Procedury kontroli przestrzegania praworządności i zasad demokracji przez Unię Europejską na przykładzie Węgier i Polski
PDF

Słowa kluczowe

praworządność
rządy prawa
Unia Europejska
Polska
Węgry

Jak cytować

Jaskulski, A. (2016). Procedury kontroli przestrzegania praworządności i zasad demokracji przez Unię Europejską na przykładzie Węgier i Polski. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 229–242. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.14

Abstrakt

Unia Europejska w ostatnich latach została postawiona przed nowym wyzwaniem, jakim są niedemokratyczne zmiany konstytucyjne dokonywane w niektórych państwach członkowskich. Najbardziej znamiennymi przypadkami są Węgry i Polska. Celem niniejszego artykułu jest analiza skuteczności instrumentów dostępnych w Unii Europejskiej umożliwiających oddziaływanie na państwa członkowskie, które dopuszczają się łamania podstawowych wartości i zasad, na których opiera się Unia Europejska, zasad odnoszących się przede wszystkim do konieczności istnienia we wszystkich państwach członkowskich demokratycznych rządów prawa i przestrzegania prawa człowieka. Analiza zostanie oparta na przykładzie dwóch państw:Węgier i Polski.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.14
PDF

Bibliografia

EU warns Hungary on new constitutional changes, https://www.euractiv.com/section/future-eu/video/

eu-warns-hungary-on-new-constitutional-changes/, 2.06.2016.

Human Rights Watch (2013a), Hungary: Constitutional Change Falls Short. Europe Should Act on its Rule of Law Concerns, 18 September 2013, https://www.hrw.org/news/2013/09/18/hungary-constitutional-change-falls-short, 2.06.2016.

Human Rights Watch (2013b), Hungary: Constitution Changes Warrant EU Action. Government Action to Bypass Court Undermine Rule of Law, 12 March 2013, https://www.hrw.org/

news/2013/03/12/hungary-constitution-changes-warrant-eu-action, 2.06.2016.

Komisja Europejska (2016a), College Orientation Debate on recent developments in Poland and the Rule of Law Framework: Questions & Answers, Brussels, 13 January 2016, MEMO/16/62,

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-62_en.htm, 2.06.2016.

Komisja Europejska (2014a), Communication from the Commission to the European Parliament and the Council A new EU Framework to strengthen the Rule of Law, Brussels, 19.3.2014, COM

(2014) 158 final/2.

Komisja Europejska (2013a), European Commission closes infringement procedure on forced retirement of Hungarian judges, Brussels, 20 November 2013.

Komisja Europejska (2016b), Komisja przyjmuje opinię w sprawie praworządności w kontekście sytuacji w Polsce (Komunikat prasowy) z dnia 1 czerwca 2016 roku, IP/16/2015.

Komisja Europejska (2014b), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności, Strasburg, 11.3.2014, COM (2014) 158 final.

Komisja Europejska (2013b), The European Commission reiterates its serious concerns over the Fourth Amendment to the Constitution of Hungary, Brussels, 12 April 2013.

Komisja Europejska (2016c), Zalecenia Komisji z dnia 27.07.2016 r. w sprawie praworządności w Polsce, Bruksela, 27.7.2016, C (2016) 5703 final.

Komisja Europejska przyjęła opinię o praworządności w Polsce. Jest „mocno krytyczna”, http://www.newsweek.pl/swiat/opinia-komisji-europejskiej-praworzadnosc-w-polsce-rzad-szydlo,

artykuly,386590,1.html, 1.08.2016.

Komisja Wenecka Rady Europy (2016), Opinion on amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of Poland, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary

Session (Venice, 11–12 March 2016), CDL-AD(2016)001-e.

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 roku, Dz. U. 1990, Nr 74, poz. 439.

Parlament Europejski (2015), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie sytuacji na Węgrzech, Środa, 10 czerwiec 2015 r., Strasburg, P8_TA(2015)0227.

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. U. UE C 326 z 26.10.2012.

Waszczykowski: Dla nas sprawa TK jest zamknięta. Drugi raz nie będziemy się zwracać do Komisji Weneckiej o opinię, http://wpolityce.pl/polityka/303153-waszczykowski-dla-nas-sprawa-tk-jest-zamknieta-drugi-raz-nie-bedziemy-sie-zwracac-do-komisji-weneckiej-o-opinie, 3.08.2016.

Waszczykowski: Ważnym elementem rozmowy ministra Macierewicza z papieżem była kwestia smoleńska,

http://www.rmf24.pl/fakty/news-waszczykowski-waznym-elementem-rozmowy-ministra-macierewicza,nId,2244594, 3.08.2016.

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE C 326 z 26.10.2012.