Udział nowych państw członkowskich (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej
PDF

Słowa kluczowe

UE-10
wartość dodana
handel zagraniczny

Jak cytować

Cieślik, E. (2016). Udział nowych państw członkowskich (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 291–302. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.18

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie zmian w handlu zagranicznym i roli nowych państw członkowskich UE (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości na tle procesów liberalizacyjnych i procesu integracji z Unią Europejską (UE). Przeprowadzone badanie ma na celu zweryfikowanie następującej hipotezy: pozycja nowych krajów członkowskich w globalnych łańcuchach wartości po akcesji do UE znacząco wzrosła. W opracowaniu skoncentrowano się na analiziepowiązań handlowych przed przystąpieniem do UE i kilka lat po tej akcesji. Artykuł koncentruje się na analizie wartości dodanej na poziomie krajów i branż. W celu utrzymania jednolitościi porównywalności otrzymanych wyników badań w opracowaniu posłużono się bazami danych organizacji międzynarodowych, głównie OECD-WTO Trade in Value Added oraz World Input-Output Database.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.18
PDF

Bibliografia

Cieślik E. (2012), Efekt smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.

Cieślik E. (2015a), Kraje postsocjalistyczne w globalnych łańcuchach wartości, „Studia Ekonomiczne PAN INE”, nr 85(2), s. 167–184.

Cieślik E. (2015b), Rozwój gospodarczy Chin od roku 1978 do kryzysu globalnego, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.

Dicken P., Kelly P., Olds K. (2011), Chains and Networks, Territories and Scales: Towards a Relational Framework for Analysing the Global Economy, „Global Networks”, April, s. 89–112.

Feenstra R., Hanson G. (1999), The Impact of Outsourcing and High-Technology Capital on Wages: Estimates for the United States, 1979–1990, „The Quarterly Journal of Economics”, nr 114(3), s. 907–940.

IMF (2013), German-Central European Supply Chain – Cluster Report, IMF, Washington, D.C.

Iossifov P. (2014), Cross-Border Production Chains and Business Cycle Co-Movement between Central and Eastern European Countries and Euro Area Member States, „Working Paper

Series”, issue 1628.

Koopman R., Powers W., Wang Z., Wei S.-J. (2010), Give Credit Where Credit Is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains, „NBER Working paper” 16426.

McKinsey (2013), A new dawn: Reigniting growth in Central and Eastern Europe, McKinsey Global Institute, bmw., http://www.mckinsey.com/.

OECD (2014), OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org World Input-Output Database, 2015. http://www.wiod.org/new_site/home.htm.

World Input-Output Database, http://www.wiod.org/new_site/home.htm.