PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986)
PDF

Słowa kluczowe

integracja europejska
dyktatura
akcesja
PRL
Wspólnoty Europejskie
władza ludowa
EWG
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Handlu Zagranicznego
prasa polska

Jak cytować

Barabasz, A. (2016). PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986). Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 317–334. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.20

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu było zaprezentowanie stanowiska władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec południowego rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię w latach (1962–1986). W artykule przedstawiono m.in., tajną korespondencję pomiędzy polskimi dyplomatami przebywającymi na placówkach w Rzymie, Madrycie, Paryżu a DEP.IV Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL (Europa Zachodnia), w której przybliżono polskie oceny długiego i skomplikowanego procesu adaptacji obu iberyjskich krajów do wymogówwspólnotowych. W artykule zaprezentowano także reakcje prasy polskiej (m.in., „Trybuny Ludu”, „Życia Warszawy”, „Polityki”) na kooperację obu krajów z EWG.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.20
PDF

Bibliografia

Bernatowicz-Bierut G. (1978), Hiszpania we współczesnym świecie, Warszawa.

Bocheńczyk-Kupka D. (2006), Historyczno-polityczne uwarunkowania przystąpienia Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii do Wspólnot Europejskich. http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Archiwalne/SE_38/08.pdf, 20.08.2016.

Chabasiński W.(1971), Archiwum MSZ (dalej A MSZ),Nabytek 27/77, wiązka 7, teczka: Portugalia 1971. Chabasiński do DEP. IV MSZ: pismo poufne Rozmowa z ambasadorem Portugalii, notatka z dnia 17 czerwca 1971, Rzym.

Długosz S. (1967), A MSZ Departament IV, zespół 17, teczka 211, wiązka 24. Długosz do DEP IV MSZ, "Stosunki polsko-hiszpańskie", notatka z kwietnia 1967.

Hajnicz A.(1962a), W kręgu starych przyjaciół, Życie Warszawy z dnia 20 .07.1962.

Hajnicz A.(1962b),Ostatnie podanie, Życie Warszawy z 28 lipca 1962.

Dubiel P. (1967), Hiszpania 1967, Tygodnik Demokratyczny z 1 października 1967.

Hoffman R. (1986), Droga Iberyjczyków przez Pireneje, Trybuna Ludu z 10.01.1986.

Krasicki I. (1970), Hiszpania na rozdrożu, Życie Warszawy z 4 czerwca 1970.

Noworyta E. (1981), A MSZ, Zespół Akt Nabytek 45/84, wiązka 1, teczka: Hiszpania 1981, Noworyta do dyr. Dep. IV MSZ: Perspektywy przystąpienia Hiszpanii do EWG, poufna notatka z dnia z 4 maja, Madryt.

Ochęduszko J. (1963), A MSZ, DEP. IV, zespół 17, teczka nr 75, wiązka 32. Ochędeuszko DEP. IV MSZ : „Tendencje rozwojowe gospodarki Portugalii w związku z projektem przystąpienia do EWG”,tajna notatka z dnia 24 stycznia 1963, Paryż.

Olszowski S. (1975), A MSZ, DEP IV, Zespół Akt Nabytek 1681, DEP IV, wiązka nr 4, Hiszpania 1975, Pilna notatka notatka wewnętrzna sporządzona przez S. Olszowskiego: Po zgonie gen. Franco, z dnia 1 listopada, Warszawa.

PAP. (1977), Madryt, Kortezy – Nie lewicy hiszpańskiej wobec NATO, Trybuna Ludu z 23.09. 1977.

PAP. (1983), Fiasko ateńskiego szczytu, Życie Warszawy z 7.12.1983.

PAP. (1986), Hiszpania i Portugalia wchodzą do EWG, Trybuna Ludu z 2.01. 1986.

Polański E. (1968), A MSZ, DEP. IV, zespół 17, teczka 211, wiązka 24. Polański do DEP IV MSZ: Polityka zagraniczna Hiszpanii",notatka z dnia 23 grudnia 1968, Madryt.

Polański E. (1970), A MSZ, Zespół Akt Nabytek 27/76, wiązka 8, teczka EWG, EFTA, GATT, UZE, NORDEK, OECD. Polański do DEP. IV MSZ, notatka:Hiszpania a EWG, Madryt.

Pomianowski W. (1986), Dwie strony medalu. Zwiększona EWG, Życie Warszawy z 13.01.1986.

Rogulski S. (1967), A MSZ, Zespół 17, teczka 210, wiązka 24.Rogulski do Ochęduszki: Sytuacja gospodarcza Hiszpanii, notatka z dnia 14 lutego 1967, Madryt.

Rut Z. (1975), A MSZ,DEP IV, Zespół Akt Nabytek 16/81, wiązka nr 4, teczka Hiszpania 1975, Rut do Dyr. DEP IV MSZ: Na marginesie wywiadu prasowego ministra spraw zagranicznych Pedro Cortina Maurii. Notatka z dnia 4 stycznia 1975, Madryt.

Sobolewka-Myślik K. (1986), Dziesięć plus dwa, Polityka z 11 stycznia 1986.

Staniszewski S. (1971), A MSZ, Departament IV, zespół 17, teczka 211, wiązka 24. Staniszewski do Gałaja: Sugestie do rozmowy z szefem przedstawicielstwa konsularno-handlowego w Polsce P. Baladieza Navarro,pismo poufne z dnia 28 września, Warszawa.

Szymczyński T.R.( 2009), Negocjowanie granic: Od „dziewiątki“ do dwunastki“- Rozszerzenie południowe Wspólnot Europejskich (1981-1986),Poznań.

Weegi W. (1986), Portugalia- Trudne wybory, Życie Warszawy z 24.01. 1986.