe, Institute for Security Studies, ISS Paper ISS 289, November.

Rewizorski M. (2012), The Arab Awakening and Its Political Economy, „Polish Political Science Yearbook”, nr XLI.

RMMS (2014), Going west: Contemporary mixed migration trends from the Horn of Africa to Libya and Europe, Geneva, International Organization for Migration.

Rumford C. (2003), European Civil Society or Transnational Social Space? Conception of Society in Discourses of EU Citizenship, Governance and the Democratic Deficit: An Emerging Agenda,

„European Journal of Social Theory”, nr 1.

Salt J., Stein J. (1997), Migration as a business: the case of trafficking, „International Migration”, vol. 35, no. 4.

Salt J. (2000), Trafficking and human smuggling: a European perspective, „International Migration”, vol. 38, no. 3, Special Issue no. 1.

Stark O., Bloom D. E. (1985), The new economics of labor migration, „American Economic Review”, vol. 75, no. 2.

Staring R. (2004), Facilitating the Arrival of Illegal Immigrants in the Netherlands: Irregular Chain Migration versus Smuggling Chains, „Journal of International Migration and Integration”,

Special Issue 1, vol. 5, issue 3.

Swaminathan M. (1991), Understanding the „Informal sector”: a Survay, World Institute for Development Economics Research of the U.N. University.

Tobler W. (1995), Migration: Ravenstein, Thorntwaite, and Beyond, „Urban Geography”, vol. 16, no. 4.

UN (1997), Letter dated 16 September, 1997 from the Permanent Representative of Austria to the UnitedNations addressed to the Secretary-General, UN Doc. A/52/357, 17 September.

UNODC (2010), The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment, Vienna, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf, 29.06.2016.

UNODC (2011), Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes: Research Report, Vienna.

United Nation Treaty Collection (2016), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter=18&lang=en, 1.07.2016.

UN (2008), United Nations Office for West Africa, Migrations

irrégulières en provenance d’Afrique de l’Ouest, Etudes thématiques, September.

Webb S., Burrows J. (2009), Organised Immigration Crime: A Post-Conviction Study, Research Report No. 15, Home Office, London.

Witkowska M. (2013), Podejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej, „Studia Politologiczne”, vol. 27.

Worbs S. (2005), Illegalität von Migranten in Deutschland, Nuremberg, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Zhang S. (2007), Smuggling and Trafficking in Human Beings: All Roads Lead to America, Westport, Connecticut, Praeger.